Scandinavian Credit Fund I

Scandinavian Credit Fund I (SCFI) är en Artikel 8 fond, i enlighet med (SFDR), inom Direct Lending med mål om att erbjuda en hög riskjusterad avkastning med en genomsnittlig årsavkastning på 5,94% sedan starten 2016

En investering bidrar samtidigt till samhällsnytta då investeringsfilosofin bygger på att genom direktlån underlätta för mindre och medelstora företag att expandera och utvecklas.

Teckna dig direkt hos Mangold

Direktlån som tillgångsslag

Målsättningen för Scandinavian Credit Fund I (SCF I) är att erbjuda en hög riskjusterad avkastning med låg korrelation till aktie-, obligations- och råvarumarknaden genom seniort säkerställd direktutlåning till främst företag inom Skandinavien. Fondens genomsnittliga årsavkastningen sedan starten 2016 till Q1 2022 är 5,94%. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning varpå en investering i fonden är förknippad med direkt risk att mista delar eller hela det investerade beloppet.

Fondens officiella risknivå är 2 (”låg risk”) enligt den allmänt godtagna riskskalan SRRI som är en sjuskalig riskmodell och visas bland annat i fondens faktablad (KIID). Fondens risknivå baseras på hur värdet på vinstandelslånen varierat över en femårsperiod och mäter fondens historiska volatilitet. Den underliggande risken i fonden utgörs främst av likviditetsrisk samt kreditrisk som är direkt förknippade med fondens investeringsstrategi om direktutlåning till onoterade bolag och är att betrakta som illikvida tillgångar. Ett stressat marknadsklimat i kombination med oförutsägbara händelser kan leda till en försämrad likviditet och en oförmåga att möte större inlösen. Direktutlåning medför även en direkt kreditrisk där värdet på fondens fordran, trots ställda säkerheter och panter, kan försämras över lånets löptid vilket kan påverka fondens avkastning. IFRS9-regelverket tillämpas för samtliga av fondens direktlåneengagemang. Fonden har sedan 2016 en genomsnittlig årlig kreditförlust om 0,55% av portföljvärdet per december 2021. Scandinavian Credit Fund I är en Artikel 8 fond i enlighet med Disclosureförordningen (SFDR) och tar således även hänsyn till hållbarhetsrisker vid fondens investeringsbeslut.

Gå till webbplats

Om Scandinavian Credit Fund I

 • Scandinavian Credit Fund I (SCF I) startade i januari 2016
 • SCF I är en alternativ investeringsfond med ambition att ge en avkastning på 6-8% per år
 • Målet för fondens risk, uttryckt som standardavikelse, är under 2% årligen
 • SCF I ska ha en låg samvariation med andra tillgångslag
 • Medel som investeras i fonden lånas ut till noga utvalda företag som så kallade säkerställda direktlån
 • Investeringar föregås av en gedigen kreditprocess utförd av ett team med lång erfarenhet från utlåningsverksamhet
 • Fonden placeras i riskklass 2 av 7 (SRRI)
 • Genomsnittlig årsavkastning 5,94% per 2021-12-31 (inkl årlig ränta-på-ränta effekt om du varit investerad sedan start)

Förvaltnings­koncept

Investeringsprocess

Investeringsobjekten godkänns av en investeringskommitté efter en väl utarbetad kreditprocess. Fonden strävar efter att konsekvent ingå engagemang med låntagare vars förväntade avkastning är attraktiv i förhållande till den kreditrisk som engagemanget innebär. De enskilda engagemangen avvägs mot varandra i syfte att uppnå en effektivt balanserad kreditrisk för fonden som helhet. Investeringsobjekten har låg korrelation med andra marknader och risken i fonden ska primärt vara driven av kreditrisk och avkastning för fonden som helhet.

Direktutlåning till företag

Fondens utlåningsobjekt återfinns primärt i hela Skandinavien och vänder sig till företag som befinner sig i någon form av expansion, investering, refinansiering, omstrukturering, generationsfinansiering, säsongmässiga  eller andra behov.

