Nordic Factoring Fund månadsrapport – mars 2023

Nordic Factoring Fund månadsrapport – mars 2023

Nordic Factoring fund AB (publ) redovisar en NAV kurs för mars om 101,19. Det är en uppgång med 0,37 %.

Under mars har fonden lagt upp två nya krediter för finansiering av fakturor på ca 135 mkr totalt. Fonden har omförhandlat räntan på lånen i portföljen vilket kommer öka den underliggande takten och således påverka NAV positivt framgent. Fonden fortsätter se bra möjligheter för att omsätta likviditeten i portföljen och ser positivt på fondens framtida utveckling. NAV påverkades negativt under månaden till följd av ett tidigare systemfel som påverkade beräkningen av ränta i föregående månads NAV. Justeringen genomfördes denna månad och bedöms vara väl inom fondbolagens riktlinjer för materiellt fel.

Mot bakgrund av den svagare ekonomiska utsikten för marknaden har fonden stramat åt och fortsatt utökat sina rutiner för bevakning av utestående fakturor och bedömningen av bolag. Fonden har under månaden sett minskad andel utestående fakturor vilket är en positiv utveckling och speglar att fondens strategi fungerar.

Marknaden och ekonomin
Efter den stora bankkrisen i början på mars som ledde till stor turbulens och kraftig nedgång i både börs och räntor har marknadsförtroendet återkommit. Myndigheters och Centralbankernas snabba och kraftiga ingripande för att säkra marknadens förtroende och säkerställande att man stoppar krisen från att spridas samt skydda insättarnas pengar i drabbade banker har gjort att de flesta tror att bankkrisen är över, vilket dock kan vara lite tidigt att säga helt säkert. Men fokus kommer nu åter skifta till inflationen. USA såg en minskning av inflationen och är nu lägsta sedan september 2021, dock verkar kärninflationen vara svårare att få ner. Inflationssiffrorna för Europa kommer styra räntesättningen från ECB och preliminära siffror indikerar en minskning av inflation, det som även här kommer få stor effekt är den underliggande kärninflationen. Sverige publicerar inflationssiffror i mitten på april och även där kommer kärninflationen bli en stor faktor.

De senaste producentpriserna som kommit ut från Euroområdet visar på en nedgång med 0,5% för februari vilket var något mer än väntat. Den underliggande inflationen, har låg volatilitet och priserna sjunker mycket sällan när de väl har höjts om inte ekonomin går in i en större recension. Detta betyder att vi fortfarande har en underliggande inflation som i många fall stiger på årsbasis trots den minskade aktiviteten i ekonomin. Troligen kommer inflationen behöva bekämpas hårdare vilket kommer medföra ytterligare räntehöjningar framöver där förväntansbilden för april är 0,5 % av Riksbanken.

Marknaden är volatil och osäker, dessutom ökar pressen på företag och hushåll till följd av inflation och räntehöjningar. Valutan kommer behöva stärkas genom räntehöjningar för att inte importera inflation vilket kan påverka refinansiering och obligationsmarknader. Riskerna i marknaden bör leda till ökade problem för företag och ökning av konkurser.

IFRS 9
Reserveringarna i denna fond är mycket låga. Hela fondens exponering ligger i kategori 1 och säkerheten är över 30 000 fakturor som är pantsatta till förmån för fonden. Fakturorna rullas på 30 till 90 dagar med kreditförsäkring både med och utan regress. Vidare finns en förmögenhetsförsäkring för en eventualitet om det skulle dyka upp falska fakturor.

Läs mer