Månadsrapport april 2022 – NFF

Månadsrapport april 2022 – NFF

NAV kurs i april blev 102,23 vilket ger en uppgång för månaden på 0,54 (0,531 %). Det är en stabil och bra månad, fonden taktar enligt plan.

Inflöde för april månad är 21 miljoner kronor stort tack för det.

Marknaden

Inflationsoro, centralbanker samt covid i kina är det som påverkar riskfyllda tillgångar samt obligationsmarknaderna just nu. Kriget i Ukraina ligger och lurar i bakgrunden som ett extra orosmoln.

FED ledamöter tävlar om att vara den mest hökaktige ledamoten nu och skickar tillväxtaktier rakt ner i källaren. Den FED put som tidigare fanns är borta, nu är det inflationsbekämpning som gäller 100% och Nasdaq har gått uselt hittills i år.

Riksbanken gjorde en kovändning och det är jag glad för dock är nog deras ränteban lite för låg, jag tror de behöver höja lite snabbare och lite mer, men bra gjort att ändra sig.

Nedan kan ni se att marknaden flyttat upp räntebanorna sedan förra månaden och att USA kommer börja lätta på penningpolitiken om ca 18 månader. Det vill säga FED höjer för mycket för snabbt.

Covid i Kina riskerar att stöka till det för världshandeln igen hoppas att flaskhalsarna som uppstått löser upp sig snarast.

Det finns inget idag som pekar på att 2022 blir ett lugnt år på de finansiella marknaderna.

(källa Bloomberg)

Jämförelse
Jag kan inte låta bli att göra en jämförelse med en lång svensk obligationsfond sedan NFF startade. Det är utmanade att motivera att lägga pengar i en statsobligationsfond när det finns andra alternativ som NFF.

IFRS 9
Reserveringarna i denna fond är mycket små därför gör vi ingen speciell tabell för detta.

Allt är i kategori 1 och fondens säkerheter är över 30 000 fakturor som är pantsatta till förmån för fonden. Dessa rullas på 30 till 90 dagar med kreditförsäkring både med och utan regress. Vidare finns en förmögenhetsförsäkring för en eventualitet om det skulle dyka upp falska fakturor.

Vi ser ljust på möjlighet till tillväxt för factoring 2022, vår samarbetspartner får fler och fler uppdrag och det är positivt. Lite smolk i bägaren är att konkurrensen ökar och därmed hårdnar prissättningen, jag tror därmed att vi landar närmare 6 % 2022 än 7  % som blev fallet 2021.

Nedan kan ni se fondens fördelning på branscher och andelen i portföljen på dessa:

ESG

Finserve Nordic som är fondens AIF förvaltare har under 2020 anslutit bolaget till nätverket PRI, Principles for Responsible investment. Nätverket är fristående men stöds av FN och uppmuntrar investerare till ansvarsfulla investeringar genom att följa de principer som nätverket har utarbetat.

Finserve Nordic anser att integreringen av hållbarhetsrisker är en viktig del i fondernas investerings-processer. Hållbarhetsrisker definieras som miljö-, social-, eller bolagsstyrningsrelaterad omständlig-het som skulle kunna ha en betydande negativ inverkan på investeringarnas värde.

Sociala aspekter omfattar t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling. Miljöaspekter är t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat. Bolagsstyrningsaspekter är t.ex. motverkande av korruption, aktieägarnas rättigheter och affärsetik

Alla fonder som ligger under Finserves förvaltning följer den ansvarsfulla investeringsprocess som är formaliserad i Finserves Policy för Integrering av hållbarhetsrisker. Policyn finnstillgänglig på bolagets hemsida https:// finserve.se/viktig-information/. Varje fonds hållbarhetspolicy finns tillgängliga på fondernas hemsidor

När ni gör er analys av fonden skall ni främst titta på kreditrisken och likviditetsrisken i fonden. Är ni bekväma med den kreditrisk som fondens innehav genererar? Vidare så är tillgångarna illikvida och det kan ta lite tid att få tillbaka sin investering om många vill ta ut insatta medel samtidigt. Fonden har en låg marknadsrisk och har låg korrelation med andra tillgångsslag.

Vi betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar. Ifall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden där får ni bäst pris. Den officiella NAV kursen publiceras den första bankdagen varje månad, det som visas under månaden på NGM är inte, jag vill betona inte alltid den officiella NAV kursen, då det eventuellt kan ha omsatts fondandelar i andrahandsmarknaden till en annan kurs än officiellt NAV.