Nordic Factoring Fund månadsrapport – maj2023

Nordic Factoring Fund månadsrapport – maj2023

Nordic Factoring fund AB (publ) redovisar en NAV kurs för maj om 102,04. Det är en uppgång med 0,28 %.

Under inledningen av 2023 har fonden lagt upp nya krediter för finansiering av fakturor på ca 320 mkr och ser positivt på portföljens framtida avkastning. NAV påverkades negativt under månaden till följd av en engångsvalutaeffekt när fonden behövde lägga om valutakontrakt. Portföljens underliggande avkastning har ökat och fonden ser också möjlighet till bättre räntevillkor framöver som kan få ytterligare positiva effekter för NAV framåt.

Mot bakgrund av den svagare ekonomiska utsikten för marknaden har fonden stramat åt och fortsatt utökat sina rutiner och fonden fokuserar sin utlåning mot stabila motparter med bra balansräkningar för att säkerställa bra risk- och avkastningsnivåer. Fondens struktur för likviditet är bra anpassad till marknaden då 90 % av finansierade fakturor har löptider på 30–90 dagar och kan då betydligt bättre hantera likviditet och kapitalflöden. Fonden får löpande fler förfrågningar om ny finansiering och affärsvolymen kan öka om fonden får in kapital.

Fonden ser mycket goda utsikter i marknaden och har 0 % defaulter under 2023 vilket påvisar hur stabilt fonden genererar hög riskjusterad avkastning. Utöver den goda kreditkvaliteten finns det en kreditförsäkring som täcker hela portföljen mot förluster.

IFRS 9
Reserveringarna i denna fond är mycket låga. Hela fondens exponering ligger i kategori 1 och säkerheten är över 30 000 fakturor som är pantsatta till förmån för fonden. Fakturorna rullas på 30 till 90 dagar med kreditförsäkring både med och utan regress. Vidare finns en förmögenhetsförsäkring för en eventualitet om det skulle dyka upp falska fakturor.

Läs mer