Vanliga frågor om inlösen, covid-19 och förväntad avkastning

Vanliga frågor om inlösen, covid-19 och förväntad avkastning

Under våren 2020 publicerades en pressrelease av Scandinavian Credit Fund I att fonden, för att agera i samtliga investerares bästa intresse, beslutat att avvakta med att möta en anmälan om förtida inlösen på motsvarande 780 miljoner kronor. Utbetalningar ska istället portioneras ut och genomföras löpande i takt med att fonden erhåller likviditet från förfallna lån. Fonden kommunicerade även att den förväntade avkastningen sänks från en årlig nettoavkastning på 6–8 procent till 3–5 procent för 2020. Detta mot bakgrund av covid-19.

Ovanstående har skapat en rad återkommande frågor hos våra kunder. För att samla dessa på ett ställe och för att säkerställa att alla frågor besvaras utifrån den information vi har idag, finner ni nedan en ”frågor och svar” sorterad efter ämnesområde.

Vi vill understryka att fonden formellt INTE är stängd. Att förtidsinlösen inte kan mötas för maj månad har att göra med att fonden behöver tid på sig att få in amorteringar från utestående lån. Vad gäller den sänkta förväntade avkastningen för 2020 bygger den på en försiktighetsprincip och har INTE att göra med att vi har information om kreditförluster som inte tidigare kommunicerats. Reserveringar för kreditförluster görs löpande enligt redovisningsstandarden IFRS 9. All känd information återspeglas i senaste NAV.

Det finns också en fungerande andrahandsmarknad för fonden. Vi rekommenderar dock inte våra investerare att sälja sina andelar här då det kan resultera i att andelarna säljs till en ofördelaktig värdering.

Hur mycket utbetalas under september?

I september kommer fonden att betala ut samtliga kvarvarande begäran om Inlösen från juni, juli och augusti. Fonden har därmed ingen prorata kö längre!

Hur mycket utbetalas under augusti?

Vi återlöser ca 330 mkr i augusti, vilket gör att hela inlösen för april och maj är återlösta samt 65% av juni.

Hur mycket utbetalas under juli?

Nu i juli så betalar vi inte ut något i inlösen för SCF I, utan vi räknar med ett större belopp i augusti.

Hur mycket utbetalas under juni?

På den inlösen begäran på ca 800 miljoner som kommit in per 8 april så har vi redan tidigare betalat ut 19,77% i maj. Nu i juni så kommer vi att betala ut ytterligare ca 400 msek, vilket gör att vi då betalat ut ca 69% av den totala inlösen begäran.

Vad händer med min begäran om förtida inlösen per den 4 maj 2020?

Med stöd av punkterna 10.1 – 10.3 i Allmänna villkor om Fondens möjlighet att avvakta med att lösa in vinstandelslån beslutar styrelsen att Fonden ska hantera begäran om förtida inlösen som redan mottagits på så sätt att utbetalningarna till de investerare som begärt inlösen delas upp och genomförs löpande i takt med att fondens likviditet så tillåter.
Utbetalningar under perioden ska fördelas pro rata mellan investerare allt eftersom Fonden kan avveckla positioner eller engagemang under ordnade former och utan väsentlig olägenhet för övriga investerare.
Inlösen ska, enligt punkt 10.3 jämfört med 4.11 i Allmänna Villkoren, ske till den NAV-kurs som bestäms vid utgången av den månad som infaller närmast före inlösendagen.

Kan jag återta min begäran om förtida inlösen?

Ja, det är möjligt om styrelsen i Fonden godkänner det.

Hur jag återkallar min begärda inlösen?

Begäran om återtag av anmälningssedel förtida inlösen av vinstandelslån sker i enlighet med Informationsbroschyr och Allmänna villkor.

Du fyller i blanketten Begäran om återtag av Anmälningssedel förtida inlösen av vinstandelslån i Scandinavian Credit Fund I AB (publ) och mailar den till backoffice@kreditfonden.se

En begäran om förtida inlösen får endast återkallas om emittenten medger det och bekräftas via email efter beslut.
Efter bekräftat beslut sker begäran om återtag från nästkommande utbetalning.

Min säljorder skickades in den 7 april. Inlösen sker då till NAV-kursen per den sista april, vilken publiceras den 4 maj. Är det den kursen som kommer att gälla för samtliga de utbetalningar som sker löpande till mig?

Det är en fast kurs under hela den löpande utbetalningsperioden och i det här fallet är det NAV kursen som publiceras den 4 maj. Generellt gäller att inlösen ska, enligt punkt 10.3 jämfört med 4.11 i Allmänna Villkoren, ske till den NAV-kurs som bestäms vid utgången av den månad som infaller närmast före inlösendagen.

Kommer kunden se korrekt NAV kurs på det kapital som han eller hon begärt inlösen för på sin depå under den period som den uppskjutna inlösen hanteras?

Nej, kunden kommer att se den NAV kurs som vi publicerar vid varje månadsskifte alternativt kursen från andrahandsmarknaden eftersom samma innehav inte kan ha flera NAV kurser. När väl inlösen sker så kommer det korrekta beloppet att utbetalas dvs till den NAV kurs som fastställdes vid utgången av den månad som inföll närmast före inlösendagen enligt villkoren.

Vad innebär det att ni kommer att betala ut pengarna pro rata?

Låt oss ta ett exempel. Vi hade en inlösen på ca 780 miljoner som kommit in per den 8 april 2020.
Om vi då har en kund som skickat in en inlösen på 7,8 miljoner så är det 1% av den totala inlösen.
Det innebär att om fonden kan betala ut 150 miljoner den 13 maj 2020 så kommer den kunden att få 1,5 miljon, dvs 19,23% av sin begärda inlösen vilket motsvarar hans pro rata andel om 1% av utbetalningsbeloppet.

Hur lång tid kommer det att ta innan hela min begäran om förtida inlösen är genomförd?

Det är beroende av fonden förfallostruktur på underliggande tillgång som är bilaterala lån till företag med en löptid upp till 48 månader och möjligheten för låntagarna att refinansiera sina lån under rådande marknadsförhållanden.
Fondens genomsnittliga löptid är 20 månader.
Förfallostrukturen och möjligheten för låntagare att refinansiera sina lån är avgörande för hur lång tid det kommer att ta, men vi tror det kommer att ta upp till 12 månader eller tidigare beroende på eventuella inflöden och förfallostrukturen på låneportföljen.

Gäller detsamma för alla innehavare av Vinstandelslån oavsett var man köpt dem?

Ja, det gäller oavsett var man köpt Vinstandelslånen.

Hur fungerar fondens primärmarknad?

Begäran om förtida inlösen i primärmarknaden kan ske månadsvis och begäran om inlösen ska vara emissionsinstitutet tillhanda 15 bankdagar inför aktuellt månadsskifte.
Inlösen sker då till aktuellt NAV vid aktuellt månadsskifte.

När sker första utbetalningen och utbetalningar därefter?

Den första utbetalningen sker 7 bankdagar efter den 4 maj 2020 och storleken är beroende av fondens likviditet.
Därefter kommer det att ske månadsvis med 7 bankdagar efter den 1a bankdagen i varje månad.
Alla utbetalningar är beroende av fonden likviditet och fondens möjlighet att sälja marknadsnoterade innehav samt refinansiera lån som förfaller.

Hur mycket utbetalas vid varje månadsskifte?

Under maj 2020 utbetalas ca 160 mkr, vilket motsvarar 19,77% av begärd inlösen.

Det blev rätt stort utflöde ur Kreditfonden (780 mkr). Hur stor procentsats av uttagen mäktar fonden med?

Likviditeten per den 4 maj 2020 beräknas vara ca 120-180 mkr och kommer att utbetalas ”pro rata”.
Fonden kommer betala ut så mycket som möjligt och gör allt för att skapa likviditet.
Troligen kommer ett större belopp betalas ut i början på juni 2020.

I vilken turordning sker inlösen?

Alla de som begärt förtida inlösen per den 8 april 2020, med utbetalning 7 bankdagar efter den 4 maj 2020 kommer att få sin utbetalning ”pro rata” till hela inlösen är genomförd.

Hur funkar det för dem som lägger in begäran om inlösen framöver?

Begäran om inlösen som kommer in efter den 8 april 2020, t ex begäran om inlösen per den 1 juni 2020 kommer att inlösas efter att alla inlösen per den 4 maj 2020 är inlöst, osv
Begäran om inlösen kommer att registreras och inlösas till NAV vid aktuellt månadsskifte då inlösen begärts även om utbetalning skjuts upp.

