Exelity månadsrapport – mars 2023

Exelity månadsrapport – mars 2023

Nettoavkastningen för Exelity under mars månad uppgick till +1,4 %. Fonden har inget relevant jämförelseindex, men rent generellt var mars en volatil och tuff månad för börserna, där fonden kontinuerligt höll emot, i linje med strategin. Kommande intäkter från våra befintliga lån och garantier under andra kvartalet uppgår nu till cirka 2,3 % i relation till fondens totala nuvarande tillgångsmassa (AUM). Tillsammans med nettoavkastningen hittills i år på totalt +5,2 % ger detta ett bra stöd till målsättningen att nå minst 10 % per år.

Avkastningen från finansiella transaktioner under perioden var +0,6 % i relation till AUM, vilket till lejonparten utgjordes av ränteintäkter. Garantintäkterna bidrog endast i mindre utsträckning denna månad eftersom vi sålde av en stor andel av våra tilldelade garantiaktier från tidigare genomförda emissioner. I övrigt gjorde den noterade portföljen ett starkt resultat på totalt +0,8 %, trots att de flesta innehaven handlades ned. Utvecklingen drevs främst av Smart Eyes återhämtning efter företrädesemissionen och vårt nya innehav Empir Group. I korthet så är Empir helt omstöpt efter att nyligen ha förvärvat majoriteten av försäkringsbolaget MySafety, till ett mycket förmånligt pris på 1x EBITDA, av vad som närmast kan beskrivas som en s.k. forced seller. Smart Eye annonserade under mars tolv stycken nya design wins från en befintlig, stor slutkund i Sydkorea, varav tre bilmodeller går i produktion redan i år. Vi bedömer att det finns många möjliga liknande kontrakt med lika kort tid till lansering som kan påskynda vägen till lönsamhet.

Det råder hög aktivitet på garantimarknaden, där många bolag väntat länge med att resa nytt kapital. Vi har under perioden signerat fem nya garantier till totalt 10 % av AUM, vilket kan jämföras med 6% i februari. Även om detta är en relativt stor procentuell ökning så har vi i de flesta fallen sökt begränsade belopp. I vår pipeline finns däremot enskilda garantier som potentiellt kan mer än dubbla vår nuvarande garantiexponering, givet att vi får till rätt villkor i de transaktionerna. Vi har minskat den noterade portföljen ytterligare till 39 % för att ha ännu mer möjligheter att göra fler transaktioner. Låneexponeringen ökade under månaden från 26 % till 31 %, genom två nya lån. Detta är den högsta nivån hittills och något högre än början av året, innan vi konverterade lånet till Intellego. Vi är dock fortfarande inte nöjda med varken andelen lån och garantier eller upprampningstakten. Under april siktar vi på att göra ett par större lån, alternativt kreditlöften.

Beträffande nyheter i övriga noterade portföljen kan vi särskilt lyfta fram försvarsbolaget W5 Solutions och spelbolaget 11 Bit Studios. W5-aktien steg 12% under månaden efter att ha gjort ett till värdeskapande förvärv, av Kongsberg Target Systems. 11 Bit släppte en stabil Q4-rapport med höga marginaler där bolaget även avslöjade att man kommer ge ut Thaumaturge under 2023. Thaumaturge har rönt stort intresse och är ett viktigt släpp med dubbelt så stor budget som 11 Bits storsäljare Frostpunk.

Vi går in i april med en stark pipeline och med avsikten att växla upp rejält inom lån samt garantier.

Ladda ned PDF version med statistik