Så bygger vi GDS-portföljen

Så bygger vi GDS-portföljen

Global Security Funds (GDS) målsättning är att ge våra andelsägare en exponering mot vad vi anser vara de mest intressanta försvars- och säkerhetsbolagen i världen. För att ge en inblick i hur vi resonerar när vi bygger portföljen och vilka regler som vi måste förhålla oss till givet fondens legala format, har vi nedan sammanfattat de viktigaste aspekterna.

Bolagsval – För att hitta de bolag som ska utgöra fondens innehav följer vi en analysprocess som vi kallar global intelligence. I denna process kombineras den kompetens och erfarenhet som finns i fondens investerings- och finansteam. Investeringsteamet består av en grupp med sammanlagt 50 års erfarenhet från försvars- och säkerhetsindustrin. Gruppen ger en unik inblick i de trender som präglar branschen och kan därmed ge sin syn på vilka bolag som är bäst positionerade för att dra nytta av dessa trender. Finansteamet bidrar med den finansiella analysen och gör en kvalificerad bedömning av bolagens värdering och nyckeltal.
Portföljvikter – Den vikt som respektive bolag ska ha i portföljen bestäms dels utifrån vår samlade bedömning av bolaget och dess aktie och dels av regler som omgärdar fonden. Eftersom fonden är en UCITS fond finns vissa regler kopplade till detta format. Bland annat stipuleras att ett enskilt innehav inte får utgöra mer än 10 procent av portföljen. Utöver UCITS-reglerna har vi i fondens prospekt angett att fonden till minst 51 procent ska bestå av storbolagsaktier inom försvarssektorn. Detta för att säkerställa att fondens risknivå inte blir alltför hög. 
Etisk screening – Global Security Fund tror på att följa de striktaste etiska normerna. Därför har vi tagit fram en egen policy för att säkerställa att vi följer, och i vissa delar går längre än, FN:s konventioner. Fonden följer också liknande riktlinjer och förordningar som de svenska försvarets försvarsdepartement har. Vi ser till att de företag som fonden investerar i följer internationell rätt och har en handelshistoria med den svenska regeringen eller Europeiska Unionen. Fonden undviker därmed att investera i bolag där en betydande del av omsättningen kommer från kontroversiella vapen, till exempel massförstörelsevapen, klusterbomber och minor.

 

Hur ser fondens innehav ut idag?

Fondens utgörs av en kärna av stora globala försvarsbolag. Under juni månad var de största positionerna Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Dynamics, Booz Allen Hamilton, Raytheon och Saab. Samtliga dessa bolag bedömer vi ha goda framtidsutsikter med växande försäljningstrender. Samtidigt erbjuder de en relativt hög utdelning, i genomsnitt har de en direktavkastning på 1,78 procent medan motsvarande siffra för portföljen som helhet är 1,55 procent.

Data per 2019-06-20, källa Morningstar

 

Utöver dessa stora försvarsjättar, som utgör cirka halva portföljen, investerar fonden i ett urval av aktier inom försvar, homeland security och nischade IT-säkerhetsbolag. Försvarsbolagen har liknande profil som de i kärnportföljen, homeland security utgörs av bolag som sitter med stora statliga kontrakt, bland annat inom IT-infrastrukur, medan de nischade IT-bolagen är sådana som utvecklar produkter och tjänster inom cybersäkerhet. Inom homeland security har fonden bland annat en exponering mot Mantech (för närvarande 4,5 procent av portföljen). Vad gäller IT-bolagen fokuserar vi på sådana som har statliga kunder eller som indirekt exponeras mot statliga inköp. Det är ett sätt att öka förutsägbarheten i dessa bolags intäkter då de verkar inom en bransch som fortfarande är relativt omogen och svårbedömd.