Nordic Factoring Fund månadsrapport – januari 2023

Nordic Factoring Fund månadsrapport – januari 2023

Nordic Factoring fund AB (publ) redovisar en NAV kurs för januari om 100,39. Det är en uppgång med 0,39 %. Fonden har fortsatt hög likviditet och fortsätter arbetet med att identifiera och investera i nya projekt för att omsätta överlikviditeten.

Marknaden har ökat sedan pandemin vilket både är möjlighet och risk, fonden genomför just nu noga analyser kring vilka risker marknadsläget medför. Fonden arbetar och har arbetat med att säkerställa att man finansierar bolag som använder factoring som en likviditetsplanering snarare än ett likviditetsbehov. Fonden bedömer att det finns bra möjligheter till nya affärer under Q1 och framåt.

Marknaden och ekonomin
Aktiemarknaderna har genomgående ökat i början av 2023 vilket mycket har hänförts till förväntansbilden på ekonomin. BNP backade under slutet av fjärde kvartalet i Sverige. Man har även sett likande utveckling i Tyskland. PIGS-länderna (Portugal, Italien, Grekland och Spanien) kan få problem med räntehöjningar från ECB pga höga statsskulder. ECB har flaggat att man kommer sälja statsobligationer och ECB har en hög koncentration av PIGS-ländernas obligationer. Effekten blir att dessa länder kan drabbas av högre centralbanksräntor från ECB, vilket trycker isär räntespreadarna mot andra kreditvärdigare euro-länder i Europa.

Den svenska kronan har försvagats under månaden, framför allt under slutet. För att inte importera inflation behöver Riksbanken därför höja räntan. Höjda räntor leder generellt till stärkt valuta vilket då får en spilleffekt på Sverige. Lagarde, ECB:s ordförande, har varit tydlig med att man räknar med två räntehöjningar på 50 punkter kommer komma. I Spanien har kärn-inflationen vänt uppåt vilket ger ECB ytterligare argument att stå fast vid räntehöjningar. Om ECB höjer räntan behöver även Riksbanken höja för att inte kronan ska försvagas ytterligare.

Förväntansbilden inför penningpolitiska beskedet i Sverige den 9:e februari är en höjning på 50 punkter från Riksbanken. Riksbanken indikerar även att man vill stärka kronan vilket även motiverar framtida höjningar.
Marknaden har sedan oktober börjat diskontera att ekonomin ska börja vända, börserna har gått positivt, räntespreadar har gått ihop och långa räntor ned. Traditionellt brukar effekten av räntehöjningar ta betydligt längre tid. Räntehöjningar kommer fortsätta, indikationerna tyder på att nedgången i ekonomisk aktivitet och uppgången i inflation kommer att fortsätta längre tid än vad marknaden tidigare räknat med. Bedömningen är att företagen kommer få fortsatta utmaningar under hela 2023 vilket kan öka riskerna för fortsatta likviditetsproblem och även defaults.

IFRS 9
Reserveringarna i denna fond är mycket låga. Hela fondens exponering ligger i kategori 1 och säkerheten är över 30 000 fakturor som är pantsatta till förmån för fonden. Fakturorna rullas på 30 till 90 dagar med kreditförsäkring både med och utan regress. Vidare finns en förmögenhetsförsäkring för en eventualitet om det skulle dyka upp falska fakturor.

Mot bakgrund av den ovannämnda svagare ekonomiska utsikten för marknaden har vi stramat åt och fortsatt skärpt våra rutiner för bevakning av utestående fakturor.

Läs mer