Nordic Factoring Fund månadsrapport – december 2023

Nordic Factoring Fund månadsrapport – december 2023

Nordic Factoring fund AB (publ) redovisar en NAV-kurs för december om 105,63. Det är en uppgång med 0,45 %.

Portföljens underliggande avkastning har ökat med bibehållen god risknivå och har under H2. Under december gjorde fonden om en affär och har haft en högre likviditet till följd av affären och inlösen som betalas ut i januari, vilket har påverkat avkastningen en del. Fonden ser dock fortsatt bra avkastningsnivå framgent till följd av hög investeringsgrad och fortsatt bra risknivåer i portföljen.

Factoring-finansiering ger företag möjlighet att hantera likviditetsbehov, minska risker och fokusera på tillväxt. Den potentiella flexibiliteten och anpassbarheten i factoringlösningar gör det till ett lockande finansieringsalternativ för olika typer av företag, särskilt de som vill hantera sin ekonomi på ett smidigare och effektivare sätt. Fonden fortsätter att se stor efterfrågan och kan finansiera kapitalet mot bra motparter. Fonden har noga analyserat sektorer och enskilda motparter för att mitigera risker och portföljutsikterna är fortsatt mycket bra. Trots förhöjd risk i marknaden ser fonden att motparterna i portföljen hanterar sina betalningar och påvisar stark återbetalningsförmåga.

Fonden ser mycket goda utsikter i marknaden och har 0 % kreditförluster för investerare under 2023 vilket påvisar hur stabilt fonden genererar hög riskjusterad avkastning trots utmanande marknadslägen. Utöver den goda kreditkvaliteten finns det en kreditförsäkring som täcker hela portföljen mot förluster. Den goda kvaliteten i portföljen och factoring som tillgångsslag har sedan 2019 påvisats vara en bra investering. Utöver det ger kreditförsäkringen ett dubbelt skydd för investerare och ett bra betyg för fondens tillgångar och processer att försäkringsbolag är villiga att försäkra. Genom att investera i NFF får investerare tillgång till en stor väldiversifierad portfölj med över 250 motparter.

Marknaden och Ekonomin
De långa räntorna steg i mitten på december i USA till följd av stark arbetsmarknadsrapport vilket kan kan tyda på mjuklandning den amerikanska ekonomin men även risk för att räntor inte sänks i den takt man hoppats på under 2024. Förväntningarna på att ECB börjar sänka räntan tidigare än prognos ökar, mycket till följd av den tyska ekonomin som minskar mer än väntat. ECB lär vilja undvika en djup recession i Tyskland och kommer behöva agera om trenden fortsätter. Svenska inflationen minskade rejält i slutet av året, i linje med övriga europeiska länder. Bankerna reviderar sina analyser och prognoser angående räntan och ser en stor sannolikhet för flera räntesänkningar under 2024. Sverige har haft stark konjunkturtrend vilket indikerar att inflationen kommer nå målet om 2 % tidigare än väntat. Kronan har stärkts något under december och verkar påverkas mest av hur USA:s ekonomi utvecklas. Riksbanken kommer fortsätta sälja EUR men kronkursen lär påverkas starkt av kommande makrosiffror från Europa och USA. Marknaden har redan skiftat fokus till när första sänkningen kommer men det man kan konstatera är fortsatt är svag tillväxt, även om konjunkturen har visat positiva siffror nyligen, och att en period med höga räntor kommer att prägla marknaden under en längre tid. Factoring kommer fortsatt vara ett utmärkt verktyg för bolagen att hantera sin likviditet och parera utmaningar i minskad ekonomi och eventuella tillfälliga tapp i försäljningssiffror. Fonden ser att tillgångsslaget blir mer och mer attraktivt för bolag både genom ett affärsmässigt och bokföringsmässigt perspektiv.

IFRS 9
Reserveringarna portföljen är mycket låga. Nästan 100 % av fondens exponering ligger i kategori 1 och säkerheten är över 30 000 fakturor som är pantsatta till förmån för fonden. Fakturorna rullas på 30 till 90 dagar med kreditförsäkring både med och utan regress. Vidare finns en förmögenhetsförsäkring för en eventualitet om det skulle dyka upp falska fakturor.

Läs mer