Månadsrapport maj 2021 – SCF I

Månadsrapport maj 2021 – SCF I

NAV kurs för maj blev 102,.08 en uppgång på 0,02 (0,02%). En svag månad som vi inte är nöjda med.

Vi har ett större engagemang i Danmark genom en obligation med ett fåtal investerare sedan 2018 som fungerat väl tills nu. Bolaget har haft förhandlingar om att bli uppköpta sedan början på 2020 och dessa har olyckligtvis nu avslutats utan att affär kom till stånd. Vidare har bolaget haft en svag utveckling den senaste tiden med fallande intäkter. Det beror på tuffare konkurrens, affärsmodellen med partnerskap har fungerat dåligt under corona samt att management har även tagit en del beslut som kostat en del. Vi tillsammans med de andra obligationsinvesterarna har gett bolaget i uppgift att komma fram till en trovärdig lösning för hur bolaget skall ta sig vidare framåt. Fonden har dock valt att göra en större reservering för att belysa allvaret i situationen. Vi kommer göra allt för att trygga värdet på exponeringen och ber att få återkomma om hur utveckling går.

Vi har inflöden på ca 53 miljoner kronor, tack för det.

Nyutlåningen i maj var cirka 42 miljoner kronor.

Fonden har fortfarande kvar en del likviditet sedan förra månaden och det verkar också negativt på resultatet för maj.

Vi fortsätter vårt arbete med extra frekvent uppföljning av våra bolag med hänsyn till Corona situationen.

Finserve Nordic som är fondens AIF förvaltare har under 2020 anslutit bolaget till nätverket PRI, Principles for Responsible investment. Nätverket är fristående men stöds av FN och uppmuntrar investerare till ansvarsfulla investeringar genom att följa de principer som nätverket har utarbetat.

Finserve Nordic anser att integreringen av hållbarhetsrisker är en viktig del i fondernas investerings-processer. Hållbarhetsrisker definieras som miljö-, social-, eller bolagsstyrningsrelaterad omständlig-het som skulle kunna ha en betydande negativ inverkan på investeringarnas värde.

Sociala aspekter omfattar t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling. Miljöaspekter är t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat. Bolagsstyrningsaspekter är t.ex. motverkande av korruption, aktieägarnas rättigheter och affärsetik

Alla fonder som ligger under Finserves förvaltning följer den ansvarsfulla investeringsprocess som är formaliserad i Finserves Policy för Integrering av hållbarhetsrisker. Policyn finnstillgänglig på bolagets hemsida https:// finserve.se/viktig-information/. Varje fonds hållbarhetspolicy finns tillgängliga på fondernas hemsidor.

Vi kan meddela att utifrån dagens hållbarhetskrav på fonder är Scandinavian Credit Fund I att betrakta som en ”ljusgrön” fond vilket är mycket bra. I Sverige har ca 30% av alla fonder ett betyg motsvarande ljusgrönt eller bättre.

Marknaden
Det har ju varit lite skakigt på börser denna månad och det har säkert många förklaringar. De viktigaste som jag ser det är marknadens oro för inflation, framtida obligationsräntenivåer, dels nivå på reporäntor samt högt värderade aktiemarknader. Inflationsstatistik både här hemma och i USA kom in klart över förväntningar under maj och det har gett marknaderna huvudbry. Vi hade en kraftig uppgång av räntorna på USA’s 10 års obligation som startade september 2020. Det var i praktiken en fördubbling av räntan med kraftigt prisfall som följd. Obligationsmarknaden är en bra ledande indikator avseende inflationsförväntningar och det är ett tips att följa dessa. Centralbankerna har tagit en avvaktande inställning till den nya inflationsstatistiken och i allmänhet kommuniceras den som tillfällig. Det får framtiden utvisa.
En tydlig illustration på hur upphöjda aktiekurser är ser ni i bilden nedan som visar direktavkastningen på ett brett europeiskt aktieindex samt S&P 500 minus tioårsräntan i respektive land/område. Som ni ser har skillnaden inte varit på denna sedan början på 2000 talet med undantag för tiden innan finanskrisen och vi vet vad som hände efter det.


Jag vill inte verka som domedagsprofet. Det kan dock vara på sin plats att som alltid se över sin portfölj för att se vilken risk ni har och om den rimmar med er riskaptit.

I bilden nedanför kan ni se vad räntemarknaderna prisat in i termer av räntehöjningar de närmaste åren. I Sverige ca 50 räntepunkter. En sak som kan vara en trigger för fortsatt oro är om detta förändras i ökningar av reporäntehöjningar. Det är som ni vet inte den faktiska bilden idag som styr utan vad marknadens förväntningar är och de kan ändras fort.

Behöver inflation vara dåligt för SME bolag? Nej inte om den är under kontroll, den är oftast ett tecken på att tillväxten i ekonomin går bra. Vidare ökar intjäningen hos dessa bolag under dessa förutsättningar och de har på så sätt lättare att sköta sina skuldåtaganden.