Meriti Ekorren Global

Meriti Ekorren Global är en global aktiefond. Fonden innehar enskilda värdepapper som man bedömer kommer att prestera bra eller som är undervärderade. Fonden kan även investera i räntebärande värdepapper och finansiella index. Investeringsstrategin är regelbaserad. Olika statistiska och kvantitativa modeller används för att identifiera attraktiva aktier samt för att säkerställa att fonden är väl diversifierad. Fondens syfte är att generera en positiv avkastning i förhållande till sitt jämförelseindex. Jämförelseindexet är ett väldiversifierat globalt aktieindex.

FONDDOKUMENT

Fullständig information om Finserves fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. På samma sida hittar du även övriga dokument inklusive hel- och halvårsrapporter. Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut. Du bör alltid läsa fondens Faktablad och Informationsbroschyr/Prospectus innan du börjar spara i en fond. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns.