SCFI månadsrapport – april 2023

SCFI månadsrapport – april 2023

​Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för april om 100,86. Det är en uppgång med 0,22 %.

Fonden har inte haft någon nyutlåning under april däremot har ett lyft genomförts på redan beviljade krediter motsvarande cirka 5,8 miljoner kronor. Resterande del av utestående inlösen förväntas betalas ut under maj månad.
Fonden är fortsatt stängd för insättning och uttag till följd av stora inlösen under november och december som tidigare kommunicerat. När fonden öppnas för handel igen kommer det kommuniceras till marknaden genom separat pressmeddelande.

NAV-påverkande faktorer för april är värdet på fondens noterade aktieinnehav som har minskat och fonden ser fortsatt att riskerna i marknaden ökar. Reserveringarna har ökat till följd av förhöjda risker vilket syns tydligt inom SME-marknaden. Fonden får fortsatt mycket förfrågningar om lån till bra avkastning och tillgångsslaget är efterfrågat på marknaden.

Marknaden och ekonomin
Globala styrräntor fortsätter att stiga och inflationen i euroområdet gick upp under april till 7,0 från tidigare 6,9 i mars. Kärninflationen minskade med 0,1 men påvisas återigen vara trögrörlig vilket skapar utmaningar för ECB. Kärninflationen i USA fortsätter gå ned men är fortsatt klart över målet trots att åtstramningarna inom banksektorn mest troligen kommer bromsa in ekonomin.

ED höjde räntan med 25 punkter nu i maj vilket kan vara räntetoppen men kärninflationen behöver minska. ECB förväntas höja i lägre takt om 25 punkter 2–3 gånger fram till och med juli. En kärninflation som biter sig fast och endast minskar marginellt motiverar fortsatta räntehöjningar.

Hyresfastighetsbolagen börjar få problem med lönsamhet till följd av högre finansierings- och driftskostnader som inte kan motverkas på grund av låga hyreshöjningar.

Nybilsförsäljningen rapporteras ha sjunkit med mer än hälften hittills under året vilket är ett kraftigt fall som mestadels beror på minskad privatbilsförsäljning. Det är en tudelad ekonomi där storbolagen har rapporterat över förväntan och påvisat en bra motståndskraft samtidigt som konkurser inom Små- och medelstora bolag ökar kraftigt och har gjort det i 9 månader vilket visar på den kraftigt minskade efterfrågan i den nordiska ekonomin.

Effekten av höjda räntor har inte påvisats än i BNP men det finns fortfarande stor risk att Sverige går in i en recession under hösten. Räntorna och inflationen påverkar små och medelstora bolag hårt och kommer fortsatt påverka under 2023 vilket ökar sannolikheten för ytterligare konkurser inom segmentet. Fonden ser ökade risker på flera motparter, framför allt motparter som har försäljning mot retail men även exponeringar mot fastigheter. Marknaden för refinansiering och förvärv har stramats åt och gör det svårt för att både avyttra och refinansiera objekt.

IFRS 9
Riskerna i marknaderna fortsätter öka och fonden har ökat reserveringarna under månaden. Fonden ser speciellt ett tryck mot bolag som har försäljning mot retail kunder. En ny motpart flyttas till kategori 2 till följd av förhöjd risk samt att tre motparter som har haft förhöjd risk under Q1 haft en fortsatt negativ utveckling inledningen av Q2 vilket ökar risken och även reserveringarna. Fonden ser risker i marknaden och framför allt att konkurser fortsätter öka ibland SME-bolag, det finansiella läget sätter press på några av fondens innehav och kommer utvärderas löpande.

Läs mer