Nordic Factoring Fund månadsrapport – juni 2023

Nordic Factoring Fund månadsrapport – juni 2023

Nordic Factoring fund AB (publ) redovisar en NAV kurs för juni om 102,5. Det är en uppgång med 0,45 %.

Under inledningen av 2023 har fonden lagt upp nya krediter för finansiering av fakturor på ca 320 mkr och ser positivt på portföljens framtida avkastning. Fonden har under inledningen av Q3 lagt upp en ny kredit för finansiering av fakturor på 50 mkr. Portföljens underliggande avkastning har ökat och fonden ser också möjlighet till bättre räntevillkor framöver som kan få ytterligare positiva effekter för NAV framåt.

Mot bakgrund av den svagare ekonomiska utsikten för marknaden har fonden stramat åt och fortsatt utökat sina rutiner och fonden fokuserar sin utlåning mot stabila motparter med bra balansräkningar för att säkerställa bra risk- och avkastningsnivåer. Fondens struktur för likviditet är bra anpassad till marknaden då 90 % av finansierade fakturor har löptider på 30–90 dagar och kan då betydligt bättre hantera likviditet och kapitalflöden. Fonden får löpande fler förfrågningar om ny finansiering och affärsvolymen kan öka om fonden får in kapital.

Fonden ser mycket goda utsikter i marknaden och har 0 % kreditförluster under 2023 vilket påvisar hur stabilt fonden genererar hög riskjusterad avkastning. Utöver den goda kreditkvaliteten finns det en kreditförsäkring som täcker hela portföljen mot förluster.

Marknaden och ekonomin
Riksbanken höjde, som förväntat, räntan med 25 punkter i juni och indikerade tydligt minst en ytterligare höjning under andra halvåret. Den svagare kronan och svårigheten med att få ner kärninflationen stärker bilden som tidigare kommunicerats i månadskommentarerna att räntan kommer vara på höga nivåer under en längre period. Euron har kommit upp i ”all time high” och arbetslösheten är fortsatt relativt låg i förhållande till marknadsläget, dessutom finns indikationer från företag om svårighet att rekrytera och att löner går upp. Även det är stärker tesen om att inflationen och räntan kommer vara trögrörlig.
Med ränte- och marknadsläget i stort ökar behovet av en strukturerad likviditetsplanering vilket passar Nordic Factoring fund investeringsstrategi.

IFRS 9
Reserveringarna i denna fond är mycket låga. Hela fondens exponering ligger i kategori 1 och säkerheten är över 30 000 fakturor som är pantsatta till förmån för fonden. Fakturorna rullas på 30 till 90 dagar med kreditförsäkring både med och utan regress. Vidare finns en förmögenhetsförsäkring för en eventualitet om det skulle dyka upp falska fakturor.

Läs mer