Nordic Factoring Fund månadsrapport – december 2022

Nordic Factoring Fund månadsrapport – december 2022

Nordic Factoring fund AB (publ) redovisar en NAV kurs för december om 105,85. Det är en uppgång med 0,43 %. Fonden har hög likviditet och fortsätter arbetet med att identifiera och investera i nya projekt för att omsätta överlikviditeten.

Vi avslutar året med en avkastningsnivå på 5,85 %, vilket är strax under målavkastning. Fonden känner sig trygga med att kunna använda likviditet till nya affärer under 2023.

Marknaden och ekonomin
Under december har aktiemarknaden på flera håll i världen utvecklats negativt. Elpriserna har stigit under december till följd av kallare väder vilket var i linje med vad man indikerade och såg i slutet av föregående månad. Svenska kronan har under december försvagats mot de flesta större valutorna förutom mot GBP. FED höjde räntan med 0,5 % vilket var i linje med vad man kommunicerade i slutet av november om att minska höjningstakten. Man ser också att inflationen avtar i USA men FED poängterar samtidigt att det krävs längre tid innan man bedömer toppen och vändning av inflationstakten. Marknaden hoppas på att FED slutar bromsa ekonomin och på så sätt undvika recession.

Hög inflation, stigande korta räntor och elpriser fortsätter slå hårt på ekonomin och eroderar hushållens köpkraft. ECB höjde styrräntan med 0,5 % under december och flaggar även för att fortsatt kraftiga höjningar framgent kommer ske. Inflationen fortsätter att öka i Sverige vilket sannolikt innebär högre höjning av styrräntan än tidigare förväntade 0,25 %. Troligtvis kommer inflationen stiga ytterligare på kort sikt vilket tyder på att även styrräntor kommer fortsätta upp. Det globala konjunkturläget fortsätter slå på den svenska exportnäringen och förväntas inte förbättras på kort sikt. Svenska hushåll är mer räntekänsliga än hushåll i andra länder till följd av hög belåningsgrad och korta räntebindningstider vilket driver ekonomin in i lågkonjunktur. Konjunkturinstitutets barometerindikator fortsätter minska marginellt även i december vilket tyder på ett mycket svagt stämningsläge i den svenska ekonomin. Hushållens konfidensindikator vände nedåt och är fortsatt på en mycket svag nivå där försvagad köpkraft och höjda kostnader påverkar hårt. Kallare januari kommer högst troligt driva upp elpriserna och även inflationen vilket kommer få konsekvenser för hushåll och företag, statliga bidrag kommer sannolikt minska ekonomiska effekten men först under slutet av Q1. Minskad köpkraft och förväntat ökad arbetslöshet under 2023 kan minska inflation och då även dämpa eller vända trenden för höjda styrräntor.

IFRS 9
Reserveringarna i denna fond är mycket låga. Hela fondens exponering ligger i kategori 1 och säkerheten är över 30 000 fakturor som är pantsatta till förmån för fonden. Fakturorna rullas på 30 till 90 dagar med kreditförsäkring både med och utan regress. Vidare finns en förmögenhetsförsäkring för en eventualitet om det skulle dyka upp falska fakturor.
Mot bakgrund av den ovannämnda svagare ekonomiska utsikten för marknaden har vi stramat åt och fortsatt skärpt våra rutiner för bevakning av utestående fakturor.

Läs mer