Global Security Fund månadsrapport – juli 2023

Global Security Fund månadsrapport – juli 2023

Under juli månad noterade Finserve Global Security Fund en negativ avkastning om -1,1%, vilket var något sämre än MSCI World. Trots något lägre avkastning under månaden är det viktigt att betona att fonden har visat motståndskraft och låg korrelation mot marknaden som helhet. Fonden har navigerat väl genom de rådande marknadsförhållandena de senaste åren och har fokus på den långsiktig strategin – att vara ett diversifierande portföljkomplement.

Faktorer som har bidragit till fondens utveckling under månaden är en bred nedgång inom amerikanskt försvar, dock med vissa undantag, exempelvis Boeing, Booz Allen och Science Application som hade en stark månad. Bolag som stod ut på nedsidan var Raytheon, Kongsberggruppen och SAAB.

Fonden har gjort nya och utökade investeringar inom europeiskt försvar under vår och sommar och dessa bolag har avkastat väl. Vi är övertygade om att dessa investeringar kommer att prestera väl under de kommande månaderna med tanke på den breda ökningen av försvarsbudgetar inom NATO och det övergripande momentum som präglar denna sektor. Vi har särskilt valt att investera i bolag som BAE Systems, Leonardo och Rheinmetall. Dessa bolag bedömer vi kommer att vara bland de främsta försvarsbolagen i Europa. Bolagen har etablerat sig som ledare inom sina respektive områden. Dessutom har deras breda sortiment och internationella närvaro positionerat dem väl för att utnyttja de tillväxtmöjligheter som den ökande försvarsbudgeten medför.
Vi ser ytterligare spänningar mellan USA och Kina där Kina gick ut och begränsade västs tillgång till nyckelmetaller som germanium och gallium. Kina står för majoriteten av produktionen av dessa och metallerna är viktiga för produktion av bland annat fiberoptiska produkter och halvledare. Väst begränsar i sin tur export av avancerade halvledare till Kina för att bromsa Kinas teknologiska utveckling och framtagande av nya produkter. Vi har sedan lång tid tillbaka ett handelskrig och teknikrace med höga insatser, särskilt när ekonomierna är så nära sammankopplade. Även om konflikten inte är lika tydlig som den i Ukraina så är den tillika fullt pågående och kan få stor betydelse och inverkan om situationen eskalerar.

Den globala marknaden har präglats av orosmoment kring svagare konjunkturdata och ökad risk för recession och dess potentiella påverkan på aktiemarknaden. Det faktum att många bolag guidat negativt och att många bolag upplever en inbromsning spär på denna oron ytterligare.
Centralbankernas agerande har också haft en inverkan på marknadssentimentet. FED har fortsatt att höja räntan och liknande åtgärder har även vidtagits av ECB och Bank of England. En något svagare sysselsättningssiffra från USA har framkommit och även om lönerna fortsatt håller sig på samma nivåer har detta tolkats positivt av marknaden. Det kan nämligen ge FED möjlighet att överväga en paus i räntehöjningarna och ge lite andrum till aktiemarknaderna och särskilt för tillväxtbolag. Det faktum att vi har en bred kreditåtstramning nu gör att ekonomin troligtvis kommer att fortsätta att dämpas som följd.

Många analytiker och investerare spekulerar i att vi närmar oss slutet av räntehöjningarna och att ekonomin kan komma att bromsa in, vilket till och med kan leda till räntesänkningar. Just nu är det pågående rapporteringsperiod som vi övervakar noggrant. Sverige ligger före USA som är den rapportering som får störst inverkan på fonden. Granskningen och utvärderingen av Q2-resultaten, bolagens prognoser framåt och vår syn på bolagens och sektorernas utveckling ligger till grund för hur vi gör justeringar i portföljen framåt.

En viktig aspekt är att försvars- och cybersäkerhetssektorerna befinner sig i robusta tillväxtfaser och dessa områden präglas av nödvändiga investeringar som inte kan skjutas upp till framtiden. Det är på lång sikt som vi positionerar portföljen och vi tror att fonden med dess inriktning och innehav kan ge investerare ett välbehövligt portföljkomplement som är positionerad för att klara ett volatilt aktiemarknadsklimat och fortsatta geopolitiska spänningar.

Läs mer