Exelity månadsrapport – juni 2023

Exelity månadsrapport – juni 2023

Nettoavkastningen för Exelity under juni uppgick till +2,0 %, vilket innebär att nettoavkastningen efter första halvåret summerar till +9,7 %.

Vi har därmed redan nu nästan nått vår årliga målsättning om minst 10 %. Finansiella transaktioner fortsatte vara en stark bidragande faktor till utvecklingen, varav +0,6 % från garantier och +0,7 % från räntor. Kommande räntor under året från befintliga lån uppgår sammantaget till +4 % i förhållande till fondens nuvarande tillgångsmassa (NAV). Då ska även tilläggas att majoriteten av våra lån löper in i 2024.

Den flitige läsaren kommer ihåg att låneexponeringen föll tillbaka något till 29 % under maj efter förtida återbetalning av ett antal lån. Vi har generellt inget emot snabbare återbetalning eftersom det leder till bättre årsjusterad avkastning, men med våra relativt korta löptider kan det medföra kortsiktiga svängningar i låneexponeringen. Vi är glada att nu återigen ha fått upp låneexponeringen på nya rekordnivåer, motsvarande 37 % av NAV, och vi har fler lån på gång. Under juni stängde vi hela fem låneaffärer i form av en blandning av kreditramar, brygglån och konvertibler. Den totala kreditvolymen på de fem affärerna uppgår till 25 % av NAV, varav cirka 43 % av denna volym är utnyttjad just nu. Med stigande låneexponering ökar även våra IFRS9-reserveringar till 0,5 % av NAV, men vi har hittills inte haft några kreditförluster.

Under perioden avgjordes fyra emissioner där Exelity deltog som garant, varav tre fulltecknades. Sammanlagt 11 av de 18 emissioner vi garanterat under 2023 har fulltecknats och totalt har vi endast tecknat oss för i snitt 15 % av våra sammanlagda garantiåtaganden. Utan att gå in på andra emissionsutfall i detalj vågar vi påstå att vår utveckling är klart bättre än snittet. Riskaptiten bland våra branschkollegor är överlag låg just nu och flera vittnar om en tuff marknad. Vår goda avkastning inom garantier, den dåliga marknaden till trots, är en följd av vår disciplinerade process. Under juni tackade vi nej till alla nya garanti-förfrågningar.

De noterade innehaven utvecklades överlag negativt med nedgångar i de flesta positionerna, i likhet med många andra småbolags- och teknologifokuserade portföljer. Avkastningen från noterade case uppgick likväl till +0,7 %, vilket var helt drivet av en större blockaffär där vi kunde köpa in oss i BPC Instruments till god rabatt. BPC är en oupptäckt och liten men snabbväxande och lönsam nischmarknadsledare med 90 % andel inom biogas-analysinstrument. Bolaget har ett högt insiderägande och andas hög kvalitet i allmänhet. BPC är inne i en period av accelererande tillväxt drivet av ett flertal produktlanseringar.

På nyhetsfronten var juni generellt relativt odramatisk för våra 15 portföljbolag där hörnstenarna fortsatt utgörs av Smart Eye, CTT, Awardit och Empir. Vi började under juni initiera ett antal nya positioner, i t.ex. Nordisk Bergteknik som är upp 15 % sedan inköp. Vidare har vi ökat i Enea där aktien tog ett språng efter perioden på annonsering av stora besparingar om 60 MSEK årligen och att vd ersätts av ordförande och tillika förre vdn som rattade bolaget framgångsrikt under många år. Smart Eyes första avtal på eftermarknadsområdet (AIS) med Linde är också värt att lyfta fram. Linde kontrollerar en tredjedel av världsmarknaden för industrigas och Smart Eye ser affären som en viktig referensaffär för de många andra kunddialoger man har. AIS har runt 50 gånger högre prispunkt samt mycket kortare ledtider jämfört med bolagets DMS-affär och kan därför snabbt bli en meningsfull andel av försäljningen, vilket enligt vår syn inte är inprisat.

Ladda ned PDF version med statistik