Fondandelar

Fonden kan  på selektiv basis placera medel i fondandelar i liknande fonder utan geografisk begränsning.

Derivat

Fonden har möjlighet att använda derivatinstrument, dels för att reducera sådana risker som är icke-önskvärda, dels för att erhålla exponeringar som bedöms attraktiva för fonden och dess riskprofil.

Räntebärande instrument

Fonden kan placera likviditet i obligationer.

Inlåning till bank

Fonden kan placera likviditet hos kreditinstitut efter kreditprövning.

Så Genererar Fonden Avkastning

Vem kan investera

Privatpersoner

Alla som har en depå- eller VP-konto via Bank eller Fondkommissionär kan investera i Vinstandelslån, då dessa är noterade på NGM (Nordic Growth Market).
Vinstandelslån kan även vara ett tillgångsslag i en depåförsäkring (kapitalförsäkring eller pensionsförsäkring) eller investeringssparkonto (ISK). Vid investering via depåförsäkring eller ISK bör kontakt tas innan med ditt Försäkringbolaget eller din Bank/ Fondkommissionär om det är möjligt.

Företag

Alla som har en depå- eller VP-konto via Bank eller Fondkommissionär kan investera i Vinstandelslån, då dessa är noterade på NGM (Nordic Growth Market).
Vinstandelslån kan även vara ett tillgångsslag i en depåförsäkring (tjänstepension eller kapitalförsäkring). Vid investering via depåförsäkring bör kontakt tas med ert försäkringsbolag innan investering för att säkerställa att det är möjligt.

Diskretionära förvaltningsuppdrag

Alla som förvaltar diskretionära förvaltningsuppdrag kan investera i Vinstandelslån, då dessa är noterade på NGM ( Nordic Growth Market).

Professionella investerare

Professionella investerare kan investera i Vinstandelslån om så rådande lagstiftning och förvaltningsmandat tillåter det. Ta kontakt med Kreditfonden för mer information.

RISKER

Alla investeringar är förknippade med risker och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Scandinavian Credit Fund I AB kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Scandinavian Credit Fund I AB återfår hela det insatta kapitalet. Här nedan listar vi de risker som är förknippade med en investering i fonden. Innan en investering så bör informationsbroschyren och prospektet läsas i sin helhet.

Likviditet

Likviditetsrisk för ett företag är risken för att företaget inte kan uppfylla sina betalningsåtaganden vid förfallotidpunkten, det vill säga att Fonden saknar likvida medel att betala till exempel fakturor eller lösenbelopp till Investerare i tid. Risken uppstår eftersom Fonden finansierar sig genom att ge ut Vinstandelslån, vilka innebär betalningsförpliktelser gentemot Investerarna.

Risken kan öka om Fonden skulle få svårt att ta in kapital. Likviditetsrisk kan också uppstå i Fondens Portfölj, om de tillgångar Fonden har investerat i skulle vara svåra att avyttra eller om Fonden får svårt att avveckla Portföljen eller om det tar längre tid än förväntat att avveckla positioner och sälja investeringar.

Likviditetsrisk innebär för en obligation att det inte går att sälja obligationen i förtid. Under normala marknadsförhållanden erbjuder Marknadsgaranten en köpkurs för den som vill sälja i förtid. Även om obligationer i form av Vinstandelslån blivit mer etablerade på senare tid är andrahandsmarknaden fortfarande begränsad. Det finns därför en risk att likviditeten i Vinstandelslånen är låg, och att de handlas till ett pris som understiger emissionspriset.

Ibland kan det vara svårt eller omöjligt att sälja Vinstandelslån under löptiden och den är då illikvid. Detta kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, förändringar i regelverk, hedging (”säkring”) av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra händelser vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplats stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en visstid.

