Månadsrapport september 2021 – NFF

Månadsrapport september 2021 – NFF

NAV kurs i september blev 105,10 vilket ger en uppgång för månaden på 0,54 (0,52%) Det är en helt ok månad, fonden taktar på enligt plan.
Det var 30 dagars månad så det gör ett par baspunkter på NAV. Inflöde på 44 miljoner kronor stort tack för det.
Nyutlåningen i februari var ca 150 miljoner kronor. Vi fortsätter vårt arbete med extra frekvent uppföljning av våra bolag med hänsyn till Corona situationen. Det kanske är dags att omdefiniera denna mening?
Vi har en metodik med frekventare uppföljning som vi implementerade i samband med Covid och den fortsätter vi med, även post Covid.

Marknaden
Vi har upplevt oroligheter på världens aktiemarknader under september.
Drivet av oro för framtida inflation och därmed stigande obligationsräntor. Vidare pratar framför allt FED om att dra ned på stödköp av obligationer samt kommande räntehöjningar.
Evergrande det kinesiska fastighetsbolaget skapar även det global oro. Statsmakterna lärde sig en dyr läxa i samband med Lehman och jag tror inte den kinesiska staten låter bolaget gå under helt. Det kommer dock svida och svider i en del portföljer innan röken lagt sig. Priset på Evergrande’s obligationer har fallit till konkurs status. Obligationsmarknaden räknar med en default och att tillgångarna är värda ca 25% vid en konkurs idag (se graf nedan). Kinesiska staten har ju stramat åt kreditgivningen under några år och nu ser vi väldigt tydligt vad som kan ske när högbelånade företag inte får tag på billiga lån längre.
Kan det hända i Sverige?

Evergrande

Bloomberg

I grafen nedan ser ni förväntad P/E tal, S&P 500 faktisk kurs samt förväntad intjäning per aktie i S&P 500.
Som ni ser är vi på nivåer som vi senast såg i samband med IT kraschen år 2000. Det är då möjligen inte så konstigt att en viss korrigering sker. Hur djup och lång den kommer bli, vet vi först efteråt. Det ligger dock väldigt mycket i händerna på hur centralbankerna hanterar sin penningpolitik, stödköp av obligationer samt retoriken rörande inflation.

S&P500

Bloomberg

Nedan kan ni se hur fonden är investerad. Även om bilden är ett par månader gammal så är fördelningen densamma, så den illustrerar väl fördelningen.

NFF Portfolio Juli 2021

NFF Portfolio Juli 2021

Vi har infört kvartalsvis likviditet i fonden för inlösen den 2021-07-01, vi bibehåller månadsvis möjlighet till investeringar. Inlösen skall meddelas minst 90 dagar innan inlösen.
Vi fortsätter vårt arbete med extra frekvent uppföljning av våra bolag med hänsyn till Corona situationen.
Finserve Nordic som är fondens AIF förvaltare har under 2020 anslutit bolaget till nätverket PRI, Principles for Responsible investment. Nätverket är fristående men stöds av FN och uppmuntrar investerare till ansvarsfulla investeringar genom att följa de principer som nätverket har utarbetat.

Finserve Nordic anser att integreringen av hållbarhetsrisker är en viktig del i fondernas investerings-processer. Hållbarhetsrisker definieras som miljö-, social-, eller bolagsstyrningsrelaterad omständlig-het som skulle kunna ha en betydande negativ inverkan på investeringarnas värde.
Sociala aspekter omfattar t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling. Miljöaspekter är t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat. Bolagsstyrningsaspekter är t.ex. motverkande av korruption, aktieägarnas rättigheter och affärsetik
Alla fonder som ligger under Finserves förvaltning följer den ansvarsfulla investeringsprocess som är formaliserad i Finserves Policy för Integrering av hållbarhetsrisker. Policyn finnstillgänglig på bolagets hemsida https:// finserve.se/viktig-information/. Varje fonds hållbarhetspolicy finns tillgängliga på fondernas hemsidor.

Fondens AUM är mindre än de beviljade ramar på ca 1,5 mdr kr. Denna sammanställning kommer inte direkt ur systemet utan mycket handpåläggning så den kommer inte vara med varje månad. Den kommer varvas med den vanliga sammanställningen.
(fonden utnyttjar sin möjlighet till belåning, därav de positiva och negativa allokeringstalen)
När ni gör er analys av fonden skall ni främst titta på kreditrisken och likviditetsrisken i fonden. Är ni bekväma med den kreditrisk som fondens innehav genererar? Vidare så är tillgångarna illikvida och det kan ta lite tid att få tillbaka sin investering om många vill ta ut insatta medel samtidigt. Fonden har en låg marknadsrisk och har låg korrelation med andra tillgångsslag.
Vi betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar.
Ifall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden där får ni bäst pris.
Om ni har bråttom att sälja kan andrahandsmarknaden vara ett alternativ. Den officiella NAV kursen publiceras den första bankdagen varje månad, det som visas under månaden på NGM är inte, jag vill betona inte alltid den officiella NAV kursen, då det eventuellt kan ha omsatts fondandelar i andrahandsmarknaden till en annan kurs än officiellt NAV.