SCFI – månadskommentar november 2022

SCFI – månadskommentar november 2022

 

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för november om 104,36. Det är en uppgång med 0,12 %. Vi taktar på en avkastningsnivå runt +4,5 % vilket får anses mycket bra med tanke på marknadsläget under året.

Nyteckning i november blev dryga 20 miljoner kronor, stort tack för det.

Vi har inte haft någon nyutlåning under november däremot har tre lyft genomförts på redan beviljad kredit på cirka 35 miljoner kronor.

Den något svagare utvecklingen under månaden förklaras delvis av ett systemfel som gjorde att NAV-kursen för oktober visade ett för högt värde, vilket justerades på november månads NAV i motsvarande omfattning. Den påverkan på NAV som felet medförde var cirka 0,2 procentenheter. För andelsägare som har fått ett för högt ingångspris i fonden som ett resultat av systemfelet kommer kompensation ske. Fondbolaget Finserve Nordic AB ansvarar för genomförandet av kompensationen genom ytterligare emitterade vinstandelslån i Fonden som emitteras under december månad. För andelsägare som sålt på en för hög NAV-kurs på grund av felet kommer fondbolaget ersätta fonden för detta. Således kommer inte dessa andelsägare bli återbetalningsskyldiga.

Sammanfattningsvis kommer ingen andelsägare lida förluster som ett resultat av det uppkomna felet. Finserve Nordic tar fullt ansvar för det inträffade och har skärpt sina administrativa rutiner för att motsvarande händelse inte ska kunna ske i framtiden.

För att återgå till fondens avkastning är SCFI en av de bästa Fixed Income hedgefonderna i år enligt HedgeNordic, se länk nedan, med en Sharpe kvot på 4,88% (per oktober), en stabil avkastningsnivå och låg volatilitet vilket vi är oerhört stolta över att kunna ge till våra fondandelsägare. Här kan ni se mer om Fixed Income HedgeNordic och fonderna genom att sortera kolumnerna.
Vi har fortsatt löpande analys och dialog med alla våra kredittagare som kan blivit eller tänkas bli negativt påverkade av den makroekonomiska utvecklingen. Vi anser att portföljen är bra positionerad för effekterna av makroläget och vi kommer fortsätta arbetet med att vara proaktiva i vår analys och dialog. Direct Lending som tillgångsslag har bra möjligheter till stark avkastning till följd av högre räntor och minskat kapital i marknaden. Fonden har en stor pipeline av låntagare som innebär att investerat kapital kan lånas ut omgående till mycket attraktiva villkor och ge fonden bra avkastning. Trots negativ utveckling under året på aktiemarknaden har fonden utvecklats positivt under samma period med många ekonomiska utmaningar vilket visar styrkan och stabiliteten i fonden.

Marknaden och ekonomin

Under november har aktiemarknaden på flera håll i världen fortsatt utvecklats något positivt. Elpriserna var låga under oktober till följd av varmare väder men har nu ökat kraftigt igen under november. Mycket tyder på en fortsatt ökning under kommande månader då kallare väder väntar. Svenska kronan har under november stärkts mot dollarn men legat flat mot de flesta valutor vilket kan vara en konsekvens av återhämtning och lite mer stabilitet i aktiemarknaden. FED-chefen signalerade sista dagen i månaden att man kommer dra ner på räntehöjningstakten och att det redan kan inträffa under december, vilket styrker tesen om att inflation- och räntetoppen närmar sig.

Den höga inflationen, stigande korta räntor och elpriserna fortsätter slå hårt på ekonomin och eroderar hushållens köpkraft. Riksbanken höjde styrräntan med 0,75 % under november. Inflationen var lägre än väntat i USA och i Sverige men fortsatt på hög nivå. Troligtvis kommer inflationen stiga ytterligare på kort sikt vilket tyder på att även styrräntor kommer fortsätta upp. Det globala konjunkturläget fortsätter slå på den svenska exportnäringen och förväntas inte förbättras på kort sikt. Konjunkturinstitutets barometerindikator stannade av något i november och hushållens konfidensindikator steg men är fortsatt på en mycket svag nivå där försvagad köpkraft och höjda kostnader påverkar hårt. Kallare december kommer högst troligt driva upp elpriserna och även inflationen vilket kommer få konsekvenser för hushåll och företag, statliga bidrag kommer sannolikt minska ekonomiska effekten. Minskad köpkraft och förväntat ökad arbetslöshet under 2023 kan minska inflation och då även dämpa eller vända trenden för höjda styrräntor.

Läs mer