Ränta

Vinstandelslånens värde är i stor utsträckning beroende av ett antal olika faktorer. En av sådana faktorer är marknadens allmänna räntenivå varför investerare i fondens vinstandelslån bör förstå att utvecklingen av avkastningen kan påverkas negativt av förändringar av räntenivåer på de marknader där fonden och låntagarna är verksamma.

Återinvestering

Långsiktiga avkastningsmöjligheter på de av fonden utgivna vinstandelslån är i högsta grad beroende av att fonden finner nya utlåningsobjekt som kräver finansiering och som dessutom är lämpliga utifrån de kraven som fonden uppställer.

Makroekonomisk

En kraftig nedgång i landets eller regionens ekonomi kan påverka företagens förmåga att betala ränta och kan även leda till att återbetalning av lånet inte fullgörs i tid eller uteblir helt. För fondens del innebär det risk för att det investerade kapitalet inte förblir intakt eller att avkastningen på det investerade kapitalet inte blir så hög som förväntat eller uteblir helt. AIF-fonden har emellertid låtit göra en analys av andra fonder i andra länder som har liknande strategier som visade att fonderna inte påverkats alls under exempelvis den senaste finanskrisen.

Marknadsföring

Fondens produkt är relativt ny och okänd för mindre investerare varför det kan innebära svårighet att nå ut och att attrahera tillräckligt antal investerare.

Investeringarnas värdeutveckling

Fonden erbjuder kortfristig direktutlåning till mindre och medelstora företag för att uppnå målet som är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation med andra tillgångsslag.Den avkastningen på sina investeringar som fonden vill åstadkomma är således direkt beroende av den återbetalningsförmåga låneobjekten har. Det finns således inte någon garanti för att fondens investeringar ger den förväntade avkastningen, eller att värdet på det investerade kapitalet behålls intakt, varför det inte heller finns någon garanti för att investerat kapital kan återfås vid inlösning. Det bör understrykas att fonden till stor del kommer att investera i mindre och medelstora företag som har god likviditet och finansiell ställning och som behöver extra kapital för diverse projekt. Detta innebär att fonden skiljer sig från de objekt som privatpersoner vanligtvis har möjlighet att investerar i, och innebär dessutom att du som investerare får en riskspridning som annars är svår att uppnå som enskild investerare.

Handel med Scandinavian Credit Fund I

Investering i bolagets vinstandelslån ska i första hand ses som en investering för obligationens hela löptid. Vinstandelslånen är fritt överlåtbara med de begränsningar som gällande rätt uppställer. Vinstandelslånen är noterde på NGM Main Regulated under Nordic AIF Sweden-segmente där de prissätts kontinuerligt.

Investeringstillfällets varaktighet och volatilitet

Investering i fondens strategi är förknippad med risk även vad gäller dess varaktighet. Fonden bedömer dock att investeringsmöjligheten kommer att kvarstå så länge bankernas kapitalkrav befinns åtminstone på samma höga nivå som idag. Fondens investeringsstrategi är därutöver relativt konjunkturokänslig med förutsättning att omständigheter på marknaden inte försämras på ett avsevärt sätt.

Valuta

Fonden kan komma att göra investeringar av viss del av kapitalet i andra valutor än den svenska kronan. Fonden avser att valutasäkra investeringarna som görs i andra valutor än den svenska kronan varför risken bedöms som liten.

Kredit

Fondens investeringsstrategi innebär viss kreditrisk då det alltid finns risk att det utlånade kapitalet inte återbetalas till fonden vid utgången av lånets löptid vilket kan påverka avkastningen. Vid en kraftig försämring av fondens ställning kan fonden bli oförmögen att uppfylla sina förpliktelser enligt de investeringsavtal som ingås med obligationshavarna.

Fondutveckling

Observera att fonden för närvarande är stängd för insättning och uttag enligt tidigare uppgift. Vi återkommer med nya datum när vi öppnar igen.

