Meriti Neutral

Fonden är marknadsneutral och strävar efter positiva absoluta avkastningar. Fonden investerar direkt och indirekt i europeiska aktier och ränteinstrument. Fonden förvaltas med en systematisk datadriven process, och aktier poängsätts och rankas dagligen. En relativt jämn fördelning av långa och korta investeringar resulterar i en nettomarknadsexponering nära noll. Fonden får investera i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och på konto hos kreditinstitut.

FONDDOKUMENT

Fullständig information om Finserves fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. På samma sida hittar du även övriga dokument inklusive hel- och halvårsrapporter. Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut. Du bör alltid läsa fondens Faktablad och Informationsbroschyr/Prospectus innan du börjar spara i en fond. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns.