Nordic Factoring Fund månadsrapport – augusti 2023

Nordic Factoring Fund månadsrapport – augusti 2023

Nordic Factoring fund AB (publ) redovisar en NAV kurs för augusti om 103,56. Det är en uppgång med 0,51 %.

Under H1 2023 har fonden lagt upp nya krediter för finansiering av fakturor på ca 400 mkr och ser positivt på portföljens framtida avkastning. Fonden har i augusti inte lagt upp några nya krediter utan har fokuserat på att strukturera portföljen för att få optimal riskjusterad avkastning med fokus på låg risk. Portföljens underliggande avkastning har ökat och har nu en takt som ligger över målavkastningen.

Factoring-finansiering ger företag möjlighet att hantera likviditetsbehov, minska risker och fokusera på tillväxt. Den potentiella flexibiliteten och anpassbarheten i factoringlösningar gör det till ett lockande finansieringsalternativ för olika typer av företag, särskilt de som vill hantera sin ekonomi på ett smidigare och effektivare sätt. Fonden fortsätter att märka stor efterfrågan och kan finansiera allt kapital mot bra motparter. Fonden har noga analyserat sektorer och enskilda motparter för att mitigera risker och portföljutsikterna är mycket bra. Trots förhöjd risk i marknaden ser fonden att motparterna i portföljen hanterar sina betalningar mycket bra och påvisar stark återbetalningsförmåga.

Fonden ser mycket goda utsikter i marknaden och har 0 % kreditförluster under 2023 vilket påvisar hur stabilt fonden genererar hög riskjusterad avkastning. Utöver den goda kreditkvaliteten finns det en kreditförsäkring som täcker hela portföljen mot förluster. Den goda kvaliteten i portföljen och factoring som tillgångsslag har sedan 2019 påvisats vara en bra investering. Utöver det ger kreditförsäkringen ett dubbelt skydd för investerare och ett bra betyg för fondens tillgångar och processer att försäkringsbolag är villiga att försäkra.

Marknaden och Ekonomin
Ökade räntor och trögrörlig kärninflation fortsätter att vara fokus i makroområdet. Prognoser om förväntad räntetopp har skjutits fram ytterligare och räntan förväntas höjas minst en gång till innan toppen är nådd. En period med höga räntor kommer att prägla marknaden under en längre tid och Sverige kommer även behöva beakta en kontinuerligt fallande krona som även det kan påverka räntesättningar framgent.

Euro-kursen har varit rekordhög under augusti och även från tidigare höga nivåer i juni/juli så är kursen hög jämfört med historiska kurser. Den höga valutakursen kan påverka olika aspekter av den europeiska ekonomin och handeln, framför allt kan en svag valuta skapa en importerad inflation som tar längre tid att få ner. Även dollarn är historisk stark mot kronan.

Indikationer för inflationen i augusti påvisar att kärninflationen i eurozonen minskar från 5,5 procent under juli till 5,3 % i augusti. Sveriges kärninflation i juli var 6,4 procent och förväntas antingen vara oförändrad eller endast en mindre minskning i augusti. Utveckling tyder på fortsatta utmaningar när det gäller att hantera inflationstrycket och dess påverkan på ekonomin. Svårigheten att få ner kärninflationen kvarstår. Arbetslösheten verkar öka och prognoser tyder på att den bör öka under hösten 2023 vilket kan hjälpa till att dämpa inflationen.

IFRS 9
Reserveringarna i denna fond är mycket låga. Hela fondens exponering ligger i kategori 1 och säkerheten är över 30 000 fakturor som är pantsatta till förmån för fonden. Fakturorna rullas på 30 till

90 dagar med kreditförsäkring både med och utan regress. Vidare finns en förmögenhetsförsäkring om det eventuellt skulle dyka upp falska fakturor.

Läs mer