Exelity

Exelity är en fond som kombinerar investeringar i aktier och vad vi kallar för finansiella transaktioner. Syftet är att ge investeraren en välbalanserad portfölj som ger uppsidan av att investera i små tillväxtbolag i Norden och som använder unik kreditexponering för att skapa avkastning i tider av mer osäkert marknadsläge.

Teckna dig direkt hos Mangold

Investeringar

Aktier: Investeringar i nordiska tillväxtbolag med bevisade affärsmodeller

Fondens aktiedel investerar primärt i små noterade bolag i Norden som visar snabb tillväxt och som har goda förutsättningar att skala upp sin verksamhet med relativt små medel. Det är bolag som vi ser som framtidens storbolag inom sina respektive branscher, men som ligger i en tidig del av sin tillväxtresa.

Bolagen som fonden investerar i präglas av en stor, men i stora delar orealiserad, potential där det finns tydliga triggers och inflektionspunkter som kan få stor påverkan på värdeutvecklingen. Fonden lägger stor vikt vid att förstå bolagen på djupet där förvaltarna söker en kvalitativ insikt i de långsiktiga utsikterna. De är inte rädda att ha en avvikande åsikt om bolagen, så länge visibiliteten i dess intjäningsförmåga är tillräckligt stor.

Fonden letar aktivt efter bolag med skalbara affärsmodeller och uthålliga konkurrensfördelar i branscher med strukturellt växande nischer. Man föredrar särskilt passionerade och ödmjuka bolagsledningar med hög integritet och skicklig kapitalallokering.

Finansiella transaktioner: En unik kreditexponering tidigare bara tillgänglig för institutioner

Medverkan i finansiella transaktioner som garantier, brygglån, konvertibler, riktade emissioner, noteringar och pre-IPOs är en marknad som tidigare varit vigd åt institutionella placerare. Dessa har en mycket attraktiv potential i förhållande till den risk som tas. Genom att vara en aktör som kan tillföra likviditet i kritiska situationer i bolags utveckling, kan man som investerare få mycket förmånliga villkor.

Med det nätverk som Exelity via sina företrädares tidigare karriärer byggt upp under många år ges nu möjlighet att som privat investerare få tillgång till denna typ av investering. Historiskt har denna typ av finansiella transaktioner visat mycket hög riskjusterad avkastning, i synnerhet i miljöer där klimatet för börsnoteringar, företagsaffärer och kapitalanskaffningar varit svagt.

pattern

Exempel på noterat aktiecase

Följande utgör ett skolexempel på den typ av aktieinvesteringar Fonden söker:

 • Mjukvarubolag inom en nisch med hög strukturell tillväxt drivet av lagkrav som gör bolagets produkt till standard.
 • Höga inträdesbarriärer och byteskostnader (switching costs) gör marknaden till ett duopol där bolaget vunnit majoriteten av marknaden.
 • Skalbar affärsmodell med förutsebara intäkter från royaltykontrakt på över 5 år med upp till 100% bruttomarginal.
 • Kontrakt värda flera miljarder SEK med 12 av de 15 största potentiella slutkunderna.
 • Värdet av kundrelationerna ovan är dessutom flera gånger högre eftersom kunderna typiskt sett kopierar tekniken till fler modeller på sina plattformar, vilket har underskattats av aktiemarknaden.
Marlon Värnik

THE FUND MANAGER

Marlon Värnik

Marlon Värnik har en bred erfarenhet inom finanssektorn, med början på SEB, följt av roller som Hedge Fund Analyst vid AXA Investment Managers i London.

Har sedan dess haft positioner som Equity Analyst hos Erik Penser Bank och Pareto Securities AB. Sedan januari 2022 tills nu har han tjänstgjort som Senior Analyst på Nordea Markets, Corporates & Institutions, där han var en del av Tech-teamet.

Marlon har särskild expertis inom småbolagsaktier, flygplansfinansiering och projektledning inom analytiska verktyg.

pattern

Risker

 • Allmänt

  Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning varpå en investering i fonden är förknippad med direkt risk att mista delar eller hela det investerade beloppet.

 • Likviditetsrisk

  Fonden har med sin placeringsstrategi en likviditetsrisk då den avser att investera i illikvida tillgångar som onoterade aktier, garantera emissioner och direktfinansiering. Vid kraftiga marknadsrörelser eller handelsavbrott kan marknadspriset understiga emissionspriset. Efterfrågan för teckning av nya vinstandelslån kan också påverka förutsättningarna för Fonden vid avyttringar av vinstandelslån och, som en konsekvens, bidra till fördröjning av utbetalning. För att begränsa likviditetsrisken avser Fonden tillse att en tillräckligt stor del av de totala tillgångarna placeras i större noterade och omsättningsbara innehav samt likvida medel. Likviditetsstresstester utförs löpande för att säkerställa att Fonden är kapabel att möta större nettoutflöden av kapital.

 • Valutarisk

  Fondens basvaluta är SEK men Fonden kan komma att göra investeringar av viss del av kapitalet i andra valutor än den svenska kronan. Fonden avser att valutasäkra investeringarna som görs i andra valutor än den svenska kronan med valutarelaterade derivatinstrument. Valutarisken bedöms till följd av detta som begränsad.

