Meriti Ekorren Global månadsrapport – maj 2024

Meriti Ekorren Global månadsrapport – maj 2024

Meriti Ekorren Global andelsklass A steg under maj med +2,09 procent i värde, och värdeökningen sedan årsskiftet uppgår därmed till 17,11 procent.

Årets resultat är +3,5 procentenheter starkare än fondens jämförelseindex, MSCI World Index i SEK, som under motsvarande period har stigit med +13,53 procent.

Sedan fondstart har förvaltningen avkastat +18,82 procent, vilket är starkare än fondens jämförelseindex som har stigit med +15,19 procent.

Efter att ha satt nya kursrekord i mitten av maj planade utvecklingen ut när marknadens fokus skiftade mot centralbankernas policysignaler kombinerat med inkommande resultatrapporter. De stora teknologibolagen Apple, Microsoft och
Nvidia rapporterade starka vinster, delvis som en följd av stora investeringar inom artificiell intelligens och molntjänster.

Slutet av månaden präglades av volatilitet kring oro för effekterna en fördröjd första räntesänkning från Federal Reserve och skuldtaksproblematik i USA. Energi- och råvarusektorerna påverkades av kraftigt fluktuerande priser under månaden. Oljepriset drevs uppåt av geopolitiska spänningar i Mellanöstern, och nedåt av ökad produktion från OPEC-länderna.

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve lämnade sin styrränta oförändrad vid policymötet i maj och signalerade en fortsatt vaksamhet. Även den europeiska centralbanken höll sina räntor oförändrade, men signalerade en potentiell åtstramning i slutet av året om inflationen inte avtar. Aktiemarknaden fokuserar för närvarande på kvartalsrapporter, ekonomiska data och geopolitik. Framgent förblir orosmomenten varaktig inflation, krig och oenighet kring det amerikanska skuldtaket.

Vid månadens utgång var fondens största branschexponeringar Media, Technology Hardware & Equipment samt Semiconductors & Semiconductor Equipment.

Läs mer i PDF