Insättning och uttag

Insättning

 • SISTA DAG FÖR TECKNING​
 • SISTA DAG FÖR LIKVID​​
 • TECKNINGSDAG​

Uttag

 • BLANKETT OSS TILLHANDA
 • AVRÄKNINGSDAG
 • NÄR SKER UTBETALNING

Insättning

 • SISTA DAG FÖR TECKNING​
 • SISTA DAG FÖR LIKVID​​
 • TECKNINGSDAG​

Uttag

 • BLANKETT OSS TILLHANDA
 • AVRÄKNINGSDAG
 • NÄR SKER UTBETALNING
 • Aktuell period

  Insättning

  • SISTA DAG FÖR TECKNING​
  • SISTA DAG FÖR LIKVID​​
  • TECKNINGSDAG​

  Uttag

  • BLANKETT OSS TILLHANDA
  • AVRÄKNINGSDAG
  • NÄR SKER UTBETALNING
 • Nästa period

  Insättning

  • SISTA DAG FÖR TECKNING​
  • SISTA DAG FÖR LIKVID​​
  • TECKNINGSDAG​

  Uttag

  • BLANKETT OSS TILLHANDA
  • AVRÄKNINGSDAG
  • NÄR SKER UTBETALNING
 • SCFI Delsårsrapport 2023

 • SCFI Årsredovisning 2022

 • SCFI Delsårsrapport 2022

 • SCFI Årsredovisning 2021

 • 2023

  • SCFI Delsårsrapport 2023

  • SCFI Årsredovisning 2022

 • 2022

  • SCFI Delsårsrapport 2022

  • SCFI Årsredovisning 2021

Pressreleaser

Dokument

Innan en investering i Scandinavian Credit Fund I AB så är det viktigt att du läser det skriftliga materialet om fonden för att kunna fatta ett välgrundat beslut som innebär att du förstår de risker som finns med fonden och att du förstår hur fonden fungerar. Därför bör du noggrant läsa igenom informationsbroschyren, basfaktabladet samt prospektet och dess tillägg. Du hittar alla relevanta dokument här.

Handlade marknader

Fondens huvudsakliga verksamhet är att med medel som inflyter medelst erbjudande genom detta prospekt tillhandahålla lånekapital till mindre och medelstora företag. Fondens utlåningsobjekt återfinns i första hand i Skandinavien. Fonden kan även på selektiv basis investera i fondandelar i liknande fonder eller genom samfinansiering tillsammans med nationella- eller internationella samarbetspartners utan geografisk begränsning. Genom detta avser fonden skapa en placering som har lägre risk än aktier och bättre potential till avkastning än traditionella ränteplaceringar.

Förvaltningsarvode

Förvaltningsarvode utgår dels i form av en fast ersättning, dels i form av en vinstdelande ersättning.

Den fasta ersättningen uppgår till 1,6 procent per år. Ersättningen tas ur portföljen månadsvis i efterskott.

Vinstdelning uppgår till 20 procent av fondens värdestegring utöver den genomsnittliga avkastningen på 3-månaders statsskuldväxlar efter ”high watermark”. High watermark innebär att fonden endast erlägger prestationsbaserat arvode efter det att eventuell underavkastning från tidigare perioder kompenserats. Prestationsarvodet beräknas månadsvis och tas ur portföljen vid utgången av varje kalendermånad. Den rörliga ersättningen tas ut efter avdrag för förvaltningsarvodet och tillåtna kostnader.

Courtage, clearingavgifter och övriga transaktionskostnader hänförliga till fondens investeringar betalas löpande av fonden.

Teckning och inlösen

Försäljning och inlösen av vinstandelslån sker per den första bankdagen varje månad.
Anmälan skall ske på särskild blankett. (Teckning kan ske 4 bankdagar inför varje månadsskifte, februari till december, ej januari)
Teckning kan även ske med BankID via mangold.se
Minsta belopp vid teckning är 100 000 kronor.
Inlösen skall vara Scandinavian Credit Fund I AB tillhanda senast 15 bankdagar före det månadsskifte då inlösen skall äga rum och ska ske på särskild blankett.