Exelity månadsrapport – januari 2024

Exelity månadsrapport – januari 2024

Efter ett starkt 2023 med en nettoavkastning på 27%, parerar Exelity den allmänna börsnedgången i januari väl, och avslutar årets först månad med en avkastning efter avgifter på 1,25%. Därmed fortsätter fonden att uppvisa en stabil överavkastning mot samtliga index, där fonden har endast två negativa avkastningsmånader (-1,6% och -0,5%) sedan 2023.

Trots att fondens största innehav (7% av NAV) tappade 13% under månaden, lyckades Exelitys övriga innehav tillsammans med transaktionsbenet hålla upp januari till +1,25%. Detta kan jämföras med det breda index OMXSPI som noterades -1.6% medan OMX Small Cap tappade -1,2% för månaden.

Aktieexponeringen som andel av den totala portföljen uppgick till 54%, där nu de tre största innehaven utgör 16% av Exelity. Samtidigt fortsätter lånebenet att utvecklas väl, där vi sedan hösten 2022 har en låneexponering i linje med Exelitys långsiktiga strategi runt 40%. Det tåls att upprepas att lånerampean som pågick under 2022 gick från 17% under Januari 2022 (3 månad rullande) till dagens cirka 40% av Exelitys totala portfölj, och som utgör en stabil bas i portföljen. Lånebenet uppvisade en fortsatt stabil underliggande avkastning, och bidrog positivt med 1,8% till Exelitys avkastning under januari.

Våra kommande låneintäkter för de närmsta tolv månaderna motsvarande ca 6 % av fondens nuvarande tillgångsmassa (NAV), vilket utgör en bra bas för framtida stabil avkastning. Vår lånestock uppgår per slutet av november till 41% av NAV, en nivå vi är bekväma med och som väntas fortsätta ligga häromkring i närtid.

Under januari signerade vi tre nya garantier, där garantiersättningarna från samtliga signade garantier just nu väntas uppgå till cirka 5% av NAV. Vi fortsätter att selektivt garantera i företrädesemissioner, där det genomsnittliga utfallet under 2023 har varit 20%.

På aktiesidan tyngde portföljen största innehav Smart Eye (-13%), medan namn som CTT, Vestum (+11%) och Infracom (+9%) utvecklades väl. Under 2024 tror vi att small cap kommer att fortsätta att täppa igen värderingsgapet mot storbolagen, i takt med att räntesänkningarna närmar sig.

Vi konstaterar fortsatt att aktieportföljen är solid, samtidigt som lånestocken är god, samt att aktiviteten på garantisidan är fortsätter starkt. Det starka momentumet från 2023 ser ut att hålla i sig och vi ser optimistiskt framemot 2024.

Ladda ned PDF version med statistik