Månadsrapport november 2021 – Exelity

Månadsrapport november 2021 – Exelity

Totalavkastningen för Exelity under fondens första veckor uppgick till -1,66 %, vilket är signifikant bättre än börsen som tappat cirka -6 % under motsvarande period. Det bör dock noteras att Exelity inte har något benchmark utan siktar på att leverera en absolutavkastning på minst 10 % per år. Majoriteten av den negativa utvecklingen under november är relaterad till vårt största noterade aktieinnehav som sjönk med -4 %. Den 1 december visade denna position i stället +1 % och totalavkastningen låg på cirka 0 %. Den här typen av rörelser upp och ned, i portföljbolagen, på 4-5 % ser vi dock som felräkningspengar i sammanhanget eftersom vi letar s.k. multibaggers – aktier som har potential att dubblas flera gånger om. Med tanke på att vi fortfarande är i upprampningsfas vill vi dock undvika att nämna namnen på våra innehav i detta månadsbrev.

Vårt elddop under november har ytterligare stärkt vår fasta övertygelse om att vårt avkastningsmål på minst 10% årligen är fullt möjligt. Inför månadens start identifierade vi tre fantastiska case som alla hade rusat med i snitt cirka 20 % då fonden var redo att göra sina första inköp i mitten av månaden, när aktiemarknaden samtidigt stigit i rask takt till nära all-time-high-nivåer – ett minst sagt utmanande utgångsläge.

Exelity har emellertid en allokeringsstrategi som fungerar för alla typer av marknadsklimat, där vi kombinerar noterade aktiecase med finansiella transaktioner, såsom brygglån, garantiemissioner, onoterade investeringar och pre-IPOs m.m. Kombinationen av transaktioner respektive aktier har historiskt resulterat i en stabil, hög, riskjusterad avkastning och möjligheter att göra bra affärer i alla marknadssentiment. Vi känner inte till någon annan fond som erbjuder samma exponering.

Under månaden gjorde vi vår första finansiella transaktion i form av en bryggfinansiering motsvarande cirka en fjärdedel av portföljen. Brygglånet avser ett bolag med en robust equity story, stark ägarbild och stabila kassaflöden som är i behov av tillfällig likviditet efter ett större förvärv. Förvärvet sker från en styrkeposition och det uppkomna finansieringsbehovet är högst tillfälligt och fullt hanterbart. Om vi hade kunnat intäktsföra hela uppläggningsavgiften för detta attraktiva lån direkt så hade vår avkastning varit cirka 0 % istället för -1,66 %, vilket ger en fingervisning om styrkan i förvaltningsstrategin.

Att bygga upp en bra pipeline av transaktioner tar dock längre än två veckor, men vi har likväl redan nosat upp flera andra transaktioner med fördelaktig risk/reward-profil där vi inom kort avser använda vår stora kassa som just nu utgör cirka en tredjedel av portföljen. Några av dessa transaktioner har tyvärr glidit över månadsskiftet och kommer inträffa i början av december i stället för i slutet av november.

Sammanfattningsvis vill jag avsluta med att konstatera att strategin fungerar och att vi klarat vårt elddop. Vi ser fram emot att framöver inte bara leverera relativ utan även absolut avkastning, helt i enlighet med vår fastslagna strategi.