Månadsrapport februari 2022 – SCF I

Månadsrapport februari 2022 – SCF I

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för februari på 101,00. Det är en uppgång med 0,48 (0,477%), det är en bra månad med tanke på att vi bara har 28 dagar i februari.Inflöde för februari månad är 12 miljoner kronor stort tack för det.

Nyutlåningen i februari är ca. 48 miljoner kronor.

Marknaden

Ukrainakonflikten styr allt och er gissning är lika god som min var detta tar slut. Det som är säkert är dock att centralbankerna kommer avvakta med höjningar i detta skede. De stigande energi och matpriserna kommer ha en dämpande effekt på tillväxten och det talar för att de avvaktar i Europa, Fed kommer höja i mars med 25 räntepunkter.

Börserna faller tungt idag när jag skriver detta och kreditspreadar går isär.

Fondens innehav har ingen direkt exponering på östeuropa, vi kommer på samma sätt som med covid följa alla låntagare extra noga.

IFRS 9

​Vi tar med avsättningarna för IFRS 9 denna månad så ni kan se hur risken på innehaven ser ut.. Vi kommer visa denna sammanställning varje månad from februari. LTV visar hur stor belåningen är i förhållande till säkerhetens värde. Det vill säga i kategori 2 så ger det övervärden på aktuell värdering med 25%. Under februari har vi fått nya externa värderingar på ett innehav som innebär en uppjustering av dess värde, dock har vi gjort en stor generell reservering för det osäkra makro läget som vi befinner oss i samt flyttat två lån från kategori 1 till kategori 2. Nettot av dessa blir i stort sett noll påverkan på NAV kursen.

IFRS9 reserveringar

ESG

Finserve Nordic som är fondens AIF förvaltare har under 2020 anslutit bolaget till nätverket PRI, Principles for Responsible investment. Nätverket är fristående men stöds av FN och uppmuntrar investerare till ansvarsfulla investeringar genom att följa de principer som nätverket har utarbetat.

Finserve Nordic anser att integreringen av hållbarhetsrisker är en viktig del i fondernas investerings-processer. Hållbarhetsrisker definieras som miljö-, social-, eller bolagsstyrningsrelaterad omständlig-het som skulle kunna ha en betydande negativ inverkan på investeringarnas värde.

Sociala aspekter omfattar t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling. Miljöaspekter är t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat. Bolagsstyrningsaspekter är t.ex. motverkande av korruption, aktieägarnas rättigheter och affärsetik

Alla fonder som ligger under Finserves förvaltning följer den ansvarsfulla investeringsprocess som är formaliserad i Finserves Policy för Integrering av hållbarhetsrisker. Policyn finnstillgänglig på bolagets hemsida https:// finserve.se/viktig-information/. Varje fonds hållbarhetspolicy finns tillgängliga på fondernas hemsidor.

Vi kan meddela att utifrån dagens hållbarhetskrav på fonder är Scandinavian Credit Fund I att betrakta som en ”ljusgrön” fond vilket är mycket bra. I Sverige har ca 30% av alla fonder ett betyg motsvarande ljusgrönt eller bättre.

När ni gör er analys av fonden skall ni främst titta på kreditrisken och likviditetsrisken i fonden. Är ni bekväma med den kreditrisk som fondens innehav genererar? Vidare så är tillgångarna illikvida och det kan ta lite tid att få tillbaka sin investering om många vill ta ut insatta medel samtidigt. Fonden har en låg marknadsrisk och har låg korrelation med andra tillgångsslag.

Vi betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar.

Ifall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden där får ni bäst pris.

Den officiella NAV kursen publiceras den första bankdagen varje månad, det som visas under månaden på NGM är inte, jag vill betona inte alltid den officiella NAV kursen, då det eventuellt kan ha omsatts fondandelar i andrahandsmarknaden till en annan kurs än officiellt NAV.