Exelity månadsrapport – februari 2023

Exelity månadsrapport – februari 2023

Nettoavkastningen för Exelity under februari månad uppgick till +0,6 %. Avkastningen hittills i år summerar därmed till 3,8 %, vilket kan jämföras med målsättningen att nå minst 10 % per år. Det finns inget index som kan jämföras med fondens unika profil.

Avkastningen från finansiella transaktioner uppgick till +1,6 % i relation till fondens totala nuvarande tillgångsmassa (AUM), vilket till ungefär hälften förklaras av en framgångsrik genomförd konvertering av Intellego-lånet. Den fortsatt stora kassan bromsade återigen avkastningen. Vi upprepar budskapet från januari om att kassan är redo att direkt sättas i arbete i affärsmöjligheter med låg risk som stöttar vårt mål om att leverera en årlig absolut nettoavkastning på minst 10 %. Med vår bok av kommande intäkter från finansiella transaktioner under 2023 på 5 % av AUM så är redan nästan 90 % av det målet inom räckhåll.

Under februari har ytterligare två av våra emissionsgarantier fulltecknats. Det innebär att sex i rad av våra garantiåtaganden inte behövt tas i anspråk alls. Totalt handlar det om drygt 1,1 % i ren avkastning ifrån garantiersättningarna. Vi räknar inte med att denna utveckling ska fortsätta, och det är inte heller nödvändigt. I de 34 garantier fonden gjort sedan starten har i snitt 31 % av våra åtaganden aktualiserats, vilket har inneburit kontinuerligt lönsamma garantiaffärer, i en till stora delar mycket utmanade emissionsmiljö. Totalt har vi nu garanterat emissioner för 111 MSEK, med en genomsnittlig ersättning på 11 %.

Låneexponeringen föll till 26 % efter konverteringen av Intellego, vilket exkluderar 2 % från nya lån med utbetalning efter periodens slut. Givet vår goda pipeline är vi dock inte oroade över vårt mål att öka låneexponeringen. Vad gäller garantiexponering så låg vi kvar på ungefär samma nivå som innan (6 %), efter två nya åtaganden. Om denna relativt låga nivå bibehålls så resulterar den likväl i intäkter motsvarade så mycket som 7-8 % på årsbasis. Jag vill poängtera att vår goda likviditet ger oss möjlighet att mångdubbla garantiåtagandena, vilket vi dessutom har för avsikt att göra, men vi är disciplinerade och väntar in nobrainers där vi kan ta rejäl size.

Den noterade portföljen utvecklades svagt (-0,9 %), vilket berodde på CTT som under perioden handlades ned -18 % efter bokslutskommunikén. Rapporten bjöd på stark guidning, 33% tillväxt och 31% EBIT-marginal trots en negativ valutaeffekt. Vi ser kursreaktionen främst som ett utslag av säljflöden och tunn likviditet. I övrigt var rörelserna överlag små i våra 15 noterade positioner. Portföljen består nästan uteslutande av bolag i sektorer med strukturell (ocyklisk) tillväxt och höga inträdesbarriärer, vilket gör att de flesta av innehaven (spelbolag undantagna) hittas inom SaaS-mjukvara, fordon, flyg, försvar och medicinteknik. Vi vill bygga en portfölj för alla väder. Det är därför ingen slump att portföljen är kraftigt underviktad mot industri- och råvarubolag.

Genom blocktransaktioner och riktade emissioner har vi tagit position i ett par nya case där vi är väldigt entusiastiska över potentialen, men vi ber att få återkomma till dessa innehav i kommande månadsbrev. Den största nyheten i noterade portföljen är annars vårt nygamla innehav i Smart Eye där vi, via goda rådgivarkontakter, fick tag på en större mängd billiga teckningsrätter i samband med företrädesemissionen. Hela positionen i Smart Eye såldes direkt när den ödesdigra emissionen annonserades i början av december, med målsättningen att köpa tillbaka billigare. Rent empiriskt sätter en emission utan fastställd teckningskurs i regel alltid rejäl press på aktien, men i Smart Eyes fall tog bolaget sina två största kontrakt någonsin (totalt 1,2 miljarder SEK) veckan efteråt, vilket helt stoppade upp nedgången. I måndags vann bolaget dessutom en order avseende lastbilar på 150 MSEK med ytterligare potential på 400 MSEK. Med emissionen avslutad, en påfylld kassa och de nya kontrakten i orderboken så ser vi framför oss att återhämtningen för aktien äntligen kan börja.

Ladda ned PDF version med statistik