Vilka datum gäller för återtag av inlösensblankett?

Vid inskick av återtag av inlösningsblankett så är sista datum samma som sista dag för teckning för att hinna med att stoppa tills nästa månadsskifte. Så nu i maj var sista dag som vi behövde få in blanketten för att inte betala ut 26 maj. Då stoppas utbetalningen och kunden får avkastningen framöver, dvs från Nav som sätts 1 juni.

Likviditet

Hur fungerar fondens likviditet?

Likviditetsrisk för ett företag är risken för att företaget inte kan uppfylla sina betalningsåtaganden vid förfallotidpunkten, det vill säga att Fonden saknar likvida medel att betala till exempel fakturor eller lösenbelopp till Investerare i tid. Risken uppstår eftersom Fonden finansierar sig genom att ge ut Vinstandelslån, vilka innebär betalningsförpliktelser gentemot Investerarna. Risken kan öka om Fonden skulle få svårt att ta in kapital.
Likviditetsrisk kan också uppstå i Fondens Portfölj, om de tillgångar Fonden har investerat i skulle vara svåra att avyttra eller om Fonden får svårt att avveckla Portföljen eller om det tar längre tid än förväntat att avveckla positioner och sälja investeringar.

Likviditetsrisk innebär för en obligation risken att det inte går att sälja obligationen i förtid. Under normala marknadsförhållanden erbjuder Marknadsgaranten en köpkurs för den som vill sälja i förtid. Även om obligationer i form av Vinstandelslån blivit mer etablerade på senare tid är andrahandsmarknaden fortfarande begränsad. Det finns därför en risk att likviditeten i Vinstandelslånen är låg, och att de handlas till ett pris som understiger emissionspriset. Ibland kan det vara svårt eller omöjligt att sälja Vinstandelslån under löptiden och den är då illikvid. Detta kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, förändringar i regelverk, hedging (”säkring”) av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra händelser vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplats stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid.

Säkerhet & Panter

Vilken företrädesordning gäller för direktlån om ett låneobjekt går i konkurs?

Lån kommer alltid före aktier i en konkurs. Det innebär att om ett bolag går i konkurs eller blir tvungen att upprätta kontrollbalansräkning, kan långivaren fortfarande ha stora värden kvar i bolaget då lån alltid går före aktieägarnas kapital.

Hur ser Fondens säkerheter ut?

Portföljen har ett LTV av säkerheter (Loan To Value) enligt nedan och denna tabell visar mot ställda säkerheter, samt löptid och förfallostruktur i portföljen.

SCFI, totala portföljen
Säkerheter

  • LTV 48%
  • Viktat LTV 67%

Förfall

  • Medelvärde2021-12-03
  • Median 2021-09-24
  • Viktat 2022-03-03

LTV visar på förhållandet mellan lånets storlek och säkerheternas värde. Det innebär att om LTV är mindre än 100% så är lånebeloppet täckt av värdet på säkerheterna.

Hur ofta ser ni över LTV (Loan To Value) och vem sätter detta?

Ni säger att viktat LTV är 0,67 i snitt. När är den värderingen av säkerheterna gjord?
Vi ser över det månadsvis. Just nu gör vi det kontinuerligt. Vi har ett team på 4 st kreditanalytiker och en CIO samt kreditkommittén.

Hur påverkar det uppsagda lånet för Hudya Group A/S fondens Net Asset Value (NAV)?

Fonden har redan gjort reserveringar för detta lån under senare tid, med andra ord kommer denna händelse under den närmaste framtiden inte påverka NAV:et alls.

Kommer Kreditfonden driva Hudya Group A/S dotterbolag i egen regi, i så fall hur?

Vi har satt upp ett förvaltningsbolag och där finns ett SPV (Special Purpose Vehicle) som äger dotterbolagen. Kreditfonden kommer inte förvalta dessa bolag i egen regi. Det blir den tidigare verksamhetsledningen som gör detta. Vi har stort förtroende för deras förmåga att driva detta vidare tillsammans med den nya koncernchefen som har en lång och gedigen erfarenhet från fintech-branschen där han framgångsrikt utvecklat bolag.

Vad innebär det att fonden återkallar lånet för Hudya Group A/S?

