Månadsrapport augusti 2022 – SCF I

Månadsrapport augusti 2022 – SCF I

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för augusti på 104,12 Det är en uppgång med 0,27%.

Nyteckning i augusti blev ca 8 miljoner kronor, stort tack för det.

Vi taktar fortfarande på ca 6 %, i denna röriga omvärld vilket är mycket bra. Dock har vi i och med förra månadens konvertering till aktier i Vimab fått ett litet bakslag denna månad. Förra månaden bidrog konverteringen till en ökning i avkastningen, denna månad har aktien backat något vilket bidrar till det sämre resultatet.

Vi hade en del nyutlåning i fonden under augusti månad, totalt uppgick nyutlåningen till 39m.

Våra utlåningsobjekt klarar sig fortfarande bra givet den information vi besitter i dagsläget, vi följer givetvis alla bolag lika noggrant som under covid. Det är en ny omvärldsbild och det gäller att ligga ett steg före om det är möjligt. Vi kommer speciellt att bevaka företag som har en hög exponering mot elmarknaden.

Marknaden och ekonomin

Inflation, räntehöjningar, skyhöga el-priser är fortfarande i fokus. Frågan ekonomerna ställer sig nu är om det ska bli en mjuk landning av ekonomin eller blir det en hård landning. De flesta ekonomer lutar väl åt en mjuk landning, men risken är betydande för en hård landning. Och mot bakgrund av den senaste turbulensen och aviseringar om stängda industrier, samt hotet om en krigsvinter (enl. vår stadsminister) är väl faran för en hård landning överhängande.

Hushållen håller igen på grund av förväntade räntehöjningar och skyhöga elpriser. Vi ser även tecken på att elintensiva industrier kommer att få problem framöver. Politikerna försöker plocka lågt hängande frukter när det gäller energipriserna och energiförsörjningen. Det finns ett stort behov av att komma överens och teckna en långfristig överenskommelse som löser ut denna problematik på det bästa sättet för Sverige. Att tillskjuta garantier för att hålla clearingen av elkontrakt igång är ett nödvändigt och bra initiativ.

Bankerna kommer med prognoser om bo-priser som viker ned med 15-20 %. Aktiemarknaden har haft ett lättnadsrally under de två senaste månaderna men har nu visat tendenser till ytterligare färd söder ut. Långa räntor har åter börjat ticka upp. Råvarumarknaden har sedan högpunkterna i början på sommaren kommit ned en bit, och i någon mån lindrat inflationens härjningar. Det är väl egentligen bara gaspriser och följaktligen elpriserna som fortfarande hovrar kring tidigare toppar. Vidare har kronan försvagats något vilket spär på inflationen i Sverige.

Konjunkturinstitutets senaste prognos i augusti visar att den svenska ekonomin fortsätter att vika nedåt. Barometerindikatorn faller under 100 för augusti och landar på 97,5, i juli var indikatorn 101,4.

 Diagrammet nedan visar fonden jämfört med AMF och deras långa räntefond. I denna relevanta jämförelse taktar fonden på väl.

 

IFRS 9

 Reserveringarna har under augusti ökat med 445 tkr. Mest beroende på nya lyft samt några småjusteringar. I övrigt har det inte varit några större förändringar. Se fördelning nedan mellan kategorierna

 

ESG

Finserve Nordic som är fondens AIF förvaltare har under 2020 anslutit bolaget till nätverket PRI, Principles for Responsible investment. Nätverket är fristående men stöds av FN och uppmuntrar investerare till ansvarsfulla investeringar genom att följa de principer som nätverket har utarbetat.

Finserve Nordic anser att integreringen av hållbarhetsrisker är en viktig del i fondernas investerings-processer. Hållbarhetsrisker definieras som miljö-, social-, eller bolagsstyrningsrelaterad omständlig-het som skulle kunna ha en betydande negativ inverkan på investeringarnas värde.

Sociala aspekter omfattar t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling. Miljöaspekter är t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat. Bolagsstyrningsaspekter är t.ex. motverkande av korruption, aktieägarnas rättigheter och affärsetik

Alla fonder som ligger under Finserves förvaltning följer den ansvarsfulla investeringsprocess som är formaliserad i Finserves Policy för Integrering av hållbarhetsrisker. Policyn finnstillgänglig på bolagets hemsida https:// finserve.se/viktig-information/. Varje fonds hållbarhetspolicy finns tillgängliga på fondernas hemsidor.

Vi kan meddela att utifrån dagens hållbarhetskrav på fonder är Scandinavian Credit Fund I att betrakta som en ”ljusgrön” fond vilket är mycket bra. I Sverige har ca 30% av alla fonder ett betyg motsvarande ljusgrönt eller bättre.

När ni gör er analys av fonden skall ni främst titta på kreditrisken och likviditetsrisken i fonden. Är ni bekväma med den kreditrisk som fondens innehav genererar? Vidare så är tillgångarna illikvida och det kan ta lite tid att få tillbaka sin investering om många vill ta ut insatta medel samtidigt. Fonden har en låg marknadsrisk och har låg korrelation med andra tillgångsslag.

Vi betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar.

Ifall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden där får ni bäst pris.

Den officiella NAV kursen publiceras den första bankdagen varje månad, det som visas under månaden på NGM är inte, jag vill betona inte alltid den officiella NAV kursen, då det eventuellt kan ha omsatts fondandelar i andrahandsmarknaden till en annan kurs än officiellt NAV.