Hållbarhet

Hållbarhetsrisker är en miljö-, social-, eller bolagsstyrningsrelaterad omständighet som skulle kunna ha en betydande negativ inverkan på investeringens utveckling och värde. För oss innebär därför en ansvarsfull investering, oavsett förvaltningsprofil, en som utöver ekonomisk avkastning också tar hänsyn till de förknippade hållbarhetsriskerna. Därför är hållbarhetsrisker integrerade i alla våra fonders investeringsbeslutsprocesser.

Integrering av hållbarhetsrisker

Läs mer om Finserves hållbarhetsintegrering i dokumentet Finserves Hållbarhetsupplysningar enligt SFDR. En bedömning av hållbarhetsriskernas troliga inverkan på respektive fonds avkastningen återges i fondernas respektive informationsbroschyr.

Utifrån kraven i förordningen 2019/2088/EU och i tillämpliga fall vidare beskrivet i relevanta fonders PAI-Statement. 

För att på ett effektivt sätt minska hållbarhetsrisker i den löpande förvaltningen har styrelsen för Finserve antagit Policyn för Integrering av Hållbarhetsrisker som alla fonder under Finserves förvaltning måste följa. Förutom vägledning till investeringspersonal kring Finserve’s process för ansvarsfulla investeringar innehåller Policyn en exkluderingslista. Syftet med denna är att säkerställa investeringar inte sker i företag och inom branscher Finserve anser vara direkt i strid med de hållbarhatsåtagande Finserve styrelse har antagit.

Vi exkluderar bolag involverande i produkter och tjänster inom kontroversiella vapen såsom klustervapen, antipersonella landminor, kärnvapen, biologiska vapen, kemiska vapen, tobak, pornografi, kol, och uranutvinning. Fonderna exkluderar även bolag som bryter mot internationella konventioner och som omfattas av internationella sanktioner. Även bolag vars verksamheter inte går under exkluderingslistan kan involvera hållbarhetsrisker. Dessa kan, men behöver inte vara avgörande för vilka investeringar som väljs in i respektive fond givet de är förenliga med den enskilda fondens upplysningar i relation till EU:s bestämmelse kring hållbarhetsrelaterade upplysningar eller Sustainable Finance Disclosure Regulation (”SFDR”).

SFDR

SFDR infördes för att öka transparensen när det gäller hållbarhet på finansmarknaden. Enligt förordningen delas fonder in i tre kategorier:

01


Mörkgrön

Fonder med hållbarhet som mål (Artikel 9)

02


Ljusgrön

Fonder som främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper, eller en kombination av dessa egenskaper, men inte har det som mål (Artikel 8)

03


Övriga

Fonder som antingen integrerar hållbarhetsrisker i sina investeringsbeslutsprocesser eller inte.

Finserves fonderbjudande återfinns i kategorierna 2) och 3).

2) Integrerar hållbarhetsrisker samt utöver bolagsstyrningsegenskaper även främjar miljö och/eller sociala egenskaper:

 • Scandinavian Credit Fund I
 • GP Bullhound Global Technology Fund
 • GP Bullhound Thyra Hedge

3) Integrerar hållbarhetsrisker utan att fonden främjar miljö och/eller sociala egenskaper i enlighet med de krav som ställs utifrån SDFR:

 • Nordic Factoring Fund
 • GP Bullhound Global Technology Fund
 • GP Bullhound Thyra Hedge

INVESTERINGSBESLUTS NEGATIVA KONSEKVENSER FÖR HÅLLBARHETSFAKTORER

Finserve är ett förvaltningsbolag med flera innovativa fonder, alla med en tydlig förvaltningsprofil inom ränte- och aktieområdet. Fonderbjudande spänner över flertalet investeringsstrategier och geografier och har därmed relativt skilda hållbarhetsrisker förknippade med sina investeringar. Förmågan att i varje investeringsbeslut beakta huruvida investeringens huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer så som miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, affärsetik, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor skiljer sig därför mellan fonderna

Investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktas i fondförvaltningen (”Opt-in”) alternativt Opt-out för fonderna:

Opt in


 • Scandinavian Credit Fund I
 • GP Bullhound Global Technology Fund
 • GP Bullhound Thyra Hedge

Opt out


 • Nordic Factoring Fund
 • Global Security Fund
 • The Single Malt Fund

I enlighet med den mall som presenterats i det slutliga förslaget till SFDR tillhörande tekniska standarder så som presenterade av Europeiska Bankmyndigheten (EBA), ska en fond som valt Opt-in senast 1 januari 2023 presentera en redogörelse för sin hantering av negativa konsekvenser för hållbar utveckling (eng. ”Principal adverse sustainability impacts statement”) och vidare ”PAI-statement”. En fond som valt Opt-in ska trots tillämpningen av de tekniska standarderna ännu inte har trätt i kraft, i enlighet med SFDR, redan nu lämna en redogörelse för hur den löpande förvaltningen går till väga för att identifiera och prioritera huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetfaktorer. Denna redogörelse lämnas för de fonder som valt Opt-in i respektive fonds nuvarande format av sitt PAI-statement.

Scandinavian Credit Fund I AB (publ)

GP Bullhound Thyra Hedge

Aktieägarengagemang

Utifrån kraven i förordningen 2019/2088/EU och i tillämpliga fall vidare beskrivet i relevanta fonders PAI-Statement.

Hållbarhetsrisker är en miljö-, social-, eller bolagsstyrningsrelaterad omständighet som skulle kunna ha en betydande negativ inverkan på investeringens utveckling och värde. För oss innebär därför en ansvarsfull investering, oavsett förvaltningsprofil, en som utöver ekonomisk avkastning också tar hänsyn till de förknippade hållbarhetsriskerna. Därför är hållbarhetsrisker integrerade i alla våra fonders investeringsbeslutsprocesser.

Ersättningspolicy

Läs mer om våra ersättningsprinciper på sidan Viktig information.

Viktig information

Uppförandekoder och internationella standarder

Finserve har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI), väldens största samarbetsorgan för ansvarsfulla investeringar. Att Finserve är en undertecknare innebär även att samtliga fonder under Finserves förvaltning är skyldiga att införliva PRI:s sex principer för ansvarsfulla investeringar. Avtalet är inte bindande, men genom att underteckna principerna har Finserve med fonder förbundit sig att införliva och implementera ESG-aspekterna (Environmental, Social and Corporate Governance) i det dagliga arbetet och i investeringarna. Åtagandet utvärderas årligen genom att vi lämnar en rapport om vårt arbete med hållbara investeringar. Finserve anslöt sig i början av 2021 till organisationen Sveriges Forum för Hållbara Investeringar (SWESIF), en oberoende förening för samverkan i hållbarhetsfrågor. Under första halvåret 2022 sker ett utvecklingsarbete med att linjera Hållbarhetsprofilen med de upplysningskrav SFDR ställer. När arbetet är klart är tanken att Hållbarhetsprofilen på ett överskådligt sätt ska ge investerare möjlighet att jämföra fonder anslutna till Hållbarhetsprofilen gällande vilka hållbarhetskriterier de använder i sin förvaltning utifrån de krav EU ställer. Finserve kommer när detta arbete är färdigställt publicera sina fonders respektive Hållbarhetsprofil på sin hemsida.