Nordic Factoring Fund månadsrapport – maj 2024

Nordic Factoring Fund månadsrapport – maj 2024

Nordic Factoring Fund AB (publ) redovisar en NAV-kurs för maj på 102,49, en ökning med 0,47 % från föregående månad.

Fondens underliggande avkastning är i linje med förväntningar och risknivå. Förväntade räntesänkningar kommer inte påverka fondens avkastning eller den historiskt stabila risknivån. Sänkta räntor kommer också öka fondens konkurrenskraft, då andra lågriskplaceringar förväntas ge lägre avkastning på grund av kommande räntesänkningar. Riksbanken sänkte räntan i maj samtidigt som kronan stärkts påtagligt i inledningen av juni och övriga nyckeltal indikerar och stärker antagandet om att fortsatta sänkningar kommer.

Förvaltarteamet fortsätter noggrant analysera sektorer och enskilda motparter för att minimera riskerna och bibehålla en hög återbetalningsförmåga. Fonden bedömer fortsatt bra möjligheter till bra riskjusteradavkastning och låg volatilitet. Fondens underliggande motparter har i genomsnitt en rating på A och fonden har kreditförsäkring som skydd mot konkurser. Den låga försäkringspremien indikerar att portföljens sammansättning är tillfredsställande för försäkringsbolaget.

Att investera i Finserve Nordic Factoring Fund ger tillgång till en diversifierad portfölj med över 250 motparter med hög kreditrating. Fonden har låg korrelation med andra tillgångsklasser som räntor, aktier, krediter, valutor och råvaror, och har inte haft en negativ månad trots marknadsturbulens. Detta gör den attraktiv för investerare som söker stabila avkastningar och vill diversifiera sina portföljer.

Prognoser

I maj sänkte Riksbanken styrräntan, som förväntat, och signalerade att ytterligare två sänkningar kan ske under andra halvåret om inflationsutsikterna förblir oförändrade. Baserat på de senaste siffrorna bedömer förvaltarna att fler sänkningar är troliga, särskilt efter ECB har sänkt och att FED också beslutar att sänka sina räntor.

Utöver Riksbankens beslut har ränteläget påverkats av amerikanska makrodata och osäkerheten kring när, eller om, FED kommer att börja sänka räntan. Efter rapporter om svagare sysselsättningsdata och lägre inflation i USA förväntar sig räntemarknaden två sänkningar från FED i år. Svenska marknadsräntor har sjunkit något, och långräntorna har fallit snabbare än väntat.

ECB har kommunicerat att inflationen är svagt stigande, men trots detta skedde en sänkningen den 6 juni. Den stora frågan är dock i vilken takt dessa sänkningar kommer att genomföras. Om inflationen ökar igen kommer sannolikt planerade sänkningar att skjutas upp.

Sänkta räntor kommer att underlätta för sektorer och företag som är beroende av finansiering. Factoring är på en kraftig tillväxtresa när banker och låneinstitut blir allt mer restriktiva med krediter. Factoring möjliggör för många stora och små företag att växa med en mer flexibel lånemöjlighet.

IFRS 9
Reserveringarna i portföljen är mycket låga. Nästan 100 % av fondens exponering ligger i kategori 1, och säkerheten är baserad på över 30 000 fakturor som är pantsatta till förmån för fonden. Fakturorna rullas på 30 till 90 dagar med kreditförsäkring med och utan regress.

Läs mer