Nordic Factoring Fund – månadskommentar oktober 2022

Nordic Factoring Fund – månadskommentar oktober 2022

Nordic Factoring fund AB (publ) redovisar en NAV kurs för oktober om 105,03. Det är en uppgång med 0,41 %. Fonden har en hög likviditet och fortsätter arbetet med att identifiera och investera i nya projekt för att omsätta överlikviditeten.

Inflödet under oktober månad är 39,7 miljoner kronor, stort tack för det.

Vi taktar på en avkastningsnivå kring 6 %.

Marknaden och Ekonomin

Under oktober har aktiemarknaden på flera håll i världen återhämtat sig något och haft en positiv utveckling. Vi såg en sänkning i USA på 10-årsräntan vilket kan indikera att Fed driver ekonomin in i lågkonjunktur samtidigt som aktiemarknaden ser räntesänkningen som positiv för aktier och är troligen en stor orsak till återhämtningen på aktiemarknaden i oktober. Svenska kronan har under oktober slutat försvagats mot de flesta valutor vilket kan vara en konsekvens av återhämtning i aktiemarknaden. Under oktober har många bolag rapporterat sina kvartalsrapporter där flera uppvisar en god motståndskraft mot marknadsläget och redovisar resultat över analytikers förväntan.

Den höga inflationen, stigande korta räntor och elpriserna fortsätter slå hårt på ekonomin och eroderar hushållens köpkraft. Ett utformat energistöd verkar ligga nära förekommande och kommer nu prövas av energimarknadsinspektionen vilket kan underlätta belastning för hushåll och företag. Inflationen förväntas förbli hög och eventuellt stiga ytterligare på kort sikt vilket tyder på att även styrräntor kommer fortsätta upp. Det globala konjunkturläget fortsätter slå på den svenska exportnäringen och förväntas inte förbättras på kort sikt. Konjunkturinstitutets barometerindikator fortsätter att falla och värst är detaljhandelns konfidensindikator som påverkas starkt av hushållens köpkraft och höjda kostnader. Minskad köpkraft och förväntat ökad arbetslöshet under 2023 kan minska inflation och då även dämpa eller vända trenden för höjda styrräntor.

IFRS 9

Reserveringarna i denna fond är mycket låga. Hela fondens exponering ligger i kategori 1 och säkerheten är över 30 000 fakturor som är pantsatta till förmån för fonden. Fakturorna rullas på 30 till 90 dagar med kreditförsäkring både med och utan regress. Vidare finns en förmögenhetsförsäkring för en eventualitet om det skulle dyka upp falska fakturor.

Mot bakgrund av den ovannämnda svagare ekonomiska utsikten för marknaden har vi stramat åt och fortsatt skärpt våra rutiner för bevakning av utestående fakturor.

Läs mer