 • Motpartsrisk

  Fonden tillgodoser sig rätten att använda belåning och handel i derivatinstrument som en del av sin strategi. Vid handel av OTC-derivat uppstår motpartrisk som hanteras med utställda säkerheter och regleras av ISDA. Fonden ställer krav på att säkerheterna ska ha god kreditvärdighet kreditvärdighet och motpartsrisk mitigeras genom att motparten ska utvärderas och vara godkänd av AIF-Förvaltaren. Tillgångarna ska vara likvida och värderas dagligen alternativt utgöras av likvida medel. Mottagna säkerheter får inte säljas vidare, återinvesteras eller pantsättas.

 • Operativa risker

  Då Fonden har en friare placeringsinriktning än vanliga värdepappersfonder bidrar det till en ökad operativ risk vid förvaltningsbeslut. Operativ risk kan också uppstå löpande i förvaltning och vid administration. Fonden utvärderar process- och systemstöd löpande och genom granskning av kontrollfunktioner i Fonden.

 • Marknadsrisk

  Fonden har exponering mot marknadsrisk genom noterade och onoterade innehav, direktutlåning och handel med derivatinstrument. Vidare är Fonden beroende och påverkad av marknadens allmänna räntenivå. Vinstandelslånsägare bör vid investering vara uppmärksamma på att marknadsoro på aktiemarknaden och större förändringar av räntenivåer på relevanta marknader kan påverka Fondens avkastning negativt. För att begränsa Fondens marknadsrisk kontrolleras risknivå och placeringslimiter löpande av enheten för fondadministration och riskhanteringsfunktionen. Fonden avser på så sätt behålla en väl balanserad portfölj med en diversifierad marknadsexponering.

 • Kreditrisk

  Som en del av placeringsstrategin avser Fonden att ge direktutlåning av kapital till företag. Fonden tar således en kreditrisk i varje enskilt engagemang inom direktutlåningen vilket kan leda till risk för utebliven ränta, amortering eller återbetalning. I den mån Fonden anser nödvändig ombeds kredittagaren ställa ut säkerheter som garanti för krediten. Vid behov kan säkerheten komma att utmätas, även kallat pantrealiseras, som en del av Fondens arbete med obeståndshantering. Fonden mitigerar kreditrisk genom noggrann kreditbedömning och löpande uppföljning av låneengagemang. Fonden agerar alltid utifrån vinstandelslånsägarnas bästa intresse i händelse av arbete med obeståndshantering.

 • Hållbarhetsrisk

  Fonden tar hänsyn till hållbarhetsrisker i förvaltningsbeslut och löpande förvaltning. Fonden följer Fondbolaget Finserve Nordics policy för ansvarsfulla investeringar i enlighet med SFDR och exkluderar bolag involverande i produkter och tjänster inom kontroversiella vapen, tobak, pornografi, kol, eller uranutvinning, bolag som bryter mot internationella konventioner och som omfattas av internationella sanktioner. Som en del av hantering av ESG har Fonden utsett en hållbarhetsansvarig som deltar i bedömningen av hållbarhetsrisker i Fondens löpande förvaltning.

  Fonden beaktar inte investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer, då Fonden inte förutses kunna inhämta tillräckligt med information kring sina investeringar för att uppfylla de informationskrav som ställs på sådana fonder.

Insättning och uttag

Insättning

 • SISTA DAG FÖR TECKNING​
 • SISTA DAG FÖR LIKVID​​
 • TECKNINGSDAG​

Uttag

 • BLANKETT OSS TILLHANDA
 • AVRÄKNINGSDAG
 • NÄR SKER UTBETALNING

Insättning

 • SISTA DAG FÖR TECKNING​
 • SISTA DAG FÖR LIKVID​​
 • TECKNINGSDAG​

Uttag

 • Aktuell period

  Insättning

  • SISTA DAG FÖR TECKNING​
  • SISTA DAG FÖR LIKVID​​
  • TECKNINGSDAG​

  Uttag

  • BLANKETT OSS TILLHANDA
  • AVRÄKNINGSDAG
  • NÄR SKER UTBETALNING
 • Nästa period

  Insättning

  • SISTA DAG FÖR TECKNING​
  • SISTA DAG FÖR LIKVID​​
  • TECKNINGSDAG​

  Uttag

Fondutveckling

Nedladdningsbar månadsrapport

Fonddokument

Innan en investering i Exelity så är det viktigt att du läser det skriftliga materialet om fonden för att kunna fatta ett välgrundat beslut som innebär att du förstår de risker som finns med fonden och att du förstår hur fonden fungerar. Därför bör du noggrant läsa igenom informationsbroschyren, faktabladet samt allmänna villkor och dess tillägg. Du hittar alla relevanta dokument här.

Finansiell kalender

Pressreleaser

Styrelse Exelity

Andreas Strömberg

STYRELSEORDFÖRANDE

Peter Norman Ulltin

LEDAMOT

Marlon Värnik

VD / PARTNER

Mats Johansson

LEDAMOT

 

Agneta Nielsen

LEDAMOT

Jan Broel-Plater

LEDAMOT

Se allt

Fullständig information om Finserves fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. På samma sida hittar du även övriga dokument inklusive hel- och halvårsrapporter. Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut. Du bör alltid läsa fondens Faktablad och Informationsbroschyr/Prospectus innan du börjar spara i en fond. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns.