Meriti Neutral månadsrapport – mars 2024

Meriti Neutral månadsrapport – mars 2024

Meriti Neutral andelsklass A steg under mars med +1,16 procent och fonden har därmed stigit med +3,57 procent sedan årsskiftet. Sedan strategins start pro forma 2010-06-30 har fonden avkastat +187,1 procent samtidigt som korrelationen till den svenska aktiemarknaden har varit 0,10.
Aktiemarknadens positiva utveckling fortsatte under mars. De stora techbolagen fortsatte att gå starkt men notabelt är börsuppgången breddades till allt fler bokag och sektorer under månaden. Även europeiska aktier utvecklades starkt och det breda indexet S&P Europe 350 Index ökade med +4,1 procent under månaden.
Vid sitt policymöte i mars lämnade Federal Reserve styrräntan oförändrad, i linje med marknadens förväntningar. Den allmänna uppfattningen är att både Federal Reserve och ECB kommer verkställa sina första styrräntesänkningar i juni. I Europa har inflationen fallit snabbare än i USA, och färska data indikerar en inflationstakt omkring 2,6 procent. Det är fortfarande en bit kvar till den viktiga 2-procentsnivån, men nedgångstakten är viktig för ECB.
Data från LSEG I/B/E/S över bolagsrapporter visar att de europeiska bolagens vin-ster under Q4 2023 förväntas bli 6,5 procent lägre än motsvarande kvartal föregående år. Om bolagen i energisektorn exkluderas uppgår nedgången till -1,3 procent. Av de länder som ingår i fondens investeringsuniversum uppvisar de danska företagen den starkaste tillväxten (+11 procent), medan bolagen på den energitunga norska aktie-marknaden uppvisar den svagaste (-46 procent).
Fonden som helhet genererade positiv avkastning under 12 av 22 handelsdagar. Fondens Value-at-Risk (95%, 1 dag) har under månaden i genomsnitt uppgått
till 0,41 procent och exponeringen till aktiemarknaden, fondens estimerade beta till världsindex, har i genomsnitt uppgått till 0,22.

Läs mer i PDF