Marknadsmeddelande Scandinavian Credit Fund I AB (publ)

Marknadsmeddelande Scandinavian Credit Fund I AB (publ)

Vi har haft ett år utöver förväntan med inflöden i fonden och passerade den 1 november en miljard i förvaltat kapital efter den senaste emissionen om ca 188 mkr. Vi tackar alla kunder och finansiella rådgivare för det förtroendet!

Under hösten har vi börjat prata om att eventuellt begränsa fondens inflöde i ett led att hålla vår målavkastning om 6–8% över tid. Vi går strax in i en period med jul- och nyårsfirande, en tid då vårt verksamhetsområde med direktutlåning har tendenser att minska eller helt avstanna.

Mot ovan bakgrund, vår tro om framtida inflöden till fonden och den kännedom vi har idag gällande utlåning har styrelsen beslutat om att begränsa fondens inflöden vid kommande emissionstillfällen enligt nedan.

Emission 11 den 1 december 2017
Fonden tar netto emot 75 mkr samt teckning från plattformsmotparter. Tilldelning av de 75 mkr sker utifrån turordning av inkomna teckningsanmälningar till fondens emissionsinstitut. Likviden ska vara tillgänglig i depå eller på fondens emissionskonto vid emissionstillfället. Om fonden styrelse bedömer att fonden kan ta emot ett större inflöde utifrån känd utlåning kan så ske och sker utifrån turordning av inkomna teckningsanmälningar till fondens emissionsinstitut.

Emission 1 den 1 februari 2018
Fonden tar netto emot 300 mkr samt teckning från plattformsmotparter. Tilldelning av de 300 mkr sker utifrån turordning av inkomna teckningsanmälningar till fondens emissionsinstitut. Likviden ska vara tillgänglig i depå eller på fondens emissionskonto vid emissionstillfället. Om fonden styrelse bedömer att fonden kan ta emot ett större inflöde utifrån känd utlåning kan så ske och sker utifrån turordning av inkomna teckningsanmälningar till fondens emissionsinstitut.

Kommande emissioner under 2018
Efter genomförd emission den 1 februari 2018 kommer fondens styrelse att besluta om det från mars och framåt kommer att finnas en begränsning av inflöden till fonden.

Begränsningen sker i enlighet med p5.6 Tilldelning i upprättat grundprospekt avseende program för kapital- och vinstandelslån emitterade av Scandinavian Credit Fund I AB (publ), organisationsnummer 559008–0627. Grundprospektet har upprättats av styrelsen för Fonden i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG. Grundprospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 31 januari 2017 i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (”LHF”).

Stockholm den 6 November 2017
Scandinavian Credit Fund I AB
Styrelsen