Månadsrapport juni 2022 – NFF

 

NAV kurs i juni blev 103,28 vilket ger en uppgång för månaden på 0,54 (0,53 %). Det är stabil och bra månad, fonden taktar enligt plan. Inflöde för juni månad är 102 miljoner kronor stort tack för det. Vi har en bra pipeline för factoring så alla inflöden kommer sättas i arbete under överskådlig framtid.

Marknaden

Jag har saxat en del av Teknikföretagens analys av maj månads inflationssiffra. De beskriver väl den effekt som stigande energipriser får på andra delar av ekonomin. Alla sektorer drabbas mer eller mindre direkt eller indirekt. En slutsats som vi kan dra är att: alla som drabbas av dessa kostnadsökningar kommer sträva efter att kompensera sig för detta så länge som det är lönsamt för dem att göra det. Vi behöver se ett lugnare efterfrågetryck i ekonomin som gör att det inte lönar sig att kompensera sig för ökade input priser. Det är bland annat det som centralbankerna försöker åstadkomma genom räntehöjningar. Hoppas de lyckas trots att de vaknade sent.

Nedan ser ni NFF och dess avkastning sedan start i jämförelse med en lång obligationsfond. En lång obligationsfond kan du avyttra på dagen men du får knappast en intressant avkastning om du jämför med NFF sedan dess start. Det ser bra ut att kunna presentera en kurva som har gett en stadig och konsistent avkastning. 

(källa: Bloomberg)

 IFRS 9

Reserveringarna i denna fond är mycket små därför gör vi ingen speciell tabell för detta.

Allt är i kategori 1 och fondens säkerheter är över 30 000 fakturor som är pantsatta till förmån för fonden. Dessa rullas på 30 till 90 dagar med kreditförsäkring både med och utan regress. Vidare finns en förmögenhetsförsäkring för en eventualitet om det skulle dyka upp falska fakturor.

Vi ser ljust på möjlighet till tillväxt för factoring 2022, vår samarbetspartner får fler och fler uppdrag och det är positivt. Lite smolk i bägaren är att konkurrensen ökar och därmed hårdnar prissättningen, jag tror därmed att vi landar närmar 6% 2022 än 7% som blev fallet 2021.

Nedan kan ni se fondens fördelning på branscher och andelen i portföljen på dessa:

ESG

Finserve Nordic som är fondens AIF förvaltare har under 2020 anslutit bolaget till nätverket PRI, Principles for Responsible investment. Nätverket är fristående men stöds av FN och uppmuntrar investerare till ansvarsfulla investeringar genom att följa de principer som nätverket har utarbetat.

Finserve Nordic anser att integreringen av hållbarhetsrisker är en viktig del i fondernas investerings-processer. Hållbarhetsrisker definieras som miljö-, social-, eller bolagsstyrningsrelaterad omständlig-het som skulle kunna ha en betydande negativ inverkan på investeringarnas värde.

Sociala aspekter omfattar t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling. Miljöaspekter är t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat. Bolagsstyrningsaspekter är t.ex. motverkande av korruption, aktieägarnas rättigheter och affärsetik

Alla fonder som ligger under Finserves förvaltning följer den ansvarsfulla investeringsprocess som är formaliserad i Finserves Policy för Integrering av hållbarhetsrisker. Policyn finns tillgänglig på bolagets hemsida https://finserve.se/viktig-information/

Varje fonds hållbarhetspolicy finns tillgängliga på fondernas hemsidor.  Nordic Factoring Fund är inte ljusgrön, dock följer den Finserves policys så långt som möjligt.

När ni gör er analys av fonden skall ni främst titta på kreditrisken och likviditetsrisken i fonden. Är ni bekväma med den kreditrisk som fondens innehav genererar? Vidare så är tillgångarna illikvida och det kan ta lite tid att få tillbaka sin investering om många vill ta ut insatta medel samtidigt. Fonden har en låg marknadsrisk och har låg korrelation med andra tillgångsslag.

Vi betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar.

Ifall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden där får ni bäst pris.

Den officiella NAV kursen publiceras den första bankdagen varje månad, det som visas under månaden på NGM är inte, jag vill betona inte alltid den officiella NAV kursen, då det eventuellt kan ha omsatts fondandelar i andrahandsmarknaden till en annan kurs än officiellt NAV.

 

Dela inlägg