Konsekvensen blir att existerande aktieägare till det överliggande bolaget, som nu försätts i konkurs, förlorar stora delar av sina investeringar. Det återstår att se vad det kan finnas för värden kvar i konkursboet. Kreditfonden har dock sina panter och bolagen som vi gjort självinträde i är pantsatta till förmån för fonden. Finns det något ytterligare i konkursboet kommer det också tillfalla fonden, men vi räknar inte med det.

Kommer Hudya Group A/S dotterbolag säljas under juli månad eller hur ser den tänka planen ut?

De kommer sannolikt inte säljas på den här sidan årsskiftet. Kreditfonden är en långsiktig ägare och finns där för att skapa värde för fondandelsägarna. Att stressa fram en försäljning skulle vara en dålig affär. Vi kommer göra allt vi kan för att detta ska bli så bra som möjligt för andelsägarna.

När får andelsägarna ut eventuella vinster från försäljningar av Hudya Group A/S?

Det är svårt att sia om tiden för detta, men sannolikt kommer inga dotterbolag säljas innan årsskiftet 2020/21.

Förväntad avkastning

Vad är fondens Investeringsstrategi?

Fondens strategi är att finna investeringsmöjligheter genom Kreditgivning. Möjliga Kredittagare är exempelvis företag som befinner sig i någon form av expansion, har behov av finansiering för investering, omstrukturering, refinansiering bryggfinansiering, hantering av generationsskiften eller säsongsmässiga behov. Fondens utlåningsobjekt återfinns i första hand i Skandinavien och Finland.
De lån som lämnas är normalt säkerställda genom pant, borgen eller liknande. I speciella fall kan lån utan säkerhet lämnas. Fonden genomför alltid en noggrann bedömning av Kredittagaren, ställda säkerheter och panter. Fonden söker kredittagare med en dokumenterad historia av rörelseresultat, kassaflöde eller händelser vilka leder till positivt kassaflöde samt återbetalningsförmåga och säkerhet för lånen.
Investeringsstrategin är att minst 50 procent av Portföljen är investerad i Krediter. Låneavtalens löptider är upp till 4 år. Den totala risken beror således på Kredittagarnas profil och på övriga placeringar som Fonden gör. Fonden har en diversifierad portfölj vilket leder till riskspridning, direkt eller indirekt via underliggande säkerheter.
Kredittagarna utvärderas och godkänns av fondens investeringskommitté efter en systematisk kreditprocess. Fondens avkastning beror bland annat på utlåningsgraden i Portföljen och kan variera över tid. Fonden strävar efter att systematiskt ingå engagemang med Kredittagare vars förväntade avkastning är positiv i förhållande till den kreditrisk som engagemanget innebär. De enskilda engagemangen vägs mot varandra i syfte att uppnå en effektivt balanserad kreditrisk för Fonden som helhet. Direktlån har låg korrelation med andra marknader.
Portföljen får bestå av följande tillgångar:
(i) fakturor och andra fordringsrätter,
(ii) kreditfordringar (direktutlåning i enlighet med Fondens Kreditpolicy),
(iii) fondandelar,
(iv) ränte- och kreditrelaterade derivat,
(v) aktier och aktierelaterade derivat,
(vi) räntebärande instrument såsom obligationer,
(vii) valuta och valutarelaterade derivat, och
(viii) inlåning i bank.

Hur påverkas avkastningen på vinstandelslånen för de som väljer att inte ta ut sina pengar?

Fonden kommer fortsatt att genera avkastning precis som vanligt då de underliggande lånen inte påverkas av begäran av förtida inlösen. Fonden sänker dock bedömningen av den förväntade nettoavkastningen för året 2020 för Fonden från 6–8% till 3–5% med anledning av covid-19´s påverkan på företag. Vad gäller den sänkta förväntade avkastningen för 2020 bygger den på en försiktighetsprincip och har INTE att göra med att vi har information om kreditförluster som inte tidigare kommunicerats. Reserveringar för kreditförluster görs löpande enligt redovisningsstandarden IFRS 9. All känd information återspeglas i senaste NAV. Vi vill dock betona att vi noggrant följer alla innehav och att våra säkerheter för lånen är fortsatt goda. Se vidare under ”Vad är fondens Investeringsstrategi?”.

Bedömer ni att anstånd med räntebetalningar kommer bli omfattande närmaste tiden i fonden?

