Meriti Ekorren Global månadsrapport – mars 2024

Meriti Ekorren Global månadsrapport – mars 2024

Meriti Ekorren Global ökade under mars med +6,24 procent i värde, och har därmed stigt med +14,57 procent sedan årsskiftet. Sedan start har förvaltningen avkastat +16,24 procent.
Den positiva utvecklingen som präglat inledningen av året höll i sig även under mars. De stora techbolagen har varit dominerande, men under månaden breddades börsuppgången påtagligt till att även omfatta fler sektorer och bolag. Även euro-peiska aktier utvecklades starkt och S&P Europe 350 Index ökade med +4,1 procent under månaden. Stockholmsbörsens breda index, OMX Stockholm Benchmark Index som inkluderar utdelningar, steg med +5,0% i mars.
Det positiva marknadssentimentet beror i stor utsträckning på makrofaktorer såsom inflation, arbetsmarknad, lönetillväxt, geopolitik och centralbankernas agerande. Vid sitt policymöte i mars lämnade Federal Reserve styrräntan oföränd-rad, i linje med marknadens förväntningar. Den allmänna uppfattningen är att både Federal Reserve och ECB kommer att verkställa sina första styrräntesänkningar i juni. I Europa har inflationen fallit snabbare än i USA, och färska data indikerar en inflationstakt omkring 2,6 procent. Det är fortfarande en bit kvar till den viktiga
2-procentsnivån, men nedgångstakten är viktig för ECB.
Under månaden har fonden ökat sin exponering till Banks, Capital Goods samt Semiconductors & Semiconductor Equipment.
Vid månadens utgång var fondens största branschexponeringar Software & Services, Technology Hardware & Equipment samt Media.

Läs mer i PDF