Vanliga frågor om stängning av Scandinavian Credit Fund I

Finserve Nordic AB som förvaltar fonden Scandinavian Credit Fund I AB (publ), (nedan kallad Fonden), har tillsammans med Fonden beslutat att helt säga upp lånet och begära att förtida inlösen av Vinstandelslån sker samt att Fondens verksamhet avvecklas. Bakgrunden till detta beslut är att Fonden, sedan den åter öppnades för insättningar och uttag den 12 maj 2023, drabbats av nettoutflöden på 729 miljoner kronor, vilket gör det omöjligt att förvalta Fonden på ett tillfredsställande sätt och i andelsägarnas bästa intresse. För att säkerställa likabehandling av alla andelsägare har fonden ingen annan möjlighet än att avveckla verksamheten.

Ange din mailadress här om du vill få ett mail när vi uppdaterar frågorna. Observera att du kommer få ett bekräftelsemail som du måste svara på för att prenumerationen ska aktiveras.

Vad innebär det att fonden avvecklas för att skydda alla investerares intresse?

Svar: För att säkerställa att alla investerare får samma behandling oavsett om de är aktiva i att begära inlösen eller inte och att alla får ut samma värde i relation till sin investering och att ingen riskerar att sitta kvar sist med eventuella kreditrisker så avvecklas fonden genom att fonden begär förtida inlösen enligt de allmänna villkoren.

Vad är er bakgrund till beslutet?

Svar: Fonden fick in större begärda inlösen under november och december 2022 vilket tvingade fonden att tillfälligt stänga för både teckning och inlösen. Den likviditet som frigjordes av de underliggande fordringarna har använts för att möta begärd förtida inlösen som inkommit och betalades ut pro rata. Efter att fonden öppnades 12 maj har fonden mottagit ytterligare 729 miljoner kronor i förtida inlösen. 

Med bakgrund av ovan har förvaltaren gjort bedömningen att det blir omöjligt att driva fonden vidare. För att tillvarata samtliga investerares intresse tvingas förvaltaren därför avveckla verksamheten.  

Hur lång tid kommer avvecklingen att ta? (2023-06-01)

Svar: För att tillvarata andelsägarnas intressen och säkerställa att alla får ut så mycket som möjligt så kommer fonden att följa den normala förfallostrukturen. Det gör att avvecklingen kommer att ta den tid som krävs. Fonden kan dock även komma att avyttra innehav i portföljen innan tillgångens förfallodatum om det bedöms ligga i andelsägarnas gemensamma intresse.

Uppdatering 2023-06-01: Det är svårt att säga men uppskattningsvis förväntas fullständig avveckling ta 2–3 år men det kan även gå snabbare eller ta längre tid.

Vad innebär pro rata?

Svar: Vid en avveckling så kommer alla investerare få ut sin del av fonden vid varje utbetalningstillfälle. Dvs äger du 1% av fonden så får du ut 1% av det utbetalade beloppet vid varje tillfälle som fonden fått in likviditet via amortering, räntebetalning eller försäljning av innehav. Utbetalningar kommer att göras successivt över tid till dess att fondens samtliga portföljtillgångar är helt avvecklade och utbetalda..

Kommer jag att få avkastning under avvecklingen, tills den är helt klar?

Svar: Fondens avkastning kommer gå till andelsägarna under hela avvecklingstiden. NAV beräknas som tidigare, värdeökningar eller värdeminskningar påverkar NAV-kursen och således fondandelsägarens värde. Fondens årliga utdelning i form av nya vinstandelar vid en eventuell överavkastning kommer, givet fondens avveckling, att utgå och istället betalas ut pro rata till fondens andelsägare.

Hur kommer min investering att förvaltas under avvecklingen?

Svar: Förvaltningen kommer fortsätta hanteras på samma sätt som tidigare men med fokus på en ordnad avveckling av fondens tillgångar i portföljen.

Hur kan jag se värdet på min investering under avvecklingen?

Svar: Fonden kommer, precis som tidigare, löpande beräkna fondens NAV-kurs varje månad och publicera det på hemsidan.

Är det någon skillnad om jag har skickat in en uttags blankett?