Vi tror att det kommer att vara mer än normalt men hanterbart. De nya riktlinjerna från ESMA innebär viss lättnad gällande ökad reservering om man ser att bolaget har en positiv framtid. Vi kommer i de fall anstånd är aktuellt att ställa krav på att ägarna om att skjuta till kapital, lämnar kompletterande säkerheter och/eller även en del i equity.

Hur stor andel av fastigheter (om någon) är utvecklingsprojekt?

Vi har i praktiken inga utvecklingsfastigheter

Vad är yield på portföljen?

Det kan vi tyvärr inte svara på eftersom vi är börsnoterade. För mer information se vår Bokslutskommuniké på https://kreditfonden.se/finansiell-information/.

Hur gör motsvarande aktörer som er idag i Europa respektive USA? Håller man öppet eller stänger? Ser ni någon förändring i räntenivåer idag och i så fall med hur mycket?

De flesta fonder som har samma inriktning som oss är stängda institutionella fonder och vi har därför ingen information i dagsläget om hur andra fonder agerar i rådande marknadsläge.

Vilken verksamhet finner vi typiskt sett under rubrik Finans och vilken inriktning har vi under Fastighet (utvecklingsprojekt?)

Fastighet är primärt hyresfastigheter och finans är factoring och konsumentkrediter.

Kreditförluster / IFRS9

Hur fungerar Fondens IFRS reserveringar?

Fonden lyder under IFRS9 och reserverar varje månad medel för förväntade framtida kreditförluster. I modellen för förväntade kreditförluster värderas reserven baserat på den estimerade risken vid beräkningstillfället, huruvida en signifikant ökning i kreditrisk har inträffat sedan första redovisningstillfället, förväntade framtida värdet av säkerheter och bedömd makroekonomisk utveckling, även om ingen faktisk förlusthändelse har inträffat.
Vidare använder sig bolaget i första hand av extern information. Informationen består av tidigare händelser, nuvarande omständigheter och rimliga verifierbara prognoser av framtida ekonomiska förhållanden som skulle kunna påverka förväntade framtida kassaflöden. Vid beräkningen av de förväntade kreditförlusterna tas hänsyn till både tillgångsspecifika och makroekonomiska faktorer och avspeglar bolagets förväntningar om dessa.
Fonden beräknar reserveringsbehovet för förväntade kreditförluster utifrån exponering vid eventuellt fallissemang, EAD, för varje enskild kredit. I EAD inkluderas lånebeloppet, obetald ränta samt kostnader för lösgörande av säkerheten. Exponeringen minskas med ett justerat värde för de säkerheter som finns för respektive kredit och får på så sätt fram förväntad förlust vid fallissemang, LGD. Den förväntade förlusten multipliceras därefter med sannolikheten för en faktisk kredithändelse, PD, vilket ger reserveringsbehovet för kreditens förväntade förlust, ECL.
De säkerheter som bolaget kan erhålla i samband med kreditgivningen kan utgöras av pantbrev i fastigheter, aktier i noterade och onoterade bolag, fakturafordringar, garantier från ägare mm. Det bedömda värdet av säkerheterna reduceras enlig en intern modell med mellan 80% ner till 20% beroende på vilken typ av säkerhet som erhålls.

Det justerade säkerhetsvärdet används i modellen för att beräkna LGD. Oavsett om det justerade säkerhetsvärdet överstiger exponeringen, EAD, så beräknas LGD alltid som minst 12% av EAD för krediter i kategori 1 och 2. Det gör att reservering enligt modellen alltid görs även om det justerade säkerhetsvärdet överstiger eller är lika med exponeringen. Den förväntade förlusten, LGD, enligt ovan multipliceras med sannolikheten för en faktisk kredithändelse.
Fonden ser över sina lånefordringar månadsvis för att bedöma behovet av reserveringar enligt modellen. Bedömningen görs individuellt för varje låneavtal varefter den totala reserven summeras.

Om nedgången i mars var ca – 1 % på grund av företagsobligationerna (marknadsnoterade), betyder det att övriga portföljen avkastade 0,18%? I så fall känns det kanske lite lågt i jämförelse med andra månader, och betyder det att fonden har behövt reservera mer kapital enligt IFRS på grund av eventuella konkurser eller företagsom inte betalar ränta?

Förutom lägre värdering av marknadsnoterade innehav så påverkades NAV i mars också av en ökad IFRS reservering. IFRS9 är inte konstaterade kreditförluster utan de reserveringar som görs kommer att återföras när lånet förfaller.

