Exelity månadsrapport – januari 2023

Exelity månadsrapport – januari 2023

Nettoavkastningen för Exelity under januari månad uppgick till +3,2 %, jämfört med målsättningen att nå minst 10 % per år. Fonden har inget benchmark. Den unika profilen med tonvikt mot finansiella transaktioner gör det mindre lämpligt att jämföra med diverse börsindex.

Avkastningen från finansiella transaktioner uppgick till 1,3 % av fondens totala nuvarande tillgångsmassa (AUM). Utvecklingen drevs därmed främst av noterade portföljen och företrädesvis de större innehaven i CTT, Protector och Biovica. Vi har gjort ett antal transaktioner precis kring månadsskiftet som hade adderat ytterligare 0,8 % till avkastningen om vi fått leverans av aktierna. Framförallt dämpades dock avkastningen av vår låga aktieandel på knappt 40 % och den stora kassan på 27 %. Kassan ska användas så snart vi identifierat fler transaktioner som motsvarar våra höga krav på riskjusterad avkastning och begränsad nedsida. En stor kassa är därmed inget självändamål utan ett uttryck för försiktighet. Målet är absolut avkastning och att inte förlora pengar är en viktig del av denna ekvation. Det betyder att prio nummer ett just nu ligger på att öka andelen lån från 31 % till närmare 50 % som är vår lånelimit (inkl. onoterat). Att helt och hållet kasta sig på det ursinningt rusande aktietåget under januari, med de risker det innebär, var därför aldrig något alternativ.

Låneexponeringen låg vid januaris slut på 31%, exklusive nya lån med utbetalningsdag efter periodens slut. Kommande räntor, uppläggningsavgifter och, i förekommande fall, konverteringar motsvarar tillsammans 5,3 % av AUM. Vi har ingått två nya lån med månadsränta på 2,0 %, vilket höjer snitträntan, precis som vi indikerade i vårt förra månadsbrev. Under perioden har fyra av våra garantier löpt ut utan att någon del av dessa garantiåtaganden behövt tas i anspråk. Med nya åtaganden ligger garantiexponeringen sista januari kvar på samma nivå som i december (5 %), men vi har utöver det redan signerat en större garanti till början av februari vars ersättning motsvarar 0,5% av AUM.

Ett antal garanterade företrädesemissioner på marknaden har blivit fulltecknade nyligen, vilket indikerar att marknadssentimentet just nu ser ljusare ut. De nya propåer vi fått har därför i ökande utsträckning handlat om riktade emissioner. Exelity har under januari deltagit i några sådana transaktionsstrukturer med uteslutande gott resultat, där vi särskilt kan lyfta fram Adtraction-positionen som utvecklades +28 %. Adtraction är ett plattformsbolag inom digital marknadsföring med en stark tillväxthistorik på CAGR 27 % från 2016, samtidigt som bolaget, trots sin ringa storlek, varit lönsamt under hela det senaste decenniet. Adtraction förvärvade i samband med emissionen Adservice som var bolagets största konkurrent inom finans-segmentet, vilket dubblar EBITA på pro forma-nivå. De två bolagen får tillsammans en marknadsandel på 80 % inom denna nisch. Den starkare marknadspositionen möjliggör synergier på bruttomarginalen som vi bedömer kan börja realiseras relativt omgående. Kursuppgången till trots är värderingen för detta oupptäckta case fortsatt låg med en multipel på cirka 8x EBITA.

Under perioden avyttrades en s.k. dog-portfölj med ett antal kortsiktiga, mindre nyårspositioner i utbombade aktier såsom Fingerprint, Midsona och Truecaller, vilket resulterade i en tvåsiffrig avkastning, motsvarande +0,3 % på AUM.

Biovica är för tillfället vårt största noterade innehav efter den garanterade emissionen i slutet av 2022. I vår garanti-strategi ingår att ta större positioner i bra bolag där vi kan sitta kvar om vi får på oss aktier i emissionen. Biovica kommersialiserar nu sin tumördiagnostik-teknologi efter att ha fått marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsverket, FDA, i somras. Biovica-aktien är nedtryckt med en låg värdering på cirka 270 MSEK, justerat för den stora kassan efter emissionen. Vi har även börjat bygga position i ett antal andra spännande noterade innehav som vi lär få tillfälle att återkomma till senare under året.

Ladda ned PDF version med statistik