Meriti Ekorren Global månadsrapport – april 2024

Meriti Ekorren Global månadsrapport – april 2024

Meriti Ekorren Global ökade under april med +0,13 procent i värde, och har därmed stigt med +14,72 procent sedan årsskiftet. Sedan start har förvaltningen avkastat +16,39 procent.
April 2024 var en månad kantad av både utmaningar och möjligheter på de internationella finansmarknaderna. Globala aktier, fondens jämförelseindex, MSCI World Index i SEK sjönk i värde med -0,34 procent under månad. Bredden på världens aktiemarknader ökande under månaden, såtillvida att fler bolag deltog i kursrörelserna än det annars så tech-dominerade rallyt som präglade årets första kvartal.

USA visade dock fortsatta tecken på en accelererande ekonomi, varför tidigare förväntningar på minst sex styrräntesänkningar under 2024 nu är ett minne blott.
Internationellt är förväntningarna inställda på avtagande inflation. Inflationssiffror som publicerades under april pekade dock på en blandad utveckling, med stigande konsumentprisindex (CPI) i vissa länder. Tongivande i statistikflödet var den oväntade styrkan i USA. Federal Reserve signalerade alltjämt en ovilja att sänka styrräntan för tidigt.

Europeiska centralbanken (ECB) anses vara närmare en räntesänkning eftersom de europeiska ekonomierna laggar efter USA. Geopolitiska spänningar fortsatte att spela en roll i marknaden vilket i början av månaden påverkade investerarnas riskvilja. USA:s politik och handelsrelationer var särskilt viktiga faktorer. Sektormässigt fortsatte teknologi, gröna energi- och hälsovårdssektorer att attrahera köpare. Centralbankernas beslut och signaler om framtida räntepolitik kommer sannolikt att spela en framträdande roll i utvecklingen framgent, liksom geopolitik och bolagens lönsamhet. Vid månadens utgång var fondens största branschexponeringar Software & Services, Technology Hardware  Equipment samt Media & Entertainment.

Läs mer i PDF