Exelity månadsrapport – juli 2023

Exelity månadsrapport – juli 2023

Nettoavkastningen för Exelity under juli uppgick till +1,8 %, vilket innebär en avkastning från årsskiftet på +11,6 %. Fonden har bara haft en förlustmånad på -0,7 % under de senaste tio månaderna, vilket stödjer vår tes om att strategin kan leverera hög, riskjusterad avkastning till lägre volatilitet.

Transaktioner var återigen den viktigaste drivkraften bakom utvecklingen, med +0,9 % från garantier och +0,7 % från räntor. Kommande räntor och ersättningar från gjorda lån och garantier som periodiseras under återstoden av 2023 överstiger 5 % av Exelitys nuvarande tillgångsmassa (NAV).

Även under högsommarens semestertider fortsatte vårt arbete med att växa vår lånestock. Trots återbetalning av ett större lån har vi, genom tre nya lån, ökat fondens låneexponering netto från 37% till 42%, jämfört med juni månad. Vi räknar med att avrop på våra kreditramar höjer låneexponeringen ytterligare under kommande månader, vilket innebär att det mest intensiva arbetet med att bygga upp lånestocken nu äntligen ligger bakom oss, även om portföljen innehåller några kortare brygglån med löptid på ett par månader som löper ut under hösten och därefter behöver ersättas. I takt med att Exelity blir alltmer kända och etablerar sig som en pålitlig spelare inom vårt nischområde blir det allt lättare att hitta nya och attraktiva lån. Vi märker att noterade bolag upptäcker våra transaktioner i andra bolag och i allt högre utsträckning tar direkt kontakt med Exelity för att diskutera finansieringslösningar.

Vad beträffar garantimarknaden så brukar sommaren säsongsmässigt vara lugnare, men under juli ingick vi vårt största garantiavtal någonsin som vi lär få tillfälle att återkomma till i kommande månadsrapporter. Garantiexponeringen stiger därför från 8 % till 23 % – i linje med snittet under vårens hektiska garantisäsong. De 20 slutförda emissionerna som vi garanterat under 2023 har tecknats till i snitt 89 %, vilket innebär att garantiåtaganden på endast 11 % har tagits i anspråk. Det är till och med lägre än vår genomsnittliga garantiersättning på 12 %. Med andra ord har 2023 varit mycket framgångsrikt vad gäller garantier och vår pipeline beträffande nya garantier ser stark ut.

Ladda ned PDF version med statistik