Månadsrapport juni 2022 – SCF I

Månadsrapport juni 2022 – SCF I

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för juni på 103,04. Det är en uppgång med 0,35 (0,3408%) – en månad som är lite svagare än förväntat.

Inflöde för juni månad är ca 50 miljoner kronor stort tack för det. Nyutlåningen i juni är ca 58 miljoner kronor.

Vi har haft en genomgång av portföljen med vår externa revisor PWC och det har lett till smärre justeringar av värdena på några innehav. Detta är anledningen till ett något lägre NAV denna månad. Vi kommer ha en ny genomgång av ett större innehav i september/oktober månad. Utvecklingen i bolaget har varit mycket positiv under våren och sommaren. Vi vill dock ha det bekräftat genom en tätare dialog under hösten med revisorerna innan vi förändrar värderingen på bolaget.

Vi taktar fortfarande på plus 6 % i denna röriga omvärld vilket är mycket bra.

Ett av våra portföljbolag Vimab AB har förvärvats av Headsent AB som är noterat på First North. Affären blir slutgiltigt klar när den godkänts av Headsent´s aktieägare på en extra bolagsstämma som sker den 22 juli. Vi kan inte ta upp någon eventuell kursvinst förrän det är klart och affären genomförd. Det finns en pressrelease från Headsent att tillgå i marknaden för den intresserade.

Våra utlåningsobjekt klarar sig fortfarande bra givet den information vi besitter i dagsläget, vi följer givetvis alla bolag lika noggrant som under covid. Det är en ny omvärldsbild och det gäller att ligga ett steg för om det är möjligt. Givet den situation marknaden befinner sig i så blir ”cash” svårare att uppbringa. Vi får nu förfrågningar från stora fina bolag som annars skulle kunna resa kapital på obligationsmarknaden. Det är alltså en säljares marknad för den som har likviditet. Det går att ta bra betalt för nyutlåning nu.

Marknaden

Jag har saxat en del av Teknikföretagens analys av maj månads inflationssiffra. De beskriver väl den effekt som stigande energipriser får på andra delar av ekonomin. Alla sektorer drabbas mer eller mindre direkt eller indirekt. En slutsats som vi kan dra är att: alla som drabbas av dessa kostnadsökningar kommer sträva efter att kompensera sig för detta så länge som det är lönsamt för dem att göra det. Vi behöver se ett lugnare efterfrågetryck i ekonomin som gör att det inte lönar sig att kompensera sig för ökade input priser. Det är bland annat det som centralbankerna försöker åstadkomma genom räntehöjningar. Hoppas de lyckas trots att de vaknade sent.

(källa: Teknikföretagen)

Nedan ser ni SCF I och dess avkastning sedan start i jämförelse med en lång obligationsfond. En lång obligationsfond kan du avyttra på dagen men du får knappast en intressant avkastning om du jämför med SCF I sedan dess start. Det ser bra ut att kunna presentera en kurva som har gett en stadig och konsistent avkastning.

(källa Bloomberg)

 IFRS 9

IFRS 9 juni månad (se tabell nedan)