Exelity månadsrapport – oktober 2023

Exelity månadsrapport – oktober 2023

Exelity fortsätter att validera sin unika strateg, där nettoavkastningen för fonden under oktober uppgick till -0,5 %, vilket kan jämföras med -3,7 % för Stockholmsbörsens breda index OMXSPI samt -10 % för First North All Share, men som vanligt vill vi påminna om att det inte finns något relevant benchmark som matchar Exelitys unika profil. Vår målsättning är i stället att leverera minst 10 % nettoavkastning per år, där fonden är upp 10 % i år när vi stänger oktober månad (OXSPI -3,8 %, First North All Share -18,7 %). Våra kommande låneintäkter för de nästa tolv månaderna motsvarande ca 5 % av fondens nuvarande tillgångsmassa (NAV), vilket utgör en bra bas för framtida stabil avkastning. Vi fortsätter att parera börsnedgången väl, där fondens likvida position per utgången av oktober uppgick till 14 % av NAV. Fondens starka likvida position bedöms skapa goda förutsättningar att dra nytta av den senaste tidens börsfall, där vi väntas allokera fondens likvida medel i närtid. Det brukar sägas att volatilitet dödar avkastningen eftersom stora procentuella nedgångar snabbt förstör ränta-på-ränta-effekten. Fondens nettoavkastning på +10 % till och med i oktober i år är ett resultat av stabiliteten och den låga volatiliteten i vår strategi. Vi har under året levererat åtta vinstmånader och därmed levererar en fortsatt stabil överavkastning mot samtliga index. Utvecklingen i oktober drevs återigen helt av transaktioner. Garantier avkastade +0,8 %. Räntor genererade +0,8 %, exklusive våra uppläggningsavgifter som oftast uppgår till minst 5 % och regleras omedelbart, men periodiseras fram till lånens förfallodatum, och därmed ger ytterligare intäkter under de närmsta månaderna.

Vår lånestock uppgår per slutet av oktober till 42 % av NAV, och väntas stiga uppemot 50% under slutet av året givet vår fortsatt starka lånepipeline. Givet vår lånelimit på max 50% av NAV mot lån, kommer låneportföljen därefter att inte stiga. Konverteringsklausuler i låneavtalen gör att vi snabbt vid behov kan korrigera exponeringen. Sammanfattningsvis så är vår låneportfölj robust med stark utveckling och bra nyheter i de flesta av innehaven, vilket underlättar rekapitalisering och återbetalning. Under oktober signerade vi en ny garanti, där garantiportföljen nu motsvarar 22% av NAV. Vän av ordning kanske undrar hur denna garantiexponering går ihop med en rekordstor låneportfölj och risken att behöva teckna aktier i emissionerna. Vi vill därför understryka att fondens likviditetssituation är fortsatt utmärkt eftersom den noterade portföljen till majoriteten består av mindre positioner i likvida bolag.

De noterade innehaven belastade utvecklingen med -0,4 %. Nedgången är bred bland portföljbolaget, vilket primärt kan förklaras av den svaga börsutvecklingen. Fondens största innehav Smart Eye tappade 8%, men påverkade fondens NAV negativt endast med 0,6%. Fondens bästa innehav var mySafety (tidigare Empir) steg 10 %. Vi kliver nu in i november, en månad där de flesta av våra portfölj innehav rapporterar. Exelitys avkastning i år har till lejonparten kommit från lån och garantier, medan resultatet i den noterade portföljen varit klent.

Ladda ned PDF version med statistik