Nordic Factoring Fund månadsrapport – september  2023

Nordic Factoring Fund månadsrapport – september 2023

Nordic Factoring fund AB (publ) redovisar en NAV kurs för september om 104,13. Det är en uppgång med 0,55 %.

Fonden har under Q3 fokuserat på att strukturera portföljen för att få optimal riskjusterad avkastning med fokus på låg risk. Portföljens underliggande avkastning har ökat med bibehållen god risknivå och har under Q3 2023 en avkastningsnivå som motsvarar en årlig avkastning på 6,3 %.

Factoring-finansiering ger företag möjlighet att hantera likviditetsbehov, minska risker och fokusera på tillväxt. Den potentiella flexibiliteten och anpassbarheten i factoringlösningar gör det till ett lockande finansieringsalternativ för olika typer av företag, särskilt de som vill hantera sin ekonomi på ett smidigare och effektivare sätt. Fonden fortsätter att se stor efterfrågan och kan finansiera kapitalet mot bra motparter. Fonden har noga analyserat sektorer och enskilda motparter för att mitigera risker och portföljutsikterna är fortsatt mycket bra. Trots förhöjd risk i marknaden ser fonden att motparterna i portföljen hanterar sina betalningar och påvisar stark återbetalningsförmåga.

Fonden ser mycket goda utsikter i marknaden och har 0 % kreditförluster under 2023 vilket påvisar hur stabilt fonden genererar hög riskjusterad avkastning trots utmanande marknadslägen. Utöver den goda kreditkvaliteten finns det en kreditförsäkring som täcker hela portföljen mot förluster. Den goda kvaliteten i portföljen och factoring som tillgångsslag har sedan 2019 påvisats vara en bra investering. Utöver det ger kreditförsäkringen ett dubbelt skydd för investerare och ett bra betyg för fondens tillgångar och processer att försäkringsbolag är villiga att försäkra. Genom att investera i NFF får investerare tillgång till en stor väldiversifierad portfölj med över 250 motparter.

Marknaden och ekonomin
Fortsatt ökade räntor och trögrörlig kärninflation fortsätter att vara fokus i makroområdet. Både ECB och Riksbanken höjde väntat räntan under september, ECB signalerade dock att toppen kan vara nådd. Riksbanken indikerar fortsatt en stor möjlighet för ytterligare en höjning, mycket avgörande blir hur kärninflationen utvecklas och om kronan kan stärkas mot EUR. Riksbanken inledde köp av kronan genom att sälja dollar och EUR vilket har gett effekt men behöver inte betyda att kronan kommer stärkas eller kursen håller sig under Q4. Det marknaden kan konstatera är att en period med höga räntor kommer att prägla marknaden under en längre tid. Något som kommer öppna upp möjligheter för factoring.

Kärninflationen går fortsatt ned långsamt i Sverige. Ekonomin har gått in i en lågkonjunktur och BNP har minskat under andra kvartalet och förväntas fortsatt minska under Q4 2023 och 2024. En svag omvärldsefterfrågan slår mot exportnäringen och trots lågkonjunkturen har inte arbetslösheten minskat märkbart eller är på en hög nivå. Detta i kombination med utmaningar med kronans värde motiverar en höjning av styrräntan i november. Sverige behöver få flertalet signaler för att räntan inte ska höjas ytterligare, samt om euro-området inte får den effekt som väntas och ECB behöver höja igen kommer nedtrappningen av ränteläget i Sverige dröja och slå ännu hårdare på företag och hushåll.

IFRS 9
Reserveringarna portföljen är mycket låga. Nästan 100 % av fondens exponering ligger i kategori 1 och säkerheten är över 30 000 fakturor som är pantsatta till förmån för fonden. Fakturorna rullas på 30 till 90 dagar med kreditförsäkring både med och utan regress. Vidare finns en förmögenhetsförsäkring för en eventualitet om det skulle dyka upp falska fakturor.

Läs mer