SCFI månadsrapport – juni 2023

SCFI månadsrapport – juni 2023

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för maj om 92,53. Det är en nedgång med 8,54 %.

Fonden har inte haft någon nyutlåning under juni däremot har ett lyft genomförts på redan beviljade krediter motsvarande cirka 0,8 miljoner kronor.

NAV-påverkande faktorer för juni är att värdet på två av fondens aktieinnehav har minskat kraftigt. Bägge bolagen har påverkats negativt av höjda räntor och förändrade marknadsförutsättningar. Fonden har under månaden haft en intensifierad dialog med bolagens företagsledningar och konstaterat såväl minskade intäkter som ökade rörelsekostnader.

Marknaden och ekonomin
Globala styrräntor fortsätter att stiga då inflationen är svårhejdad och det kommer flera räntehöjningar de närmsta månaderna. Den rekordsvaga svenska kronan spär på inflationen och lämnar inte mycket utrymme för Riksbanken än att fortsätta med räntehöjningar.
Fastighetsbolagens problem med lönsamhet till följd av högre finansierings- och driftskostnader kan inte fullt ut mitigreras av hyreshöjningar. Även vakansgraderna ökar, främst för kontors- och detaljhandelsfastigheter.

Obligationsmarknadens likviditet har i princip upphört frånsett toppratade storbolag. Denna försämring påverkar främst fastighetsbolagen. Fastighetsbolagen har sålt av fastigheter från sina bestånd samt genomfört nyemissioner för att hantera de försämrade marknadsförutsättningarna.

Räntehöjningarna har en fördröjningseffekt och kommer successivt att påverka realekonomin. Fonden ser ökade risker på flera motparter, framför allt motparter som har retailförsäljning och fastighetsexponeringar. Marknaden för refinansiering och företagsförvärv fortsätter att stramats åt och gör det svårt för att både avyttra och refinansiera objekt.

IFRS 9
Riskerna i marknaderna fortsätter öka och fonden har ökat reserveringarna under månaden. Fonden ser speciellt ett tryck mot räntekänsliga bolag. Fonden bedömer att marknadsutvecklingen fortsatt är negativ, vilket ökar risken och därmed även reserveringarna.

Utbetalning
Fondens styrelse beslutade i maj 2023 att stänga och avveckla Fondens förvaltning efter en längre tids nettoutflöden och med ca 730 mSEK i nettoutflöde under maj månad. Fondens förvaltning och hantering av portföljtillgångarna fortsätter som tidigare men med mål om ordnad avveckling och utbetalning av samtliga portföljtillgångar pro-rata till Fondens andelsägare. Första betalningen väntas betalas ut med preliminärt datum 17 juli 2023 och uppgår till ett belopp om 250 mSEK. Betalningsdatumet är beroende av Fondens emissionsinstitut samt Euroclear och dess möjlighet att administrera vinstandelarna i samband med utbetalningen. Betalningen betalas ut pro rata till Fondens andelsägare.

Mer information om utbetalningen kommuniceras på Fondens hemsida: www.finserve.se/fonder/kredit-rantefonder/scandinavian-credit-fund-i/

Till följd av stängningen har fonden upprättat en enskild sida för FAQ (frequently asked questions). Frågor och svar uppdateras löpande och i takt med att nya frågor inkommer Fonden samt inom 2-3 bankdagar.

Läs mer