Hur uppstår konstaterade kreditförluster om man nu alltid har större säkerhet än lånet? Jag antar att säkerheten inte är stabil utan faller i värde. Men hur fungerar detta i praktiken?

Vi har hittills sedan starten endast haft en konstaterad förlust. Som vi omnämnt i månadsbrevet för maj 2019 så blev vi utsatta för ett bedrägeri som uppdagades under april 2019. Det engagemanget är fortfarande inte en konstaterad förlust då konkursen ännu inte är avslutad. Däremot är hänsyn tagen till förlusten i den reservering som finns. Det är klart att även säkerhetsvärdet påverkas i en default situation. Det är därför som vi vid bedömning av säkerhetsvärdet gör en generell reducering av värdet beroende på vilken typ av säkerhet det är fråga om. Därmed tas ”höjd” för att värdet på säkerheten kan komma att minska.

Ni har tidigare haft en kreditförlust via obligation mot JOOL, hur stor del av portföljen har idag exponering mot obligationer mot JOOl?

Vi har mindre än 4% exponering mot JOOl och ser inte i dagsläget att dessa innehav kommer att påverka NAV negativt, vi följer de och alla andra innehav väldigt noggrant.

Marknadsnoterade tillgångar

En stor del av nedgången under mars månad berodde på de marknadsnoterade tillgångarna. Om jag förstår det rätt så har ni dem kvar vilket innebär att när prissättningen stabiliserats påverkas fonden positivt istället, har jag förstått allt korrekt då?

Det är riktigt att om vi kan hålla obligationerna till förfall och inte tvingas sälja p g a behov av likviditet så bör värdet gå mot par.

Har ni sålt av några företagsobligationer?

Vi sålde av en stor del av våra innehav i företagsobligationer redan i februari innan krisen.

Ni uppger att HY-exponering utgör ”mindre än 5% av fonden”, vilket låter som en mycket stor del av likviditeten/kassan?

Nej, hela kassan är inte investerad i HY. För att kunna göra nya direktlån så behöver vi hålla en kassa som täcker de affärer som är på gång utan att sälja av det som är placerat.

Varför investerar ni likviditet/kassa i HY? Är det rimligt att andelsägarna ska bära en sådan risk som inte har något med fonden att göra egentligen?

Under normalt stressade marknader så har det fungerat alldeles utmärkt med en mindre del i HY som också tillfört bra avkastning till fonden. I dagsläget är andelen under 5%. Vi tror och hoppas att ni tillsammans med oss ser till att det kan bli inflöden eftersom det har varit och kommer att vara en bra investering framöver i detta marknadsklimat.

Andrahandsmarknad

Om det skulle vara så att SCFI kommer behöva stänga på grund av likviditet kan det tänkas att det kan skapas en andrahandsmarknad så kunder kan ha möjlighet att komma ur?

Det finns redan dag en andrahandsmarknad som fungerar. Det är snarare en fråga om till vilket pris kunder kan tänka sig att sälja till.

Hur fungerar Fondens sekundärmarknad?

Vinstandelslånen är noterade på den reglerade marknaden Main Regulated, som drivs av Nordic Growth Market (NGM) och de är fritt överlåtbara enligt svensk rätt. Vinstandelslånens ISIN-kod är SE 0007897384. Det kan dock finnas inskränkningar som följer av lag i andra länder eller av svensk rätt.

Under normala marknadsförhållanden kommer Marknadsgaranten att erbjuda köp- och säljkurser för den som vill handla med Vinstandelslån utanför ramen för inlösen. Andrahandsmarknaden och likviditeten kan dock komma att vara begränsad.
Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs (”spread”) för Vinstandelslånen kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt att ställa köpkurser och säljkurser vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Vinstandelslån i förtid.

Marknadsgarant är ABG Sundal Collier ASA (”Marknadsgaranten”). Marknadsgaranten har i enlighet med ett uppdragsavtal åtagit sig att under normala marknadsförhållanden och ordinarie handelstid tillhandahålla en andrahandsmarknad för Vinstandelslånen. Marknadsgaranten tillhandahåller likviditet genom att fortlöpande och för egen räkning erbjuda köp- och säljkurser för Investerare som vill köpa eller sälja Vinstandelslån.