Thyra Hedge Fund

Thyra Hedge Fund är en koncentrerad aktiebaserad long/short
UCITS fond med globalt fokus inom framförallt teknologisektorn.

Läs mer på GP Bullhounds webb

Thyra Hedge Fund är en så kallad UCITS hedgefond, som förvaltas av Finserve Nordic AB

Thyra Hedge syftar till att över tid och med ett väl avvägt risktagande ge andelsägarna positiv avkastning på investerat kapital oberoende av marknadsutvecklingen i övrigt. Fonden inriktar sig således på absolut avkastning.

För att generera absolut avkastning kommer fonden Thyra Hedge att arbeta med långa och korta positioner i globala aktier, d.v.s. en så kallad long/short aktiefond.

Den marknadsneutrala ansatsen gör att inslaget av marknadsrisk begränsas i fonden och dess korrelation med den allmänna utvecklingen för aktier och andra tillgångsslag förväntas därför över tiden vara låg.

Förvaltningsmodellen är baserad på fundamental analys vilande mot en tematisk ansats.

Thyra kommer i nomalfallet bestå av 20-30 aktieinnehav och 5-10 blankade positioner, detta utöver hanteringen av marknadsrisk genom användningen av terminer.

FONDDOKUMENT

Fullständig information om Finserves fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. På samma sida hittar du även övriga dokument inklusive hel- och halvårsrapporter. Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut. Du bör alltid läsa fondens Faktablad och Informationsbroschyr/Prospectus innan du börjar spara i en fond. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns.