Nordic Factoring Fund månadsrapport – februari 2024

Nordic Factoring Fund månadsrapport – februari 2024

Nordic Factoring fund AB (publ) redovisar en NAV-kurs för februari om 100,96. Det är en uppgång med 0,49 %.

Portföljens underliggande avkastning är fortsatt god med bibehållen god risknivå. Fonden ser fortsatt bra avkastningsnivå framgent och att riskerna ligger på en bra nivå. Fonden ser positivt på att räntor kommer få ned under 2024 då avkastningsnivåer för NFF förväntas ligga på samma goda nivå som tidigare vilket skapar en mycket konkurrenskraftig fond när övriga låg-risktillgångsslag kommer tappa avkastning. Fonden har fått in en större institutionell investerare som har genomfört två investeringar än så länge vilket är mycket positivt och bra betyg för fonden och dess befintliga investerare. Fonden ser stort intresse från institutioner och ser mycket bra potential att få in fler större investerare i fonden.

Factoring-finansiering ger företag möjlighet att hantera likviditetsbehov, minska risker och fokusera på tillväxt. Den potentiella flexibiliteten och anpassbarheten i factoringlösningar gör det till ett lockande finansieringsalternativ för olika typer av företag, särskilt de som vill hantera sin ekonomi på ett smidigare och effektivare sätt. Fonden fortsätter att se stor efterfrågan och kan finansiera kapitalet mot bra motparter. Fonden har noga analyserat sektorer och enskilda motparter för att mitigera risker och portföljutsikterna är fortsatt mycket bra. Trots förhöjd risk i marknaden ser fonden att motparterna i portföljen hanterar sina betalningar och påvisar stark återbetalningsförmåga.

Fonden ser mycket goda utsikter i marknaden och den goda kvaliteten i portföljen och factoring som tillgångsslag har sedan 2019 påvisats vara en bra investering. Utöver det ger kreditförsäkringen ett dubbelt skydd för investerare och ett bra betyg för fondens tillgångar och processer att försäkringsbolag är villiga att försäkra. Genom att investera i NFF får investerare tillgång till en stor väldiversifierad portfölj med över 250 motparter och ett tillgångsslag som är okorrelerat med andra tillgångsslag som räntor, aktier och obligationer.

Marknaden och Ekonomin
Inflationen gick upp i januari, vilket var väntat, men kanske inte resulterade i positiva besked för marknaden om förhoppningen var att räntan ska sänkas snabbt. Det som påverkar inflationen mycket är de tunga boendekostnaderna. Den underliggande inflationen fortsätter dock sjunka och är ett gott tecken på att inflationen faller och räntesänkningarna kommer komma under året, frågan är bara när. Bilden är att den svenska ekonomin har ljusnat och påvisar relativt bra motståndskraft vilket fortsätter indikera en mjuklandning i ekonomin, vilket man även ser tecken på globalt. En stor risk är det geopolitiska läget som framstår som ett fortsatt orosmoln. Marknaden, företagen och privatpersoner gynnas av den breda nedgången på inflation och att räntesänkningarna kommer närmare.

Räntor globalt förväntas sänkas markant under 2024 och banker ser 4–6 sänkningar under året. De första sänkningarna förväntas nu eventuellt komma lite senare än vad analytikerna först trodde under perioden maj-juni och sedan kommer löpande sänkningar vid kommande sammanträden ske för FED, ECB och Riksbanken. Valutan kan vara en påverkande faktor för inflationen i Sverige och kan påverka nedgången om kronan försvaga. Den övergripande bilden är dock att sänkningar kommer tydligt under 2024 och påverkansfaktorer som bland annat geopolitik, valutor, statliga investeringar, endast kan påverka takten av sänkningar under året. Sänkta räntor kommer underlätta för sektorer och bolag som är beroende av finansieringsmarknaden, här kommer factoring vara ett mycket intressant finansieringsalternativ för det och det kommer hjälpa bolagen växa.

IFRS 9
Reserveringarna portföljen är mycket låga. Nästan 100 % av fondens exponering ligger i kategori 1 och säkerheten är över 30 000 fakturor som är pantsatta till förmån för fonden. Fakturorna rullas på 30 till 90 dagar med kreditförsäkring både med och utan regress. Vidare finns en förmögenhetsförsäkring för en eventualitet om det skulle dyka upp falska fakturor.

Läs mer