Hållbarhet

Organisationen Sveriges Forum för Hållbara Investeringar (SWESIF) har utvecklat en varudeklaration (Hållbarhetsprofilen) för information om hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning. Finserve anslöt sig i början av 2021 till både SWESIF och till Hållbarhetsprofilen. Under 2021 sker ett utvecklingsarbete med att linjera Hållbarhetsprofilen med de upplysningskrav Disclosureförordningen ställer.

PRI

INTEGRERING AV HÅLLBARHETS­RISKER

Hållbarhetsrisker är en miljö-, social-, eller bolagsstyrningsrelaterad omständighet som skulle kunna ha en betydande negativ inverkan på investeringens utveckling och värde. För oss innebär därför en ansvarsfull investering, oavsett förvaltningsprofil, en som utöver ekonomisk avkastning också tar hänsyn till de förknippade hållbarhetsriskerna. Därför är hållbarhetsrisker integrerade i alla våra fonders investeringsbeslutsprocesser. Läs mer om vår hållbarhetsintegrering samt vår bedömning av hållbarhetsriskernas troliga inverkan på respektive fonds avkastningen i fondernas respektive informationsbroschyr.

För att på ett effektivt sätt minska hållbarhetsrisker i den löpande förvaltningen har styrelsen för Finserve antagit Responsible Investment Policy Finserve Nordic som alla fonder måste följa. Förutom vägledning till investeringspersonal kring Finserve’s process för ansvarsfulla investeringar innehåller Policyn en exkluderingslista. Syftet med denna är att säkerställa investeringar inte sker i företag och inom branscher Finserve anser vara direkt i strid med de hållbarhatsåtagande Finserve styrelse har antagit.

Vi exkluderar bolag involverande i produkter och tjänster inom kontroversiella vapen såsom klustervapen, antipersonella landminor, kärnvapen, biologiska vapen, kemiska vapen, tobak, pornografi, kol, och uranutvinning. Fonden exkluderar även bolag som bryter mot internationella konventioner och som omfattas av internationella sanktioner. Även bolag vars verksamheter inte går under exkluderingslistan kan involvera hållbarhetsrisker. Dessa kan, men behöver inte vara avgörande för vilka investeringar som väljs in i respektive fond om de är förenliga med den enskilda fondens hållbarhetsåtagande.

INVESTERINGS­BESLUTS NEGATIVA KONSEKVENSER FÖR HÅLLBARHETS­FAKTORER

Finserve är ett förvaltningsbolag med flera innovativa fonder, alla med en tydlig förvaltningsprofil inom ränte- och aktieområdet. Fonderbjudande spänner över flertalet investeringsstrategier och geografier och har därmed relativt skilda hållbarhetsrisker förknippade med sina investeringar. Förmågan att i varje investeringsbeslut beakta huruvida investeringens huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer så som miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, affärsetik, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor skiljer sig därför mellan fonderna.

Disclosureförordningen eller Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) infördes för att öka transparensen när det kommer till hållbarhet på finansmarknaden. Enligt förordningen delas fonder upp i tre kategorier:

  1. Fonder med hållbarhet som mål (mörkgrön)
  2. Fonder som främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper, eller en kombination av dessa egenskaper, men inte har det som mål (ljusgrön)
  3. Övriga fonder som antingen tar höjd för hållbarhetsrisker eller inte (gula)

Genom att i bedömningen av hållbarhetsrisker addera en djupare due diligence process kring investeringens huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer kopplade till de identifierade hållbarhetsriskerna kan man på ett ansvarsfullt sätt säga sig tillhöra kategori 2 och 3. Finserve har utifrån respektive fonds tillgång av tillförlitlig information utvärderat vilka löften som kan ges till sina investerare. Finserves fonderbjudande återfinns i kategorierna 2) och 3). Läs mer i respektive fonds informationsbroschyr.

AKTIEÄGAR­ENGAGEMANG

Utifrån kraven i förordningen 2019/2088/EU i tillämpliga fall vidare beskrivet i respektive fonds due diligence-policy för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

ERSÄTTNINGS­POLICY

Läs mer om våra ersättningsprinciper här.

UPPFÖRANDE­KODER OCH INTERNATIONELLA STANDARDER

Finserve Nordic har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI). Avtalet är inte bindande, men genom att underteckna principerna har Finserve med fonder förbundit sig att införliva och implementera ESG-aspekterna (Environmental, Social and Corporate Governance) i det dagliga arbetet och i investeringarna. Åtagandet utvärderas årligen genom att vi lämnar en rapport om vårt arbete med hållbara investeringar. Baserat på tillgångsklassens storlek av det totalt förvaltade kapitalet i Finserve, vilket i vårt fall innebär storlek på respektive fond, får relaterat arbetet en större plats i den årliga utvärderingen. Under kvartal 1 2021 rapporterades arbetet som gjorts under 2020. Detta var Finserves första rapporteringstillfälle. Återkoppling och förslag på utveckling förväntas ges under sommaren 2021. 

Organisationen Sveriges Forum för Hållbara Investeringar (SWESIF) har utvecklat en varudeklaration (Hållbarhetsprofilen) för information om hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning. Finserve anslöt sig i början av 2021 till både SWESIF och till Hållbarhetsprofilen. Under 2021 sker ett utvecklingsarbete med att linjera Hållbarhetsprofilen med de upplysningskrav Disclosureförordningen ställer. När arbetet är klart är tanken att Hållbarhetsprofilen på ett överskådligt sätt ska ge investerare möjlighet att jämföra fonder anslutna till Hållbarhetsprofilen gällande vilka hållbarhetskriterier de använder i sin förvaltning utifrån de krav EU ställer. Finserve kommer när detta arbete är färdigställt publicera sina fonders respektive Hållbarhetsprofil på sin hemsida.