Varför är det fel värde i min depå?

Varför är det fel värde i min depå?

Varför står det kurs 103 i min depå, då den verkliga kursen är 105,88 eller varför har min depå förra månadens kurs…?

Den alternativa investeringsfonden Scandinavian Credit Fund I AB (publ) är en ”hybrid” mellan en traditionell värdepappers- eller specialfond och ett börsnoterat värdepapper. Det här medför att fonden kan handlas på två sätt. Dels direkt med fonden månadsvis, det som nedan kallas Primärmarknaden eller över börsen via en Market Maker (Likviditetsgarant), det som nedan kallas Sekundärmarknaden.

primary-secondaryPrimärmarknaden

I primärmarknaden handlar säljaren direkt med fonden och försäljningen sker alltid till den kurs (NAV) som fonden har vid nästkommande månadsskifte.

En försäljning i primärmarknaden ska ske genom att Anmälningssedel förtida inlösen av vinstandelslån skickas direkt till fonden 15 bankdagar innan nästkommande månadsskifte och likviden från försäljningen är säljaren tillhanda 7 bankdagar efter samma månadsskifte.

Om du alltid ska erhålla det rätta värdet på din investering i fonden ska du sälja dina vinstandelslån i primärmarknaden direkt med fonden.

Anmälningssedel förtida inlösen av vinstandelslån finns att hämta genom nedan länk eller via din finansiella rådgivare.
Anmälningssedel_SCF__förtidainlösen.pdf


Sekundärmarknaden

I sekundärmarknaden handlar säljaren över börsen (NGM/NDX) (Sedan 2020-05-04 omdöpt till Main Regulated) genom en Market Maker (Likviditetsgarant) och handel sker direkt till den kurs som ställs i marknaden.

Här kan kursen variera beroende av hur många vinstandelslån som är ute till försäljning vid var tidpunkt. Sekundärmarknaden är i första hand till för mindre volymer och för den som inte kan vänta till nästkommande månadsskifte och sälja i primärmarknaden. Sekundärmarknaden behöver alltså inte spegla fondens rätta NAV kurs utan kan avvika.
Varför står det kurs 103 i min depå, då den verkliga kursen är 105,88…?

Det som hände i slutet av november var att det skedde flera försäljningar av vinstandelslån i sekundärmarknaden och kursen ställdes ner till 103.

Då den här fonden kan handlas på två sätt finns det olika vägar att finna fondens aktuella värde. Det enklaste sättet för ett depåinstitut är att hämta värdet automatiskt från börsen, dvs. från sekundärmarknaden, där kursen kan variera över tiden.

Det här är orsaken till att det nu i depåer kan stå att fondens kurs är 103 istället för den verkliga kurs fonden har per den 1 december, vilken är 105,88.

Fondens officiella kurs (NAV) återfinns på fondutveckling/ eller fondens AIF-förvaltare Finserve
Nedanstående tabell är hämtad från kreditfonden.se enligt ovan länk.

 

I nuläget har vi ingen snabb lösning för att rätt värde ska synas hos de depåinstitut som hämtar värdet från sekundärmarknaden, men vi kommer att arbeta för att långsiktigt finna en lösning som anger fondens rätta värde.
Varför har min depå förra månadens kurs för fonden…?

Det här berör inte lika många kunder men orsaken är att några depåinstitut uppdaterar värdet på sina kunders depåer den sista bankdagen i månaden och fondens kurs sätts den första bankdagen i månaden.

Det här medför att det här blir en månads eftersläpning på kursen i dessa depåer.

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) är en unik fond med sin placeringsinriktning med säkerställda direktlån till mindre- och medelstora företag samt en av de första fonderna som är månadshandlad och samtidigt noterad på börsen. För att AIF-fonden ska kunna erbjuda den här investeringsmöjligheten till privatpersoner och företag medför det att fonden måste ha en primärmarknad månadsvis och en sekundärmarknad över börsen enligt regelverket för Alternativa Investeringsfonder.

Vi vill poängtera att man alltid ska handla med fonden i primärmarknaden för att erhålla vinstandelslånens rätta värde.

Vår önskan är att det här har gett svar på funderingar kring det värde som anges i depån samt vägledningar var man kan finna fondens aktuella värde och hur försäljning av vinstandelslån sker på bästa sätt.