Nordic Factoring Fund månadsrapport – mars 2024

Nordic Factoring Fund månadsrapport – mars 2024

Nordic Factoring Fund AB (publ) redovisar en NAV-kurs på 101,46 för mars, vilket innebär en ökning med 0,50 %
Portföljens underliggande avkastning är fortsatt stark med en oförändrad risknivå. Förväntningarna på fondens framtida avkastning är att den ska ligga i linje med historisk avkastning och risk. Fonden förväntas dra nytta av prognostiserade räntesänkningar vilket gynnar den jämfört med andra finansiella produkter med låg risk.
Under mars anslöt en stor institutionell investerare som genomförde ytterligare investeringar, vilket är ett starkt betyg för fonden och dess befintliga investerare. Intresset för fonden ökar från både svenska och europeiska institutionella investerare.
Förvaltarna har noggrant analyserat olika sektorer och enskilda motparter för att minimera portföljriskerna och bibehålla fondens låga volatilitet. Fondens underliggande motparter har en genomsnittlig kreditrating på A. Dessutom är fonden försäkrad mot konkurser med en konstnadseffektiv kreditförsäkring, vilket visar att försäkringsbolaget anser att portföljens sammansättning är tillfredsställande.
Trots att Europeiska centralbanken (ECB) varnar för ökad kreditrisk i marknaden, förblir fondens motparter med hög kreditrating robusta. Fonden har inte haft en enda negativ månad sedan den startade 2019 och portföljen har hanterat både Covid-19-krisen och konsekvenserna av invasionen i Ukraina effektivt. Genom att investera i Finserve Nordic Factoring Fund får investerare tillgång till en väl diversifierad portfölj bestående av över 250 motparter med hög kreditrating, vilket visar på låg samvariation med andra tillgångsslag såsom räntor, aktier, krediter, valutor och råvaror.

Marknaden och ekonomin
I USA fortsätter inflationen att sjunka men ligger kvar på en hög nivå. Kärninflationen har dock ökat, vilket orsakar oro på marknaden angående tidpunkten för den första räntesänkningen. Senaste prognoserna har lett till spekulationer om att en räntesänkning från Federal Reserve (Fed) kan ske under första halvåret. Både Sverige och euroområdet visar tecken på minskad inflation, och räntesänkningar från ECB och Riksbanken är troliga vid nästa möte. Riksbanken står inför utmaningen med en försvagad krona under första kvartalet, vilket kan påverka tidpunkten för räntesänkning. Marknadens konsensus är det blir 3–4 räntesänkningar under 2024.
Sänkta räntor kommer att gynna sektorer och företag som är beroende av finansiering: Factoring upplever en stark tillväxt när banker och andra långivare blir mer restriktiva. Factoring möjliggör tillväxt för både stora och små företag med kontrollerad skuldsättning.

IFRS 9
Reserveringarna inom portföljen är mycket låga. Nästan 100 % av fondens exponering ligger i kategori 1, och säkerheten är baserad på över 30 000 fakturor som är pantsatta till fondens förmån. Fakturorna har en löptid på 30 till 90 dagar, med kreditförsäkring både med och utan regress. Dessutom finns en förmögenhetsförsäkring mot falska fakturor.

Läs mer