Kreditfonden växlar upp efter rekordår

Kreditfonden växlar upp efter rekordår

2018 blev på många sätt ett rekordår för Kreditfonden. Bolaget som ligger bakom Scandinavian Credit Fund 1, en fond som via direktlån till små och medelstora företag söker stabil avkastning till låg marknadsrisk och låg samvariation med börsen, såg sitt förvaltade kapital öka med över 130 procent till 2,8 miljarder kronor. Samtidigt steg antalet andelsägare till över 4 600. Bolaget vilar dock inte på hanen inför 2019, med stöd av nya rekryteringar, en tydligare organisation och nya fonder i antågande, ska Kreditfonden bygga vidare på sitt framgångsrecept.

”Vi ser ett fortsatt mycket stort intresse för vår förvaltning, såväl från privatpersoner som från institutionella investerare. Fonden har levererat på sitt avkastningsmål om 6-8 procents årlig avkastning till en mycket låg marknadsrisk. Det väcker uppmärksamhet, i synnerhet då aktiemarknaden varit skakig och alternativa tillgångsklasser som hedgefonder inte presterat”, säger Fredrik Sjöstrand som är ansvarig förvaltare av fonden.

Enligt Sjöstrand kommer taket för fondens förvaltade kapital, vilket tidigare satts till 3 miljarder kronor, att höjas till 5 miljarder. Det menar han är rimligt i takt med att fonden byggt ut sin organisation samtidigt som han inte ser någon större begränsning vad gäller att hitta nya lån som möter de kvalitetskrav som fonden ställer.

”Kreditbedömningen kommer vi aldrig göra avkall på. Det är en central del av vår filosofi och förklaringen till varför vi lyckats så väl hittills. Det finns ett fortsatt stort utbud av lån som möter våra kvalitetskrav och som erbjuder goda avkastningsmöjligheter. I takt med att vår organisation växt och förstärkts kan vi lättare möta en större förvaltningsvolym och ta oss an en större lånestock”, säger han.

Tydligare struktur borgar för tillväxt

Under 2018 har Kreditfonden renodlat strukturen, vilket innebär att man blivit sin egen AIF-förvaltare från att tidigare verkat under en paraplyorganisation. Detta medför enligt Sjöstrand att man får större frihetsgrader och nu kan ta sig an en nordisk expansion.

”Vår avsikt är att utöka erbjudandet till Norge och Finland under nästa år, vilket är i linje med ambitionen att bli den ledande aktören inom direktutlåning till företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter.”

För att understödja en fortsatt expansion har Kreditfonden växt i termer av personal och man har även flyttat till större lokaler för att möta en växande organisation.

För närvarande består fondens team av låneutvärderare, eller vad som på branschspråk kallas för Debt Capital Market (DCM) originators, av sex personer med en bred och diversifierad bakgrund och kompetensbas. I början på 2019 kommer ytterligare en senior medarbetare att ansluta till gruppen.

”Vi har rekryterat Carl Levert som tidigare var chef för DCM på PWC Sverige och som har lång erfarenhet inom företagsfinansiering och analys. I takt med att vi växer och framöver kommer erbjuda mer komplexa produkter riktat till institutioner, blir det centralt för oss att säkerställa kompetensförsörjningen i företaget”, säger Sjöstrand.

Nya fonder i antågande

Kreditfonden kommer under nästa år expandera produkterbjudandet till att innefatta en institutionell version av den fond som nu går under namnet Scandinavian Credit Fund 1 och som primärt riktar sig till privata investerare.

”Vi kommer mot slutet av detta år att ansöka om att lansera en andra version av fonden som ska rikta sig mot institutionella investerare. Fonden kommer, om allt går enligt plan, att lanseras under det första halvåret 2019 under bolagets egen AIF-licens. Den kommer erbjudas med en lägre förvaltningsavgift och ha andra likviditetskrav för att säkerställa att vi kan ta in större insättningar”, säger Sjöstrand.

Utöver denna fond kommer man även lansera en fond inriktad mot factoring.

”Vi tittar hela tiden på vägar att utveckla vårt produkterbjudande och tillvarata de möjligheter som finns på marknaden för företagslån. Factoring är likt direktlån ett sätt för oss att skapa avkastning genom att agera en attraktiv motpart när små och medelstora företag söker likviditetslösningar”, säger Sjöstrand som i detta läge inte vill avslöja alltför mycket om fondens utformning.

”Det här är det bästa vi vet”

 

Fredrik Sjöstrand och medgrundaren, tillika vd:n, Peter Norman­­ har sedan Kreditfondens start varit centrala personer för bolagets starka utveckling. På frågan om det finns en risk att grundarna drar sig tillbaka är Sjöstrands svar entydigt – nej.

”Det här är det bästa vi vet. När vi startade fonden för snart tre år sedan var ambitionen att vi skulle skapa den ledande oberoende aktören av direktlån till företag i Skandinavien. Vi har kommit en bra bit på väg, men vi ser så otroligt många möjligheter framåt. Vår ambition är att utveckla produkter som är i toppklass inom detta segment och som kan ge investerare ett tryggt sparalternativ i tider när traditionella tillgångsslag av många anses högt värderade.”

 

Länk till PDF