Nordic Factoring Fund – månadskommentar september 2022

Nordic Factoring Fund – månadskommentar september 2022

NAV kurs i september blev 104,6 vilket ger en uppgång för månaden på 0,41 %. Något lägre än vad vi önskar. Vi har en hög likviditet i fonden men har ett antal projekt framöver som kommer att engagera vår överlikviditet.

Inflöde för september månad är 38 miljoner kronor stort tack för det.

På årstakt ligger vi en bit ovan 6 %.

Marknaden och ekonomin

Under september har aktiemarknaden fortsatt ned, svenska kronan har försvagats ytterligare och långa samt korta räntor har fortsatt upp. På 10 år har kronan tappat 67 % mot dollarn och 28 % mot euron. Detta bland annat som en konsekvens av Riksbankens lätta penningpolitik. Vidare har Riksbanken sedan 2021 spätt på kronfallet genom försäljning av kronor mot utländsk valuta i syfte att stärka valutareserven. Under fjolåret såldes kronor för 120 miljarder och hittills i år har banken sålt kronor för 100 miljarder.

Centralbankerna fortsätter att höja räntorna aggressivt i takt med att inflationen är fortsatt hög eller stiger. Skillnaden mellan långa och korta räntor börjar bli negativ vilket innebär att marknaden börjar diskontera en framtida avmattning. Råvarumarknaden har fortsatt backa vilket stärker bilden av en vikande efterfrågan.

Den höga inflationen slår hårt mot omvärlden och den svenska ekonomin. Hög inflation och stigande bolåneräntor eroderar hushållens köpkraft och hushållen ser dystert på framtiden. Hushållen antas få viss kompensation av staten för de höga elpriserna men de kommer ändå att dra ner på konsumtionen framöver. Till viss del eftersom det ännu är oklart hur stödet kommer att utformas och hur stort det kommer att bli samt när i tiden det betalas ut. Samtidigt slår den vikande omvärldskonjunkturen mot den svenska exportnäringen. Senaste barometerindikatorn från Konjunkturinstitutet fortsätter falla kraftigt på alla fronter. Värst är fallet hos hushållen där vi aldrig sett så låga nivåer på indikatorn. Dock ser de flesta bedömare att inflationen kommer att lägga sig och backa tillbaka inom en tolvmånadersperiod samt att styrräntorna toppar mellan 3 och 5 %.

Eftersom dollarn ar den enda reservvalutan så strömmar det kapital till dollarn under dessa osäkra tider. Detta skapar volatilitet och stress i det finansiella systemet men även i den reala ekonomin.

Riskaptiten har eroderat kraftigt de senaste månaderna vilket bland annat manifesterats i högre kreditspreadar, höjd ränta på indexobligationer och högre spread mellan bostadsobligationer och statspapper. Detta är bekymmersamt och för att citera Bank of America, kreditspreadarna har lyft till en ”borderline critical zone”. Investerare söker en säker hamn för sina investeringar, man kämpar mot minskade portföljvärden samtidigt som inflationen minskar värdet på pengar.
IFRS 9

Reserveringarna i denna fond är mycket låga. Allt är i kategori 1 och fondens säkerheter är över 30 000 fakturor som är pantsatta till förmån för fonden. Dessa rullas på 30 till 90 dagar med kreditförsäkring både med och utan regress. Vidare finns en förmögenhetsförsäkring för en eventualitet om det skulle dyka upp falska fakturor.

Vi ser ljust på möjlighet till tillväxt för factoring 2022, vår samarbetspartner får fler och fler uppdrag och det är positivt.

Mot bakgrund av den ovan tecknade mörka bilden för ekonomin och marknaden har vi stramat åt och ytterligare skärpt våra rutiner för bevakning av utestående fakturor.

Läs mer