Svar: Nej, eftersom det är fonden som enligt de allmänna villkoren begär förtida inlösen av samtliga vinstandelslån så kommer samtliga andelsägare att behandlas lika innebärande att samtliga andelsägare erhåller pro rata utbetalningar i takt med att innehaven avvecklas.

Kommer fonden att vara noterad på NGM under avvecklingen?

Svar: Fonden avser att informera NGM om fondens beslut om avveckling och därefter följa börsens inrådan.

Hur ofta kommer ni att betala ut pengar?

Svar:Fondens möjlighet till utbetalning till andelsägarna utgörs till stor del av dels de kvarvarande lånens förfallostruktur och men tar även hänsyn till de transaktionskostnader som är förknippade med utbetalningarna. Det är fondens bedömning att kostnaden inte får utgöra en för stor andel av det utbetalda beloppet då det riskerar att belasta andelsägarna negativt. Till följd av detta gör fonden löpande en bedömning när ett utbetalningstillfälle kan komma att infalla.

Finns det några risker kopplade till mitt innehavs värde i samband med en avveckling?

Svar: Det finns risker kopplade till ett scenario där fonden inte har tillräcklig likviditet för att hantera förvaltningen av fondens portföljtillgångar. av kapital eller avveckling. Fonden ser, utöver beskrivna kreditrisker i månadsbrev och ett utmanande marknadsläge, att lån till utvecklingsfastigheter, fastigheter med investeringsbehov eller rörelsedrivande bolag som kan behöva ekonomiskt stöd eller övriga investeringar kan få problem till följd av att fonden inte kan tillföra kapital och då eventuellt få en substantiell negativ effekt på fondens NAV. Fastigheter som kräver investeringar eller har ett byggnadskreditiv kan få negativ påverkan på försäljningspris om fonden inte har likviditet att finansiera tilltänkta utvecklingsplaner. Till följd av att fonden inte kan utveckla fastigheterna enligt plan på grund av likviditetsproblem kommer fastigheterna gå in i en försäljningsfas som utvecklingsfastigheter. Konsekvensen av detta kan medföra ett substantiellt lägre försäljningspris och få en negativ påverkan på fondens NAV. Fondens finansierade rörelsedrivande bolag kan komma, och i viss mån redan är, i behov av likviditet som fonden inte kommer kunna tillföra till följd av likviditetssituationen och fondens avveckling. Effekten av att ett eller flera bolag går i konkurs kan få betydande konsekvenser för fondens NAV och kräva större nedskrivningar. Som nämnt i månadsbrev ser fonden att vissa motparter har förhöjd risk.

Vidare bör det även uppmärksammas att fondens totala portfölj under Q1 2020 uppgick till närmare 5 miljarder SEK varvid den absoluta majoriteten av portföljens kreditlån beslutades och betalades ut under den tidigare förvaltaren. I samband med pandemin och fram till idag har fonden upplevt kraftiga utflöden där fondens totala portfölj idag uppgår till ca 2,7 miljarder SEK. Fondens stora utflöden har föranlett att enskilda innehavs procentuella del av NAV och exponering är förhållandevis stora vilket medför en ökad kreditrisk. Vid en eventuell konkurs i något av innehaven eller övrig kredithändelse riskerar storleken på exponeringen att få en betydande effekt på Fondens NAV-kurs. I rådande marknadsläge med utmaningar i marknaden för refinansiering och försäljning av företag blir därför vissa av fondens engagemang inte bara stora sett till enskild exponering utan även svårare att avyttra.

Vem kommer förvalta fonden? (2023-06-01)

Hans Westerberg kommer in som ny förvaltare och tar vidare Andreas arbete med att fortsätta förvalta fonden på samma sätt som tidigare och hantera en ordnad avveckling i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Hans har tidigare arbetat i 13 år på Swedbank i olika seniora roller bland annat Chef för ECM (Equity Capital Markets), 2 år på Nordea Markets och chefsanalytiker på Danske Bank. Fonden bedömer att Hans tidigare kompetens passar bra för att hantera en ordnad avveckling av fonden.

När kan man som investerare förvänta sig en första utbetalning? (2023-06-01)

Den första utbetalningen förväntas att genomföras i juli. Varje enskild inlösen är förenad med en kostnad för fonden och därför är målet att betala ut likvid kvartalsvis, förutsatt att det finns rimlig likvid att betala ut.