Viktig information

Här följer viktig information samt centrala styrdokument för Finserves verksamhet.

TILLSTÅND

Finserve har erhållit följande tillstånd av Finansinspektionen:

2022-05-24 Ta emot och vidarebefordra order finansiella instrument
2022-05-24 Lämna investeringsråd
2019-05-15 Svensk AIF-förvaltares marknadsföring av en EES-baserad AIF
2016-12-16 Marknadsföra AIF till icke-profesionella investerare i Sverige
2016-12-16 Förvalta AIF fondstrategi andra strategier
2015-12-18 Förvalta AIF fondstrategi hedgefonder
2015-12-18 Förvalta AIF:er
2015-12-18 Diskretionär portföljförvaltning, LAIF
2011-06-08 Diskretionär portföljförvaltning, LVF
2006-11-02 Tillstånd till fondverksamhet

POLICY FÖR INTEGRERING AV HÅLLBARHETSRISKER

Finserve Nordic anser att integreringen av hållbarhetsrisker är en viktig del i sina fonders investeringsprocesser. Där hållbarhetsrisker definieras som miljö-, social-, eller bolagsstyrningsrelaterad omständighet som skulle kunna ha en betydande negativ inverkan på investeringens värde. Alla fonder som ligger under Finserves förvaltning följer den ansvarsfulla investeringsprocess som är formaliserad i Finserves Policy för Integrering av hållbarhetsrisker.

Läs mer i PDF

KAPITALTÄCKNING

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd, Europaparlamentets och rådets förordning nr 575/2013 (CRR) samt Kommissionens genomförande förordning (EU) nr 1423/2013 offentliggör fondbolaget, Finserve Nordic AB (556695-9944) periodisk information om kapitaltäckning.

Kapitaltäckning Finserve Nordic AB 2024-06-30
Kapitaltäckning Finserve Nordic AB 2024-03-31
Kapitaltäckning Finserve Nordic AB 2023-12-31
Kapitaltäckning Finserve Nordic AB 2023-09-30
Kapitaltäckning Finserve Nordic AB 2023-06-30
Kapitaltäckning Finserve Nordic AB 2023-03-31
Kapitaltäckning Finserve Nordic AB 2022-12-31
Kapitaltäckning Finserve Nordic AB 2022-06-30
Kapitaltäckning Finserve Nordic AB 2022-03-31
Kapitaltäckning Finserve Nordic AB 2021-12-31
Kapitaltäckning Finserve Nordic AB 2021-06-30
Kapitaltäckning Finserve Nordic AB 2021-03-31


ERSÄTTNINGSPOLICY

Styrelsen i Finserve Nordic AB (”Bolaget”) har, i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningspolicy i kreditinstitut och fondbolag fastställt följande ersättningspolicy.

Bolagets styrelse har antagit en ersättningspolicy för Bolagets räkning. Policyn har som mål att främja en sund och effektiv riskhantering samt motverka ett överdrivet risktagande hos dem som är verksamma i Bolaget. Policyn omfattar samtliga anställda i Bolaget. Bolaget har i enlighet med ovannämnda föreskrifter identifierat s.k. särskilt reglerad personal, dvs. anställda i ledande strategiska befattningar, anställda med ansvar för kontrollfunktioner, risktagare samt anställda vars totala ersättning uppgår till, eller överstiger den totala ersättningen till någon i den verkställande ledningen. Av policyn framgår bland annat hur Bolaget avser att hantera ersättningarnas struktur, uppskjutande av rörlig ersättning samt bortfall av ersättning för berörd personal.

Läs mer i PDF

ANVÄNDANDE AV RÖSTRÄTT

Styrelsen i Finserve Nordic AB (“Bolaget”) har mot bakgrund av Artikel 37 i EU-kommissions delegerade förordning 231/2013 och 2 kap. 17h-k lag (2004:46) om värdepappersfonder fastställt denna riktlinje. Enligt den delegerade förordningen är en AIF-förvaltare skyldig att utforma lämpliga och effektiva strategier för att fastställa när och hur rösträtter i fonderna ska utövas, uteslutande till gagn för de berörda fonderna och dess andelsägare.
Riktlinjen ska ses över och fastställas regelbundet, minst en gång per år, eller annars vid behov. Ändringar i riktlinjen ska godkännas och antas av styrelsen.
Bolagets VD ansvarar för att denna riktlinje vid behov uppdateras och framläggs till styrelsen för godkännande.

Läs mer i PDF

REVISION & KONTROLL

Auktoriserad Revisor
PwC AB, Ansvarig revisor är Susanne Sundvall.

Funktionen för regelefterlevnad / Compliance
Bolaget har gett DLA Piper AB uppdrag att upprätthålla funktionen för regelefterlevnad åt bolaget. Ansvarig för regelefterlevnad är Alf-Peter Svensson på DLA Piper AB.
Funktionens huvudsakliga uppgift är att kontrollera att bolaget följer tillämpliga regelverk.

Internrevision
Leif Lüsch, Lüsch & Co Revision AB

Fondadministration
Fondadministration av Bolagets AIF-fonder utförs av Bolaget egen grupp för fondadministration.

Fondadministration av Bolagets UCITS-fonder är outsourcad till ISEC Services AB (www.isec.com), Vattugatan 17, 111 52 Stockholm

Fondernas olika Förvaringsinstitut

  • Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Organisationsnummer: 502032-9081, Styrelsens säte: Stockholm, Postadress: 106 40 Stockholm
  • Danske Bank A/S, Norrmalmstorg 1, SE-103 92 Stockholm
  • Intertrust Group, Sveavägen 9, 111 57 Stockholm
  • Swedbank AB, Landsvägen 40, Sundbyberg

KUNDKLAGOMÅL

Klagomålsansvarig
Verkställande direktör
Tel: +46-8-52027997

Klagomål skall skickas till nedanstående adress:
Finserve Nordic AB
Riddargatan 30
114 52 Stockholm

Klagomål
Klagomål skall besvaras sakligt och korrekt och på kundens begäran skriftligen. Är klagomålet att betrakta som ett enkelt fel eller missförstånd bör detta åtgärdas genast. Kan uppdragstagaren inte besvara ärendet inom 14 dagar från den dag klagomålet togs emot ska kunden bli skriftligt informerad om handläggningen av ärendet och hur det ligger till.

Så går du vidare
Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå, en opartisk instans, som ger konsumentupplysning och information i frågor av finansiell karaktär.
Box 24215, 104 51 Stockholm, Besöksadress: Karlavägen 108
Telefon 0200 – 22 58 00,
+46 8 22 58 00 (från utlandet)
Telefontid är vardagar 9 – 12