Nordic Factoring Fund månadsrapport – juli 2023

Nordic Factoring Fund månadsrapport – juli 2023

Nordic Factoring fund AB (publ) redovisar en NAV kurs för juli om 103,03. Det är en uppgång med 0,52 %.
Under inledningen av 2023 har fonden lagt upp nya krediter för finansiering av fakturor på ca 370 mkr och ser positivt på portföljens framtida avkastning. Fonden har i juli lagt upp en ny kredit för finansiering av fakturor på 50 mkr. Portföljens underliggande avkastning har ökat och fonden ser också möjlighet till bättre räntevillkor framöver som kan få ytterligare positiva effekter för NAV framåt.

Factoring-finansiering ger företag möjlighet att hantera likviditetsbehov, minska risker och fokusera på tillväxt. Den potentiella flexibiliteten och anpassbarheten i factoringlösningar gör det till ett lockande finansieringsalternativ för olika typer av företag, särskilt de som vill hantera sin ekonomi på ett smidigare och effektivare sätt. Fonden fortsätter att märka stor efterfrågan och kan finansiera allt kapital mot bra motparter.
Fonden ser mycket goda utsikter i marknaden och har 0 % kreditförluster under 2023 vilket påvisar hur stabilt fonden genererar hög riskjusterad avkastning. Utöver den goda kreditkvaliteten finns det en kreditförsäkring som täcker hela portföljen mot förluster.

Marknaden och ekonomin
Räntor fortsätter att pressa marknaden och fortsatta ränteökningar förväntas förekomma. Både ECB och Sverige ser utmaningar med inflation även om den går ner. Svensk BNP minskade under andra kvartalet och visar tecken på att den oväntat starka ekonomin kan avta.

Euro-kursen har varit rekordhögt under juni och juli, och även om det har sjunkit något slutet av juli, så är kursen fortfarande hög jämfört med historiska kurser. Den höga valutakursen kan påverka olika aspekter av den europeiska ekonomin och handeln.

Inflationen visar data på att kärninflationen i eurozonen förblev oförändrad på 5,5 procent under juli. Samtidigt har kärninflationen i Sverige stigit till 6,6 procent i juli från 6,1 procent i juni. Denna utveckling tyder på pågående utmaningar när det gäller att hantera inflationstrycket och dess påverkan på ekonomin. Svårigheten att få ner kärninflationen kvarstår. Arbetslösheten verkar öka och prognoser tyder på att det bör öka under hösten 2023 vilket kan hjälpa till att dämpa inflationen.

IFRS 9
Reserveringarna i denna fond är mycket låga. Hela fondens exponering ligger i kategori 1 och säkerheten är över 30 000 fakturor som är pantsatta till förmån för fonden. Fakturorna rullas på 30 till 90 dagar med kreditförsäkring både med och utan regress. Vidare finns en förmögenhetsförsäkring för en eventualitet om det skulle dyka upp falska fakturor.

Läs mer